WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Планування аудиту, стадії і процедури аудиту - Реферат

Планування аудиту, стадії і процедури аудиту - Реферат

Аудитор повинен вивчити діючу організацію внутрішнього контролю та визначитися зі ступенем довіри до неї.

Мета вивчення системи внутрішнього контролю

У ході аудиторської перевірки аудитор зобов'язаний у першу чергу вивчити систему внутрішнього контролю клієнта, адже, характер і якість комплексної аудиторської перевірки багато в чому залежить від того, наскільки грамотно і достовірно аудитор дасть оцінку функціонування й ефективності системи внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Основна мета вивчення та оцінки аудитором системи внутрішнього контролю клієнта — підготувати основу для планування аудиту та встановлення виду, термінів проведення і обсягу аудиторських процедур.

У тому разі, якщо аудитор впевнюється у надійності відповідних засобів внутрішнього контролю, він може проводити аудиторські процедури менш детально і більш вибірково, ніж у протилежному випадку, а також може внести зміни до суті аудиторських процедур, що застосовуватимуться, і запланованих витрат часу на їх здійснення.

Аудитор повинен впевнитись у тому, що засоби контролю економічного суб'єкта, що перевіряється, досягають таких цілей:

1) господарські операції виконуються за згодою керівництва як у цілому, так і в конкретних випадках;

2) усі операції фіксуються в бухгалтерському обліку в правильних сумах, на належних балансових рахунках, в тому періоді часу, коли були здійснені, у відповідності з прийнятою в клієнта обліковою політикою і забезпечують можливість підготовки достовірної бухгалтерської звітності;

3) доступ до активів можливий тільки з дозволу відповідного управлінського працівника;

4) відповідність зафіксованих у бухгалтерському обліку і фактично наявних активів визначається керівництвом зі встановленою періодичністю, а у випадку розходжень керівництвом застосовуються належні дії.

Слід мати на увазі, що система бухгалтерського обліку економічного суб'єкта може вважатися ефективною, якщо в ході фіксації господарських операцій виконуються наступні вимоги:

а) операції в обліку правильно відображають період їх здійснення;

б) операції в обліку зафіксовані в правильних сумах;

в) операції правильно і у відповідності з чинними нормативними положеннями й обліковою політикою відображені на рахунках бухгалтерського обліку;

г) зафіксовані всі деталі операцій, які мають суттєве значення для обліку і звітності;

ґ) обмежена можливість виникнення зловживань. При визначенні ефективності системи внутрішнього контролю враховують багато факторів:

- коло працівників, які беруть участь у формуванні інформації на підприємстві, і наявність у них відповідальності за доручену справу;

- наявність упорядкованих взаємовідносин між ними по веденню справ і формуванню інформації;

- наявність технічних засобів контролю; ~ наявність технології контролю; ~ контрольовані параметри.

Аудитор зобов'язаний брати до уваги те, що система внутрішнього контролю може не з абсолютною впевненістю, а лише

з певною мірою точності підтвердити, що цілі, заради яких вона була створена, досягнуті. Причиною цього є такі неминучі обмеження системи внутрішнього контролю:

а) природна вимога керівництва економічного суб'єкта того, щоб витрати на здійснення контрольних заходів були меншими за ті економічні вигоди, які дає застосування таких заходів;

б) той факт, що більшість засобів контролю мають за мету виявлення небажаних господарських операцій, а не тих, які є незвичними;

в) властивість людини припускатися помилок через недбалість, неуважність, неправильність суджень чи нерозуміння інструктивних матеріалів;

г) навмисне порушення системи контролю в результаті змови працівників економічного суб'єкта як з іншими працівниками даного економічного суб'єкта, так і з третіми особами;

ґ) порушення системи контролю внаслідок зловживань з боку представників керівництва, відповідальних за функціонування даних аспектів контролю;

д) розповсюджена практика суттєвих змін умов ведення господарської діяльності чи правил обліку, в результаті чого прийняті контрольні процедури можуть перестати виконувати свої функції.

Суть і обсяг процедур, які здійснюються аудитором для отримання загального уявлення про систему бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, будуть варіюватися в залежності від:

- типу політики і процедур;

- матеріального стану;

- розміру і складності справи;

- природи і документації;

- оцінки аудитором внутрішнього ризику. Методи вивчення системи внутрішнього контролю Процедура вивчення й оцінки системи внутрішнього контролю є обов'язковою при проведенні аудиту незалежно від характеристики клієнта. Як правило, це здійснюється одночасно із перевіркою даних бухгалтерського обліку. Така практика, як було показано вище, рекомендується і МСА.

Маючи у своєму розпорядженні матеріали дослідження, виконаного перед укладанням договору, і звіт попереднього аудиту, аудитор проводить вивчення системи внутрішнього контролю шляхом опитування персоналу замовника, проведення власного спостереження, опитування попереднього аудитора, вивчення організаційно-розпорядчої і облікової документації на місці, ознайомлення з результати ревізій і перевірок усіх перевіряючих органів тощо.

Зважаючи на те, що в системі внутрішнього контролю значне місце посідає система бухгалтерського обліку, аудитору слід окремо виділити питання по її вивченню й оцінці.

Знайомство з системою бухгалтерського обліку включає в себе вивчення, аналіз і оцінку свідчень про наступні сторони господарської діяльності суб'єкта перевірки:

а) облікова політика й основні принципи ведення бухгалтерського обліку. Відповідно до національних стандартів господарюючий суб'єкт має можливість вибору методів обліку та різних підходів до оцінки статей балансу (наприклад, метод нарахування амортизації, що відображає характер експлуатації основних засобів, метод обліку запасів тощо). Аудитору слід переконатися, що обраний метод достовірно відображає специфіку діяльності клієнта;

б) організаційна структура підрозділу, відповідального за ведення бухгалтерського обліку і підготовку звітності;

в) розподіл обов'язків і повноважень між працівниками, які беруть участь у веденні обліку і підготовці звітності;

г) організація підготовки, обігу і збереження документів, які відображають господарські операції;

ґ) порядок відображення господарських операцій у регістрах бухгалтерського обліку, форми і методи узагальнення даних таких регістрів;

д) порядок підготовки періодичної бухгалтерської звітності на підставі даних бухгалтерського обліку;

є) роль обчислювальної техніки у веденні обліку і підготовці звітності;

є) критичні ділянки обліку, де ризик виникнення помилок або спотворень бухгалтерської звітності особливо високий;

ж) засоби контролю в окремих підрозділах системи обліку.

Аудитор у ході аудиторської перевірки повинен перевірити відповідність організації системи бухгалтерського обліку клієнта чинним нормативним документам і зазначити у своїй робочій документації випадки зафіксованих порушень.

У ході аудиторської перевірки необхідно ознайомитися з внутрішніми документами клієнта, які стосуються організації, постановки і ведення бухгалтерського обліку, і визначити, якою мірою реальний стан справ відповідає положенням вище перерахованих документів. У необхідних випадках для такої звірки рекомендується простежувати рух інформації по окремих операціях в обліку від первинних документів до їх відображення і звітності.

Обсяг робіт цього етапу залежить від того, здійснюються вони для нового замовника чи для постійного. В останньому випадку аудитор зосереджує увагу на змінах, що відбувались у структурі внутрішнього контролю за останній час, а також на урахуванні раніше висловлених порад щодо здійснення контролю.

Оцінка системи внутрішнього контролю

При оцінці ефективності і надійності системи внутрішнього контролю в цілому, контрольного середовища і окремих засобів контролю аудитор може використовувати наступні оцінки якості внутрішнього контролю: 1) висока; 2) середня; 3) низька.

Аудитор зобов'язаний оцінювати систему внутрішнього контролю клієнта не менше, ніж у наступні три етапи:


 
 

Цікаве

Загрузка...