WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит розрахунків з бюджетом - Реферат

Аудит розрахунків з бюджетом - Реферат

Реферат на тему:

Аудит розрахунків з бюджетом

План

1. Мета та завдання аудиту розрахунків з бюджетом

2. Предметна область досліджень

3. Аудит розрахунків з бюджетом

1. Мета та завдання аудиту розрахунків з бюджетом

Мета

Метою аудиту розрахунків з бюджетом є висловлення аудитором думки про те, чи відповідають ці розрахунки за всіма податками і зборами в усіх суттєвих аспектах нормативним документам, які регламентують порядок їх нарахування та сплати до відповідних рівнів бюджету.

На цьому етапі підприємства та організації несуть великий податковий тягар. Підприємства сплачують обов'язкові загальнодержавні податки і збори та місцеві податки і збори, визначені органами місцевого самоврядування (табл. 9.1). Загальнодержавні податки встановлюються державою і є обов'язковими.

Органи місцевого самоврядування встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок. Вони мають право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю скасовувати окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників та надавати відстрочки по сплаті місцевих податків та зборів.

Через величезний податковий тиск підприємства намагаються оптимізувати податки як законними, так і незаконними методами.

Так, нарахування на заробітну плату становлять 37%; нарахування амортизації суперечить порядку її нарахування за бухгалтерським обліком (а бухгалтерський облік ведеться за міжнародними стандартами); податок на прибуток нараховується за схемою, теж далекою від порядку визначення прибутку за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності, складеної за вимогами національних та міжнародних стандартів. У результаті часто буває, що підприємство навіть за фінансових збитків має платити податок на прибуток. Тобто фіскальна політика спрямована лише на поповнення державної казни без урахування інтересів платників податків. Тому підприємства приховують правдиву інформацію про базу оподаткування, намагаються зменшити шляхом обману податковий тиск, а нестабільність податкового законодавства, часті нововведення в розрахунки з бюджетом призводять до помилок у нарахуванні та сплаті податків. Через це зростає ризик невиявлення та аудиторський ризик у цілому.

Завдання

Основне завдання аудиту розрахунків з бюджетом — ретельна перевірка правильності нарахування податків і зборів та своєчасності їх сплати до бюджету, підтвердження перевіреної інформації висновком.

Функціональні завдання — консультування платників податків і зборів з питань оподаткування з метою своєчасних і правильних розрахунків з бюджетом, а також з метою уникнення переплат та попередження фінансових санкцій з боку фіскальних органів держави; надання консультацій у разі встановлення порушень в оплаті податків щодо їх виправлень; допомога в організації оптимального оподаткування.

2. Предметна область досліджень

Узагальнена інформація про розрахунки підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету, обліковується на рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами". Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством. Для кожного податку передбачена своя ставка, строк сплати, об'єкт оподаткування, регламентуючий документ тощо.

При проведенні аудиту слід керуватися законами України та іншими нормативними документами, що регулюють питання податків, які діяли на час нарахування та сплати податків.

За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом — належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.

Рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" має такі субрахунки:

На субрахунку 641 "Розрахунки за податками" ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість тощо).

На субрахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 "Розрахунки зі страхування".

На субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену на основі суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).

На субрахунку 644 "Податковий кредит" ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов'язання.

Аналітичний облік розрахунків за податками і платежами ведеться за їх видами.

Проведення аудиту розрахунків з бюджетом ускладнюється розбіжностями між бухгалтерським і податковим обліком. У першу чергу це стосується податку на прибуток.

За Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого доходу звітного періоду на:

- суму валових витрат платника податку, визначених статтею 5 цього Закону;

- суми амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно зі статтями 8 і 9 цього Закону.

За П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг). Тобто, бухгалтери не можуть використати прибуток, відображений у "Звіті

про фінансові результати" і облікований за даними бухгалтерського обліку з метою оподаткування, а вимушені вести додатковий облік з метою встановлення бази оподаткування, а саме валових доходів, валових витрат і амортизації.

З метою визначення суми валових доходів бухгалтери ведуть, а аудитори перевіряють Книгу обліку валових доходів (табл. 9.2). Облік у книзі ведеться за двома подіями по кожній господарській операції: зарахування коштів від покупця або відвантаження товарів. Датою збільшення валового доходу вважається дата, яка припадає на одну із цих подій, яка сталася раніше.

Таблиця 2 Книга обліку валових доходів

Валові витрати виробництва та обігу — сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, що здійснюються як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (або виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Валові витрати ведуться у Книзі обліку валових витрат (див. табл. 9.3).

Книга обліку валових витрат ведеться за двома подіями. У Книзі обліку валових витрат робиться повне розшифрування першої події, а саме: дата виникнення, документ, на підставі якого зроблено запис, назва контрагента — постачальника, виконавця, зміст господарської операції, сума, яка включається до складу валових витрат у звітному періоді, сума податку на додану вартість, зазначена постачальником у податковій накладній.

При проведенні аудиту податку на прибуток необхідно перевірити правильність нарахування амортизації та облік балансової вартості основних засобів та звернути увагу на розбіжності між основними положеннями та вимогами П(С)БО 7 "Основні засоби" та Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (табл. 4).

Таблиця 4

Основні розбіжності бухгалтерського і податкового обліку

по нарахуванню амортизації

Для перевірки використовують матеріали податкового обліку, в яких, як видно з вищенаведеної таблиці, інформація суттєво відрізняється від інформації, поданої у документах та регістрах бухгалтерського обліку.

При перевірці податку на додану вартість використовують Книгу обліку продаж товарів (робіт, послуг) (табл. 5) та Книгу обліку придбання товарів (робіт, послуг) (табл. 6).

При перевірці ПДВ слід пам'ятати про дату, яка вважається датою виникнення податкових зобов'язань. Це буде дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше.

Датою виникнення права на податковий кредит вважається дата здійснення першої з подій:

- дата списання коштів з рахунку платника;

- дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

При перевірці бази оподаткування акцизним збором слід враховувати, що датою виникнення податкових зобов'язань вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбулася подія, яка настала раніше:

- дата зарахування коштів від покупця;

- дата відвантаження продукції (товарів).

При перевірці бази оподаткування іншими податками використовують аналітичні рахунки бухгалтерського обліку, інформацію первинного та зведеного обліку, регістри оперативного та забалансового обліку, інвентарні картки тощо.

З метою перевірки своєчасності та повноти сплати обрахованих податків використовують інформацію аналітичних рахунків до рахунку 64 "Розрахунки з бюджетом" та відповідні первинні документи.

3. Аудит розрахунків з бюджетом

Велика кількість податків і зборів, недосконалість податкового законодавства, великий податковий тиск на підприємства, необхідність різного відображення однієї й тієї ж операції в бухгалтерському і податковому обліку, що залежить від розбіжностей у законодавстві тощо, збільшують властивий ризик підприємства. А з урахуванням великих штрафів, які накладаються на підприємства за порушення податкового законодавства, та пені, що стягується за прострочення платежів, аудиторський ризик навіть збільшується.

Тому аудит розрахунків з бюджетом є одним із найбільш трудомістких, складних і відповідальних в аудиторській практиці.

Ще до початку роботи аудитору з метою зниження свого підприємницького ризику необхідно обговорити всі питання перевірки цих розрахунків із клієнтом та відобразити їх у договорі, в загальному плані та програмі.

Слід чітко встановити та погодити обсяг перевірки (період, види податків тощо) та метод організації перевірки (суцільний, вибірковий). Як правило, правильність нарахування податків і зборів та своєчасність їх сплати проводять суцільним методом. Суцільний метод організації перевірки дозволяє максимально знизити ризик, але вимагає багато часу і трудозатрат, що в свою чергу збільшує оплату за аудит.

Підприємство може забажати проведення аудиту шляхом вибіркової перевірки. У такому разі аудитор повинен провести вибірку відповідно до МСА 530 "Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки" і обов'язково документально оформити всю проведену роботу відповідно до МСА 230 "Документація".

При проведенні аудиту розрахунків з бюджетом слід

- установити перелік податків і зборів, які сплачує підприємство;

- досконало вивчити нормативні документи за кожним зі сплачуваних податків і зборів;

- установити предметну область досліджень;

- перевірити повноту і правильність відображення бази оподаткування за кожним податком чи збором;

- перевірити правильність застосування ставок податків і зборів, а також арифметичні розрахунки по нарахуванню податків;

- перевірити законність та обґрунтованість застосування пільг до податків і зборів;

- перевірити повноту і своєчасність сплати платежів і зборів до бюджету;

- перевірити правильність складених декларацій, розрахунків за платежами до бюджету та своєчасність їх подання до податкового органу;

- перевірити правильність відображення розрахунків з бюджетом у системі бухгалтерського обліку та фінансовій звітності;

- надати клієнту інформацію про результати роботи із детальним викладенням установлених помилок і фактів обману та рекомендації щодо їх виправлення;

- залежно від мети перевірки, виду аудиту та завдань, поставлених клієнтом, підготувати висновок (якщо перевірялося лише одне питання) або інформацію для складання загального висновку (при загальному аудиті) відповідно до вимог МСА 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність" та МСА 800 "Аудиторський висновок про виконання завдань аудиту спеціального призначення";

- скласти та підписати акт про виконану роботу;

- обговорити з клієнтом питання про можливості продовження співпраці.


 
 

Цікаве

Загрузка...