WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів та нарахування амортизаційних відрахувань і його автоматизація - Дипломна робота

Облік основних засобів та нарахування амортизаційних відрахувань і його автоматизація - Дипломна робота

Дипломна робота

на тему:

Облік основних засобів та нарахування амортизаційних відрахувань і його автоматизація.

Зміст

Вступ ....................................................................................... 4

1. Теоретична частина

1.1. Облік основних засобів та нарахування амортизаційних відрахувань .. 6

1.2. Задання типів даних в комірках та форматування комірок в Excel ...... 21

2. Практична частина

2.1. Постановка задачі та автоматизація ............................................ 33

2.2. Роз друк вихідних даних ......................................................... 34

Висновок .................................................................................. 40

Список використаної літератури ..................................................... 41

Вступ

В результаті проведення заходів з реформування системи бухгалтерського обліку в Україні з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності були розроблені і запроваджені у практику національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

Реформування бухгалтерського обліку обумовило необхідність внесення змін до методики бухгалтерського обліку, зокрема обліку основних засобів. У зв'язку з цим, було прийнято П(С)БО 7 "Основні засоби", яке регламентує методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, а також надає підприємствам можливість самостійно вибирати методи нарахування амортизації основних засобів.

В сучасних умовах вченими велика увага приділяється такій важливій економічній категорії як амортизація. В науковій літературі проводяться дискусії щодо принципових розбіжностей у визначенні функцій амортизаційних відрахувань. Залишається також невирішеним питання застосування підприємствами в бухгалтерському обліку податкового методу нарахування амортизації.

За допомогою П(С)БО 7 підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації, передбачені податковим законодавством.

Саме податковий метод є найпоширенішим на підприємствах України, оскільки підприємства керуються міркуваннями вигідності при веденні податкового обліку, що дає можливість уникати ведення подвійного обліку.

Податковий метод передбачає для нарахування амортизації використовувати групи та відповідні норми амортизаційних відрахувань, які є завищеними, економічно необґрунтованими, а також в них не враховані строки корисного використання об'єктів основних засобів. Проте відповідно до П(С)БО 7 амортизації означає, що вартість основних засобів рівномірно розподіляється і включається до витрат звітних періодів, протягом яких основні засоби будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

Таким чином, застосування в бухгалтерському обліку податкового методу призводить до порушення економічних процесів відтворення основних засобів, а застосування податкових норм амортизації негативно впливає на результати діяльності підприємства, зокрема зростає собівартість продукції, зменшується бухгалтерський прибуток тощо.

Прийняття і використання Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку є нагальною потребою державотворення України, входження її в цивілізований світ.

У цих умовах використання засобів автоматизації дозволяє практично повністю вирішити проблему оперативності точності інформації. За декілька хвилин можуть бути підготовлені деталізовані та різноманітні дані, які необхідні для прийняття управлінських рішень.

При автоматизації, обробці бухгалтерської інформації вона застосовується більш широко, ніж при ручній обробці даних, що обумовлено такими факторами, основні з них це: одержання через декілька хвилин паперових копій будь-якого документу, виконання складних математичних розрахунків, зберігання і обробка великої кількості однакових в структурному плані одиниць облікової інформації.

1. Теоретична

частина

1.1. Облік основних засобів та нарахування амортизаційних відрахувань.

1.1.1. Суть основних засобів і завдання їх обліку

Для здійснення своєї діяльності підприємства мусять мати необхідні засоби та матеріальні умови. Це найголовніший елемент продуктивних сил, який детермінує їхній розвиток. У бухгалтерському обліку засоби праці виділено в окремий об'єкт обліку, що має назву "основні засоби (фонди) підприємства".

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких більше одного року.

Вкладення в майно тривалого користування становлять значну, а в багатьох випадках переважну частину інвестицій. Хоча ОЗ належать до найменш ліквідної частини активів, питання їхньої реалізації є істотним для фінансового маневрування підприємства. Управління основними засобами тісно пов'язане з управлінням інвестуванням, яке відіграє у менеджменті важливу роль. Успішне розв'язання завдань управління основними засобами та обґрунтування інвестиційної політики щодо них потребує ефективного обліку та різностороннього використання інформа ції, що надається.

Головним завданнями обліку ОЗ є:

правильне і своєчасне відображення надходження, вибуття й переміщення ОЗ;

контроль за їхньою наявністю та збереженням у місцях експлуатації;

своєчасне й точне обчислення зношення (амортизації) ОЗ і правильне відображення його в обліку;

визначення витрат на ремонт, а також контроль за раціональним використанням коштів, виділених з цією метою;

виявлення об'єктів, які не використовуються;

контроль за ефективністю використання , пошуки резервів підвищення ефективності роботи машин, обладнання та ін;

оперативне забезпечення керівництва підприємства необхідною інформацією про стан основних засобів через автоматизацію обліково-обчислювальних робіт на базі сучасних засобів обчислювальної техніки.

Об'єктом обліку ОЗ у бухгалтерському обліку є закінчений пристрій з усіма приладами до нього або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частини, що мають різні строки корисного використання, то кожна з цих частин визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів. Це важливо для обліку устаткування і транспортних засобів, частини яких можуть обліковуватися окремо, а також для будівель і приміщень, що постійно перебудовуються, поліпшуються переобладнуються.

Класифікація та оцінка основних засобів

П(С)БО 7 "Основні засоби" передбачає такі групи ОЗ, однакових затехнічними характеристиками, призначенням і способом використання:

земельні ділянки;

капітальні витрати на поліпшення земель;

будинки, споруди і передавальні пристрої;

машини та обладнання;

транспортні засоби;

інструменти, прилади, інвентар;

робоча і продуктивна худоба;

багаторічні насадження;

інші основні засоби;

Поняття земельної ділянки законодавством не визначено. Згідно зі ст. 2 Земельного кодексу України всі землі за цільовим призначенням поді- ляють на:

землі сільського призначення;

землі населених пунктів;

землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони;

землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

землі лісового фонду;

землі водного фонду;

землі запасу;

Щодо можливості достовірної оцінки інших основних засобів, підприємство повинно використовувати дві оцінки вартості основного засобу:

історичну собівартість;

справедливу собівартість;

Історична собівартість основного засобу – його первісна вартість.

Інші основні засоби мають відновну вартість (вартість відновлення за сучасних умов і цін) визначають на підставі оцінки основного засобу, даної нежалежними експертами.

Основний засіб, який придбано за грошові кошти або споруджено підрядним способом, зараховують на баланс за його первісною вартістю, а справедлива оцінка застосовується підчас переоцінки такого основного засобу власними силами, при отриманні основного засобу безоплатно або як внеску до статутного фонду, а також при здійснені бартерних операцій з основними засобами.


 
 

Цікаве

Загрузка...