WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація аудиту і аналізу розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Організація аудиту і аналізу розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Курсова робота

на тему:

"Організація аудиту і аналізу розрахунків з бюджетом"

План

Вступ

1. Роль і значення аудиту та аналізу в ринкових умовах господарювання

2. Аналіз розрахунків з бюджетом

3. Аудит розрахунків з бюджетом

Висновки та пропозиції

Список літератури

Додатки

Вступ

Актуальність теми. За класичним визначенням, державний бюджет – це розпис доходів і видатків держави. І, оскільки бюджет являється формою утворення і розподілу загальнодержавних грошових ресурсів, йому, безперечно, належить провідна роль серед фінансових важелів в системі управління державою.

Формування доходної частини бюджету здійснюється за допомогою податкової системи, яка являє собою сукупність податків, зборів і інших обов'язкових платежів, що законодавчо закріплені в державі. Це поняття також включає механізми нарахування, сплати податків та організації контролю і відповідальності за порушення податкового законодавства. Система оподаткування, як економічна категорія, акумулює в собі інтереси різних соціальних груп, представників різних видів діяльності, а загалом – платників податків і держави.

На сьогоднішній день однією із основних проблем для суб'єктів господарювання є проблема побудови ефективної системи обліку. При цьому особливе значення надається організації обліку оподаткування, оскільки саме ця ділянка повинна забезпечити підприємству своєчасність та повноту здійснення розрахунків з бюджетом, від яких, звичайно ж, залежить фінансовий стан підприємства загалом.

В Україні система оподаткування характеризується частими змінами у законодавчих та нормативних актах та неоднозначністю трактування положень цих документів. Враховуючи зазначене, у підприємств виникає потреба у контролі за правильним нарахуванням та своєчасністю сплати податків, тобто у проведенні аудиту розрахунків з бюджетом. Водночас необхідно проводити і аналіз розрахунків з бюджетом, який зможе забезпечити підприємство інформацією про його реальний фінансовий стан.

Податкова система України є ще недостатньо сформованою і не повністю відповідає тим вимогам, які до неї ставляться. За цих умов закономірним явищем є те, що питання обліку і аудиту розрахунків з бюджетом потребують теоретичного вивчення та вдосконалення практичного застосування у відповідності до прийнятих Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. Отож, як бачимо, обрана тема магістерської роботи „Облік і аудит розрахунків з бюджетом" сьогодні особливо актуальна.

Мета і завдання дослідження. В даній роботі поставлено за мету дослідити і критично оцінити діючу практику побудови обліку і аудиту розрахунків з бюджетом.

Досягнути поставлену мету передбачається шляхом вирішення наступних завдань:

  1. ознайомитись з основними елементами та принципами оподаткування в Україні, з впливом податків на формування бюджету і на економічний стан держави;

  2. вивчити суть, призначення та види податкових платежів до бюджету;

  3. розглянути організацію обліку розрахунків з бюджетом і проаналізувати нормативно-правове забезпечення діючих податків, зборів і платежів;

  4. дослідити методику обліку розрахунків з бюджетом, ознайомитись з їх документальним оформленням;

  5. оцінити роль та значення аудиту в ринкових умовах господарювання;

  6. провести аналіз ефективності обраної системи оподаткування на прикладі конкретного підприємства;

  7. вивчити порядок проведення аудиту розрахунків за податками та платежами.

Об'єкт та предмет дослідження. В якості об'єкта дослідження виступають організація та методологія обліку та аудиту розрахунків з бюджетом, які виникають в процесі господарської діяльності ПП „Гетьман".

Предметом дослідження є комплекс теоретичних та практичних питань бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків з бюджетом.

При написанні магістерської роботи було використано ряд періодичних видань, законодавчі та нормативні документи, методичну та спеціальну літературу в якій висвітлюються питання обліку та аудиту розрахунків з бюджетом.

Структура магістерської роботи. Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів та висновків.

У першому розділі, який називається „Економічний зміст податкових платежів, як складової податкової системи України" висвітлюється зміст податкової системи України, наводиться характеристика її складових елементів та основоположних принципів, приділено увагу суті та призначенню податків, а також дана їх детальна класифікація. Розглянуто питання організації обліку та нормативно-правового забезпечення розрахунків з бюджетом.

Методика обліку розрахунків з бюджетом, їх документальне оформлення висвітлюється у розділі: „Методика обліку розрахунків з бюджетом". Центральне місце тут займає вивчення обліку податку на прибуток підприємства та обліку непрямих податків.

Третій розділ „Організація аудиту та аналізу розрахунків з бюджетом" присвячено необхідності проведення аудиту, а також аналізу в сучасних умовах. Водночас в даному розділі проаналізовано систему податків, що сплачується на ПП "Гетьман", дано пропозиції щодо її вдосконалення. Тут же детально розглядається порядок проведення аудиту розрахунків з бюджетом.

Методи дослідження. При обробці матеріалів для написання магістерської роботи використовувались методи спостереження, вибірки, групування, узагальнення, порівняльної оцінки, тощо. Водночас у роботі застосовувався системний підхід для комплексного вивчення методології обліку розрахунків з бюджетом та проведення його аудиту.

В роботу ввійшов графічний матеріал, що дає змогу наочно зрозуміти об'єкт дослідження.

Практичне значення одержаних результатів. В результатіпроведеного дослідження у магістерській роботі одержано результати, які можна на практиці використовувати на малих підприємствах, а саме – визначено показники, за якими дані організації матимуть можливість оцінити ефективність власної податкової політики та виявити доцільність переходу на спрощену систему оподаткування. Отож результати даного дослідження будуть корисні, перш за все, бухгалтерам та керівникам малих підприємств.

1. Роль і значення аудиту та аналізу в ринкових умовах господарювання

В Україні поряд з державними контролюючими органами з 1993 року функціонує підсистема незалежного фінансово-економічного контролю – аудиту. Згідно з Законом України „Про аудиторську діяльність" аудит – це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормам.

Під аудитом розуміється процес зниження до прийнятного рівня інформаційного ризику (тобто імовірності того, що у фінансових звітах містяться помилкові або неточні відомості) для користувачів фінансових звітів.

Аудиторський контроль являє собою підприємницьку діяльність аудиторів чи аудиторських фірм, які у процесі своєї діяльності вирішують ряд завдань, пов'язаних з наданням аудиторських послуг. Аудиторською діяльністю в силу її особливого характеру можуть займатись тільки спеціалісти високої кваліфікації, які володіють широкими знаннями, умінням і практикою, здатні нести повну відповідальність за результати своєї роботи, за свої висновки і рекомендації [20, с.26].

Аудит розвивався на протязі багатьох тисячоліть разом із розвитком людства. Звичайно ж, свого найвищого розвитку, нового якісного рівня аудит набув саме тепер – в умовах розвиненої ринкової економіки, чи навіть економіки умовно-ринкової, перехідного типу, що склалась зараз в Україні. Проте передумови для його виникнення існували ще в епоху рабовласників та феодалів.

Безумовно, поява аудиту пов'язана з розподілом інтересів тих, хто безпосередньо займається управлінням організацією і тих, хто вкладає гроші в її діяльність. Так, ще у Римській імперії власники наймали контролерів, які вислуховували звіти управляючих. На державному рівні контроль за бухгалтерами, які вели облік державних видатків, здійснювали квестори, звіти яких надсилались до Риму і там заслуховувались екзаменаторами. Отож, першопочатковою ціллю аудиту була незалежна податкова експертиза, причому в ній були зацікавлені обидві сторони.

Могутнім поштовхом для розвитку аудиту став активний розвиток торгівлі і, насамперед, промислова революція. Щоб попередити зловживання, неправильний розподіл прибутку, навмисне його присвоєння управляючими, власник змушений був залучати до перевірки фінансової звітності незалежних аудиторів. В цей час були сформовані основні принципи аудиту: чесність, компетентність, обачність. При цьому величезне значення у розвитку аудиту належить Великобританії, де у 1853 році було офіційно створено професійне об'єднання аудиторів, а у 1884 році прийнято пакет Законів про Компанії, що наказують акціонерним компаніям доручати незалежним бухгалтерам перевірку бухгалтерських книг і рахунків компаній із наступним звітом перед акціонерами [6, с.215].


 
 

Цікаве

Загрузка...