WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Планування аудиту, стадії і процедури аудиту - Реферат

Планування аудиту, стадії і процедури аудиту - Реферат

4. Перевірка обліку основних засобів:

- правильність оцінки та постановка на облік;

- аналіз вибуття основних засобів;

- правильність відображення капітального ремонту;

- правильність нарахування зносу;

- правильність проведення індексації балансової вартості та нарахованого зносу;

- правильність відображення в обліку вартості основних засобів, прийнятих або переданих у фінансову оренду.

5. Перевірка обліку нематеріальних активів:

- склад нематеріальних активів, обґрунтованість віднесення об'єктів до їх складу, документальне обґрунтування;

- правильність оцінки;

- правильність нарахування зносу.

6. Облік капітальних витрат та придбання устаткування: ~ документальне обґрунтування;

- правильність оцінки;

- наявність необхідних дозволів органів державної влади на будівництво;

- наявність необхідних дозволів органів державної влади на реконструкцію виробництва, на запровадження нових технологій.

7. Облік фінансових вкладів в інші підприємства:

- склад і структура фінансових внесків;

- правильність оцінки;

- джерела придбання цінних паперів і відображення в обліку коштів, використаних на фінансові вкладення;

- правильність зберігання цінних паперів, оплата послуг депозитарію, наявність депозитарного договору;

- проценти.

8. Виробничі запаси:

- правильність оцінки;

- підтвердження залишків запасів;

- порядок списання запасів на виробництво;

- правильність нарахування зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів.

9. Валові витрати та витрати виробництва та обігу:

- правильність та своєчасність віднесення до валових витрат платежів та нарахувань;

- калькуляція собівартості продукції;

- правильність оцінки незавершеного виробництва.

10. Готова продукція:

~ правильність оцінки вартості запасів готової продукції.

11. Товари:

- організація обліку;

- правильність розрахунку і списання торгової націнки;

- правильність відображення в обліку переоцінки й уцінки залишків товарів.

12. Дебіторська заборгованість:

- оцінка операцій, які проводилися підприємством;

- оцінка реальності заборгованості;

- наявність безнадійної до отримання дебіторської заборгованості та своєчасність і обґрунтованість нарахування страхових резервів;

- склад і реальність іншої дебіторської заборгованості;

- проведення зустрічних перевірок заборгованості;

- перевірка дебіторської заборгованості споріднених підприємств.

13. Облік позикових коштів:

- реальність кредиторської заборгованості;

- банківські кредити та інші позикові кошти;

- облік довгострокових та короткострокових позик банків;

- додержання порядку відображення в обліку витрат, пов'язаних з емісією цінних паперів;

- напрями використання коштів, одержаних від емісії цінних паперів у відповідності до зареєстрованої інформації;

- види облігацій, мета випуску, термін погашення та їх одержання;

- стан обліку іменних облігацій, своєчасність реєстрації зміни їх власників;

- формування та джерела виплати відсотків за облігаціями, джерела погашення (викупу) облігацій;

~ аналіз коштів, позичених у споріднених підприємств.

14. Грошові кошти:

- дотримання чинних норм ведення готівкових операцій;

- наявність банківських рахунків;

- склад інших грошових коштів;

- отримання письмових свідчень від банку про залишки по рахунках, заданих підприємству та співвідношення цієї інформації з обліком;

~ внутрішній контроль за проведенням грошових операцій.

15. Реалізація:

- методи обліку реалізації готової продукції і товарів та забезпечення незмінності визначених методів протягом звітного періоду;

- облік реалізації при здійсненні зовнішньоекономічних операцій;

- оцінка системи внутрішнього контролю підприємства за дотриманням встановленого порядку реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- правильність реалізації інших активів, які належать підприємству;

- дотримання порядку обліку і реєстрації податкових накладних;

- правильність ведення книги обліку продажу продукції (товарів, робіт, послуг);

- правильність оформлення і проведення інвентаризацій товарів у дорозі;

- наявність необхідних дозволів і ліцензій на право здійснення господарської діяльності (у разі необхідності).

16. Статутний капітал:

- організація аналітичного обліку;

- відповідність розміру статутного фонду, відображеного у звітності, загальної суми номінальної вартості випущених та сплачених акцій сумі, зазначеній в установчих документах;

- дотримання чинного порядку збільшення статутного фонду, проведення емісій акцій, викупу власних акцій;

- правильність оцінки внесків учасників;

- обґрунтованість оцінки внеску у вигляді нематеріальних активів;

- організація обліку бланків суворої звітності;

- продаж акцій декільком інвесторам;

- операції з цінними паперами, на які учасник ринку не має право володіння або розпорядження (перекупка акцій у акціонерів без повідомлення про це акціонерного товариства та відповідної їх перереєстрації, передача майнових прав іншим особам, пов'язаних з володінням акції до моменту повної їх сплати).

17. Оподаткування підприємства:

- визначення переліку податків, які підприємство повинно було платити;

- вибіркова перевірка на предмет своєчасності сплати податків згідно з визначеним аудитором переліком податків, які необхідно було платити та правильності використання підприємством процентних ставок податків;

- вибіркова перевірка правильності розрахунків та своєчасності сплати податків;

- правильність розрахунку податків у разі надання консолідованої бухгалтерської звітності;

- оподаткування сум нарахованих та виплачених дивідендів.

18. Фонди спеціального призначення:

- склад фондів спеціального призначення;

- обґрунтованість формування та використання;

- перевірка правильності нарахованих резервів та фондів.

19. Валовий дохід, скоригований валовий дохід, прибуток та його розподіл:

- своєчасність і повнота відображення у бухгалтерському обліку валових доходів;

- правильність коригування валового доходу на суму валових витрат;

- своєчасність і повнота відображення в обліку доходів по придбаних ринкових акціях, облігаціях;

~ своєчасність і повнота відображення в обліку емісійного доходу;

- правильність формування балансового прибутку;

- склад позареалізаційних доходів і витрат;

- дотримання встановленого порядку розподілу прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства, та використання фондів економічного стимулювання;

- правильність розрахунку дивідендів (необґрунтоване завищення рівня дивідендів);

- правильність відображення в обліку курсових різниць по І операціях з іноземною валютою;

- правильність відображення в обліку знижок від звичайних цін (оподаткування знижок).

20. Бухгалтерська звітність:

- обґрунтованість і правильність складення передаточного балансу (при перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство);

- відповідність показників бухгалтерської звітності результатам синтетичного та аналітичного обліку;

- правильність заповнення форм бухгалтерської звітності;

- своєчасність звітування;

- правильність консолідації бухгалтерської звітності.

21. Консультаційні послуги і рекомендації по усуненню недоліків, аудиторський висновок.

Примітка:

З наведеного переліку питань аудитор може виключити ті, що на його думку, є не суттєвими для діяльності підприємства, а також додатково включити питання, які він вважає доцільними.

Програму повинен підписати керівник групи з перевірки, а затвердити керівник аудиторської фірми.


 
 

Цікаве

Загрузка...