WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Історія розвитку аудиту - Реферат

Історія розвитку аудиту - Реферат

Аудит як форма контролю

Аудит залежно від суб'єкта здійснення поділяється на зовнішній і внутрішній

Аудит зовнішній — це незалежна експертиза стану бухгалтерського обліку, фінансової звітності та формування думки аудитора щодо повноти, законності та достовірності відображених у них фінансово-господарських операцій господарюючого суб'єкта Роль і функції внутрішнього аудиту визначаються керівництвом підприємства і метою його розвитку Головна мета внутрішнього аудиту — визначити, чи має фінансова звітність підприємства суттєві спотворення

Мета аудиту — формування думки аудитора стосовно аудованої інформації і доведення цієї думки через аудиторський висновок до користувачів.

Обґрунтованість необхідності в аудиті

Нові умови господарювання (роздержавлення власності, створення самостійних підприємств, діяльність яких заснована на недержавних формах власності) зумовили необхідність виникнення та розвитку аудиту

Потреба в послугах аудиту є безумовною Наведемо основні обставини, які доводять його необхідність

• операції підприємства можуть бути численними і складними Інформацію про них користувачі не можуть одержати самостійно і тому потребують послуг аудиторів,

• користувачі фінансової інформації, як правило, не мають доступу до облікових записів підприємств, крім того, їм не вистачає досвіду роботи з обліковими документами Тому вони вимушені запрошувати професійних аудиторів для виконання ними тієї роботи, яку самостійно виконати не можуть,

• наслідки рішень, які приймаються користувачами, можуть бути настільки значними для них, що достовірність і повнота інформації їм абсолютно необхідні

Практика аудиту в найбільш розвинутих країнах (Великобританія, США) дозволяє виділити три підходи до необхідності аудиту потреби потенційного чи існуючого інвестора, теорія агентів г теорія мотивації Розглянемо їх докладніше

Підхід, що враховує потреби потенційного чи існуючого інвестора, полягає в тому, що кожен інвестор підприємства не має впевненості у достовірності показників фінансової звітності Актуальність цієї проблеми загострюється із зростанням кількості акціонерів, які фактично не мають відношення до управління підприємства Отже, підтверджуючи публічну звітність, аудитор виступає певним гарантом порядності у відносинах між інвесторами (акціонерами) та менеджерами господарюючого суб'єкта

Теорія агентів (або керуючих) — це потреба в аудиті на замовлення власників Власники, як правило, наймають для управління своїми підприємствами виконавчих директорів, самі ж безпосередньо справами підприємства не займаються Результати діяльності вони вивчають через фінансову звітність Підтверджуючи звітність, аудитор виступає гарантом порядності та чесності керуючих господарюючим суб'єктом у справах розпорядження майном власника Ця теорія вказує на потенційний конфлікт інтересів власника і керівника

Теорія мотивації пояснюється тим, що менеджери ставитимуться більш відповідально до складання звітності, якщо знатимуть про обов'язковість її перевірки аудитором. Це знижує ймовірність помилок, зловживань, шахрайства, тобто сприяє отриманню споживачами достовірної публічної звітності

Для України ці підходи стали актуальними тільки з розвитком ринкових відносин, коли виникла необхідність в об'єктивній фінансовій інформації Але розвиток аудиту в Україні стримується слабким розвитком ринкових відносин Порівняно з іншими країнами, які раніше теж мали планову економіку, Україна розпочала реформи з суттєвим запізненням І хоча у зв'язку з цим, з одного боку, був втрачений дорогоцінний час, що призвело до загострення деяких проблем, з іншого боку, ця обставина надає сьогодні деякі переваги у можливості вивчення досвіду країн, які мали аналогічні вихідні умови

1.2. Суть аудиту та його завдання

Становлення аудиту — процес досить тривалий 3 часом змінюються типи і цілі аудиторських перевірок Звідси і визначення аудиту має бути досить місткими, щоб охопити всю широту завдань, які постають перед ним

Аудит починається з незалежної перевірки фінансової звітності та вираження думки аудитора щодо її достовірності, повноти і законності відображених господарських операцій З розвитком ринкових відносин потреба в аудиторських послугах зростає, а отже, розширюються рамки тлумачення аудиту.

Визначення аудиту в нормативних документах

Законом України "Про аудиторську діяльність" дається наступне визначення аудиту "аудит— це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам"

МСА 200 "Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів" мету аудиту вбачає " в наданні аудитору можливості висловити свою думку стосовно того, чи відповідають підготовлені фінансові звіти в усіх суттєвих аспектах

Мета аудиту

Аудит — це дослідження, а будь-яке дослідження визначається поставленою метою Мета аудиту визначається предметом аудиторської перевірки У загальному розумінні мета аудиту полягає в досить глибокому і докладному ознайомлені з предметом аудиторської перевірки, щоб скласти про нього компетентну думку

Заслуговує на увагу визначення аудиту в США Комітет з основних концепцій Аудиту американської асоціації бухгалтерів (ААА) дає таке визначення аудиту "Аудитом називають систематичний процес об'єктивного збору й оцінки свідчень про економічні події з метою встановлення ступеня відповідності цих тверджень установленим критеріям, надання результатів перевірки зацікавленим користувачам" Таке широке тлумачення аудиту відображає багатогранні цілі, яких може досягти аудит і різноманітність предметів дослідження, на яких може бути зосереджена увага аудитора в процесі конкретної аудиторської діяльності

Залежно від користувачів виникає необхідність у засвідченні аудитором різної фінансової інформації В умовах ринку підприємства, кредитні установи, інші господарюючі суб'єкти вступають у договірні відносини щодо використання майна, грошових коштів, здійснення комерційних операцій та інвестицій Довіра в цих відносинах повинна бути підкріплена можливістю для всіх учасників угод одержувати і використовувати фінансову інформацію, достовірність якої підтверджена незалежним аудитором Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними норм законодавства необхідні державі для прийняття рішень у сфері економіки й оподаткування Аудиторські перевірки необхідні також державним контролюючим органам, судам, прокуратурам для підтвердження достовірності фінансової інформації, що належить до комерційної таємниці

Користувачі аудиту

У ринкових умовах господарювання фінансовий стан кожного господарюючого суб'єкта залежить від його взаємовідносин з іншими суб'єктами господарювання, і тому постає потреба у достовірній обліковій і звітній інформації про їх діяльність

Зокрема, об'єктивна і достовірна інформація про діяльність певних господарюючих суб'єктів необхідна

- власникам господарюючих суб'єктів для визначення стратегії їх розвитку,

- інвесторам (вітчизняним та іноземним) при вкладанні своїх капіталів у інші господарюючі суб'єкти,

- банкам для прийняття рішення про доцільність надання кредиту,

- постачальникам для одержання гарантій повної оплати за відвантажені товари, виконані роботи та надані послуги,

- акціонерам для контролю за роботою адміністрації товариства,

- державним контролюючим органам для планування потреб макроекономіки та оцінки податкових надходжень до бюджету тощо,

- державним органам, судам, прокуратурам для підтвердження достовірності фінансової інформації, що їх цікавить, включаючи інформацію, яка є комерційною таємницею

Користувачі, для яких достовірність фінансової інформації є досить значною, потребують засвідчення її аудитором При цьому слід пам'ятати, що запити споживачів інформації є досить різними Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів показані в табл. 1.1

Таблиця 1.1 Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів

На рис 1.2 показані основні споживачі аудиту звітної інформації господарюючого суб'єкта й основні відмінності в їх запитах щодо джерел інформації


 
 

Цікаве

Загрузка...