WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит у комп'ютерному середовищі - Реферат

Аудит у комп'ютерному середовищі - Реферат

Послідовне виконання перших п'яти пунктів цього плану успішно проводиться за допомогою заповнення анкетних листів, які суттєво прискорюють аналіз фінансово-господарської діяльності і стану бухгалтерського обліку підприємства. У той же час, найбільший обсяг і трудомісткість становить аудит за напрямами бухгалтерського обліку. Ця частина роботи аудитора може виконуватися за допомогою програми Турбо Бухгалтер. Використовуючи багатовіконний інтерфейс Windows, в одному вікні аудитор формує звіт по журналу господарських операцій у частині рахунків потрібного напряму обліку. Перевіряючи послідовно всі операції звіту і порівнюючи їх із первинними документами, аудитор здійснює перевірку. Для кожного робочого листа існує перелік можливих помилок. При виявленні помилки аудитор вводить у робочий лист зміст проводки по журналу господарських операцій і відповідне зауваження. У таблиці 1 наведені основні свідчення для роботи з робочими листами.

При складанні аудиторського висновку використовуються його стандартні форми: безумовно позитивний, умовно позитивний і незадовільний. Анкети і робочі листи є основою для складання аналітичної частини висновку. У програмі Турбо Бухгалтер є бланк розрахунку критеріїв неплатоспроможності підприємства. Дані цього розрахунку потрібні для аналітичної частини висновку, вони є його обов'язковим елементом.

3. Організація і вимоги до аудиту в умовах КОД

Система автоматизації аудиторської інформації

У своїй роботі аудиторам часто доводиться мати справу з автоматизованими системами обліку. Як засіб обробки господарських операцій і ведення обліку вони справляють значний вплив на організаційну структуру підприємства, процедури і

Рис. 7. Системи автоматизації аудиторської інформації

методи проведення аудиту. При проведенні аудиту необхідно враховувати такі особливості:

а) рівень автоматизації завдань бухгалтерського обліку;

б) наявність методик проведення аудиту на підприємстві;

в) доступність облікових даних;

г) складність наявної автоматизованої системи обліку, контролю й аудиту.

Класифікація бухгалтерських програмних продуктів наведена на рис. 11.2.

- програми для ведення бухгалтерського обліку

- фінансово-аналітичні системи

- програми для автоматизації управлінської діяльності, що містять модуль бухгалтерського обліку

- правові бази даних

Важливу роль при плануванні аудиторської перевірки відіграє рівень автоматизації облікових завдань. При оцінці складності автоматизованої обробки бухгалтерських даних необхідно враховувати як ступінь інтеграції інформаційних систем, так і

ступінь спільного використання різними системами однієї і тієї ж облікової бази даних. Засоби і методи, що застосовуються для аудиторської перевірки в складних інформаційних системах поділяються на такі групи:

а) робота в реальному режимі часу з реальними даними;

б) робота зі статичними даними;

в) робота з імітаційними даними;

г) проведення аналізу спеціальними програмними засобами.

Для підприємств, з якими аудиторська фірма має довгострокові договірні відносини, розробляються спеціальні аудиторські модулі, що вбудовуються в уже існуючі програмні засоби обліку, контролю й аудиту. За допомогою цих модулів проводиться добір операцій, що є цікавими з погляду постійних аудиторських перевірок. Обрані операції зберігаються для їх наступного вивчення аудитором. Відібрані при цьому дані позначаються і групуються за операціями у спеціальну аудиторську базу даних для наступного опрацювання. Програмними засобами застосовується два види контролю даних:

а) систематичний контроль, коли облікові дані тестуються за всіма основними критеріями (діапазон, зіставлення з нормативно-довідковою інформацією тощо);

б) вибірковий контроль, що здійснюється на деякій вибірці даних (за певними операціями, поза окремими завданнями тощо).

За допомогою спеціальних програмних засобів здійснюється перевірка, моделювання та аналіз облікових даних з метою визначення їх повноти, якості, правомірності та достовірності. Для цього проводиться порівняння змодельованих облікових даних з реальними даними інформаційної системи, а також здійснюється тестування розрахунків і перерахунків, підсумовування, повторне впорядкування і формування звітних даних, їх порівняння з реальними даними. Крім цього, проводиться контроль правильності відновлення даних. На. рис. 3 подана схема аудиторської перевірки з використанням комп'ютерної техніки.

Запровадження обчислювальної техніки в процес аудиту дозволяє значно скорочувати трудомісткість його проведення і створює нові можливості в організації і методиці проведення аудиту.

На практиці застосовуються аудиторські програми загального призначення, що дозволяють проводити прогін визначених тестів на фактичних даних. За допомогою таких програмних засобів здійснюється аудиторська перевірка й аналіз записів на основі визначених критеріїв з метою визначення їх якості, повноти, спроможністі і правильності. Для цього також використовується база знань, що допомагає визначити невідповідність і прийняти необхідні рішення. Таке програмне забезпечення дозволяє тестувати розрахунки, виконувати необхідні перерахунки і зіставляти отримані результати з нормативними, кошторисними і середніми по галузі, а це дає можливість провести аналіз за визначеними критеріями і одержати необхідне управлінське рішення. На рис. 4 наведена схема організації роботи аудитора в середовищі системи електронної обробки даних.

Процес аудиту в умовах автоматизації

При роботі зі спеціальним аудиторським програмним продуктом поетапно виконуються наступні процедури.

На першому етапі аудитор окреслює завдання, які необхідно вирішити при перевірці за допомогою спеціального програмного забезпечення.

На другому етапі складається план виконання поставлених завдань і оцінка реальності застосування аудиторських програмних засобів. З цією метою здійснюється аналіз форми і

Рис. 3. Схема аудиторсько/перевірки за допомогою автоматизованої системи

методу бухгалтерського обліку, що ведеться на підприємстві, й оцінюється можливість застосування ідеального аудиторського програмного забезпечення. При цьому встановлюється обсяг облікової інформації і робіт аудитора, кількість часу, необхідного для проведення аудиторської перевірки тощо. На даному етапі визначається необхідна потужність обчислювальної техніки і встановлюється графік виконання аудиторських робіт із зазначенням обсягів виконуваних робіт, строків виконання, конкретних виконавців і форми завершення.

Рис. 4. Місце аудитора в середовищі системи електронної обробки даних

На третьому етапі здійснюється налаштування стандартних програмних засобів, розробка нових засобів, необхідних для даної аудиторської перевірки. Наявні програмні засоби адаптуються для фактичних облікових даних.

На четвертому етапі здійснюється перевірка сформованих на машинних носіях даних з метою підтвердження їх незмінності, оцінюється стан підприємства, що перевіряється, проводиться тестування та опрацювання за запланованим графіком, проводиться аналіз отриманої інформації, її оцінка за допомогою бази знань і формується комп'ютерний висновок за перевіреними позиціями.

Аудитор має можливість проводити перевірку як за окремими завданнями, так і за комплексом завдань загалом. За необхідності аудитор у режимі запиту перевіряє визначені показники або дані з метою їх поглибленого дослідження. Запит здійснюється за допомогою інформаційної мови показників обліку, контролю й аудиту.

Також у режимі запиту відбувається перевірка стану облікового процесу, одержання довідки для формування діагнозу і прогнозування шляхів досягнення цілей підприємства для поліпшення його роботи. При цьому проводиться формування таких основних показників і даних:

- повнота і своєчасність формування і відображення в регістрах бухгалтерської звітної інформації, що надійшла з інших АРМ бухгалтера;

- повнота і своєчасність формування показників, відображених у звітності;

- правильність розрахунків результатів господарської діяльності підприємства і повнота їх відображення;

- правильність розрахунку і відображення у звітності обов'язкових платежів і податків;

- правильність і повнота формування фондів і резервів;

- правильність формування сальдо на початок і кінець періоду, що перевіряється, за окремими показниками і даними, відображеними в інформаційній аудиторській базі даних.

Оцінка ризику ефективності контролюв комп'ютерному середовищі

Прикладний контроль здійснюється за трьома напрямами:

- контроль вхідних даних;

- контроль процесу обробки;

- контроль вихідних даних.

Ураховуючи особливості даних та їх електронної обробки, виділяють декілька видів ризику (рис. 5).


 
 

Цікаве

Загрузка...