WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Історія розвитку аудиту - Реферат

Історія розвитку аудиту - Реферат

Реферат на тему:

Історія розвитку аудиту

План

1.1. Аудит в системі господарського контролю та його необхідність

1.2. Суть аудиту та його завдання

1.3. Виникнення аудиту в світі

1.4. Виникнення та становлення вітчизняного аудиту

1.1. Аудит в системі господарського контролю та його необхідність

Контроль як функція управління

Уся економічна система як і господарство окремого суб'єкта має свою цільову функцію, яка реалізується та досягається за допомогою ефективного управління. Управління в економіці — це систематичний, свідомий, цілеспрямований вплив на поведінку господарської системи, тобто на виробничо-комерційні процеси, що відбуваються в ній.

Однією з функцій управління є контроль. Контроль — це порівняння планових і фактичних значень параметрів, визначення їхньої відповідності вимогам зовнішнього економічно-правового середовища, виявлення відхилень у параметрах, оцінка небезпечності розміру відхилень для системи, виявлення факторів, що викликали відхилення, а також визначення ступеня їх впливу, підготовка інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.

Контроль — це процес, який забезпечує відповідність функціонування конкретного об'єкта прийнятим управлінським рішенням і направлений на успішне досягнення поставленої мети. Основною метою контролю є об'єктивне вивчення фактичного стану справ у різних галузях суспільного і державного життя, виявлення тих факторів і умов, які негативно впливають на виконання прийнятих рішень і досягнення поставленої мети.

Контроль дає інформацію щодо процесів, які відбуваються в суб'єкта господарювання, допомагає приймати найбільш доцільні рішення із загальних і спеціальних питань розвитку підприємства, дає змогу судити про правильність прийнятих рішень, своєчасність і результативність їх виконання Контроль як функція управління дозволяє своєчасно виявити й усунути ті умови і фактори, які не сприяють ефективному веденню виробництва і досягненню поставленої цілі Він допомагає скоригувати діяльність суб'єкта господарювання або окремих його виробничих підрозділів, дає можливість встановити, які саме служби і підрозділи підприємства, а також напрями його діяльності сприяють досягненню поставленої цілі і підвищенню результативності діяльності підприємства Отже, контроль, будучи функцією управління, виступає засобом зворотного зв'язку між об'єктом управління і системою управління, інформуючи про дійсний стан об'єкта і фактичне виконання управлінських рішень

Господарський контроль залежно від окремих ознак поділяється на види

Класифікація господарського контролю (рис. 1.1)Державний позавідомчий контроль здійснюється державними органами контролю й управління Основні завдання державного фінансового контролю перевірка законності і правильності розподілу фінансових засобів держави і ведення бухгалтерського обліку, перевірка ефективності і цілеспрямованості витрачання державних коштів, перевірка правильності розрахунків і сплати податків

Відомчий (внутрішньовідомчий) контроль проводиться міністерствами, комітетами та іншими органами державного управління щодо діяльності підпорядкованих їм підприємств (об'єднань), організацій і установ Такий контроль здійснюється шляхом проведення ревізій і тематичних перевірок у підвідомчих підприємствах і організаціях

Незалежний (аудиторський) контроль здійснюється за діяльністю господарюючих суб'єктів незалежними спеціалізованими аудиторськими фірмами або приватними особами, які мають ліцензію на проведення аудиту Метою такого контролю є висловлення думки незалежного аудитора щодо достовірності, законності та повноти відображення в бухгалтерському обліку та звітності інформації про дії і події господарюючого суб'єкта.

Внутрішньогосподарський (внутрішній) контроль за діяльністю внутрішньогосподарських формувань (цехів, відділень, ділянок та ін ) проводиться в господарюючих суб'єктах їх керівниками і спеціалістами у межах своїх функціональних обов'язків, а також штатними контролерами та ревізорами

Попередній контроль здійснюється до прийняття управлінських рішень і здійснення господарських операцій Управлінський персонал та головний бухгалтер здійснюють попередній контроль шляхом візування договорів і угод на отримання і відпуск матеріальних цінностей, виконання робіт і надання послуг, наказів про встановлення працівниками посадових окладів, надбавок до заробітної плати і про преміювання працівників підприємства тощо Попередній контроль необхідний на всіх рівнях управління Мета попереднього контролю— попередити протизаконні дп посадових осіб, протизаконні та економічно недоцільні господарські операції, забезпечити економне та ефективне використання господарських ресурсів, не допустити непродуктивних витрат

Поточний (оперативний) контроль Мета його — виявити в процесі господарських операцій негативні відхилення в господарській діяльності, які в процесі попереднього або наступного контролю можуть бути не виявлені, знайти внутрішньогосподарські резерви для подальшого зростання ефективності виробництва

При поточному (оперативному) контролі аналізуються показники оперативної звітності, здійснюються тематичні перевірки як вищими організаціями, так і спеціалістами самих підприємств і організацій

Наступний контроль здійснюється після завершення господарських операцій на підставі даних, зафіксованих у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку і в бухгалтерській звітності Мета такого контролю — перевірка доцільності і законності господарських операцій за певний період, виявлення недоліків у роботі, порушень і зловживань, якщо вони були допущені Він допомагає виявити і мобілізувати резерви для подальшого поліпшення всіх виробничих та економічних показників

Найбільш висока дієвість і ефективність контролю досягається послідовним поєднанням попереднього, поточного (оперативного) і наступного контролю

Документальний контроль полягає у встановленні достовірності і законності господарських операцій за даними первинної документації, облікових регістрів і звітності в яких вони знайшли відображення

Фактичним називається контроль, при якому кількісний і якісний стан об'єктів, які перевіряються, встановлюються шляхом обстеження, огляду, обміру, перерахунку, зважування, лабораторного аналізу та іншими способами перевірки фактичного їх стану До об'єктів контролю належать засоби підприємства, які включають у себе всі необоротні та оборотні активи

Документальний і фактичний контроль тісно взаємопов'язані, адже тільки їх спільне проведення дозволяє встановити дійсний стан об'єкта перевірки Поєднання документального і фактичного контролю називають комбінованим контролем.

Ревізія — це система контрольних дій, яка здійснюється за дорученням керівника вищого органу управління або державними контролюючими органами, ревізійною групою або ревізором за діяльністю підприємств і організацій, при якій встановлюється законність, достовірність та економічна доцільність здійснення господарських операцій, а також правомірність дій посадових осіб, які брали участь у їх здійсненні Основна мета ревізії —виявлення фактів господарських і фінансових порушень, розкрадань, безгосподарності і марнування, встановлення причин і умов, що сприяли встановленим господарським порушенням і зловживанням та винних у цьому осіб, ужиття заходів для відшкодування завданих збитків як у процесі ревізії, так і після неї, внесення пропозицій щодо усунення недоліків і порушень, притягнення до адміністративної і кримінальної відповідальності осіб, які вчинили порушення або зловживання

Тематична перевірка включає вивчення однієї або декількох сторін виробничої або господарсько-фінансової діяльності підприємств Наприклад, перевірка збереженості матеріальних ресурсів і раціонального їх використання, забезпечення збереженості і використання обладнання, правильності і своєчасності розрахунків з бюджетом тощо Перевірки проводять з ініціативи вищих і державних органів, вони можуть здійснюватися аудиторами на замовлення господарюючих суб'єктів

Розслідування становить процесуальну дію, в результаті якої встановлюють причетність окремих осіб до вчинення тих чи інших порушень законності, пов'язаних із привласненням грошових коштів і матеріальних цінностей, безгосподарністю, посадовими зловживаннями Розслідування проводиться судово-процесуальними органами і регулюється особливим процесуальним законодавством

Службове розслідування — це перевірка дотримання працівниками підприємства посадових обов'язків, а також нормативно-правових актів, регулюючих виробничі відносини в різних галузях економіки Вона проводиться спеціальною комісією, яка створюється за наказом керівника господарюючого суб'єкта, у випадках виявлення розкрадань, недостач, втрат і псування матеріальних цінностей, виготовлення бракованої продукції та в інших випадках


 
 

Цікаве

Загрузка...