WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік виробничих запасів” на матеріалах ВАТ “Володимир-Волинський хлібозавод” - Дипломна робота

Бухгалтерський облік виробничих запасів” на матеріалах ВАТ “Володимир-Волинський хлібозавод” - Дипломна робота

Тара вноситься до інвентаризаційного опису за видами, призначенням і якісним станом (нова, використана, потребує ремонту).На непридатні для використання товарно-матеріальні цінності та тару складаються окремі інвентаризаційні описи. Списання непридатних для використання товарно-матеріальних цінностей та тари здійснюється відповідно до встановленого порядку.

ВИСНОВКИ

Проаналізувавши велику кількість показників та спираючись на показники діяльності базового підприємства ВАТ "Володимир – Волинський хлібозавод", можна впевнитися в тому, що матеріальні цінності займають важливе місце у фінонсово-господарській діяльності підприємства, є важливим показником для управління підприємством.

У сьогоднішних умовах ринкової економіки наша країна зазнає значних зрушень у структурі виробництва. Більша частина існуючих нині підприємств приватні. Переважають малі підприємства із нестійким фінансовим положенням, зумовленим постійними змінами, як у економічній так і у політичній сферах. Підприємства – виробники зазнають поразок у зв'язку з тим, що їх керівництво не вміє правильно і своєчасно проаналізувати та спланувати діяльність, побудовану перш за все, на основі надходження та руху матеріалів у виробництві.

На прикладі ВАТ "Володимир–Волинський хлібозавод" у дипломній роботі зроблено глибокий і всебічний аналіз структури виробничих запасів, їх руху, результатів інвентаризації. Підприємство на сьогоднішній день має оптимальне співвідношення основних та допоміжних матеріалів. Це свідчить, що виробничий процес не стоїть на місці. Підприємство у достатній мірі забезпечене сировиною і матеріалами, допоміжними матеріалами, що зумовлює ефективну організацію виробництва. При цьому слід зазначити, що рівень витрат на матеріали постійно зазнає змін, він змінюється в залежності від стану економіки в країні. Через що підприємство важливо зорієнтуватися в такій ситуації.

Ефективна діяльність ВАТ "Володимир – Волинський хлібозавод" обумовлена вірним аналізом забезпеченості потреб у матеріальних ресурсах. Так як більша частка забезпечення потреб у виробничих запасах досягається за рахунок зовнішніх джерел, то керівництво підприємства приділяє велику увагу постачанню сировини та матеріалів, контролюючи забезпечення потреб у матеріальних ресурсах, та виконанню договорів, їх якості. Як правило постачальники працюють стабільно.

На ВАТ "Володимир-Волинський хлібозавод" в процесі аналізу перевіряють відповідність фактичного розміру запасів найважливіших видів сировини та матеріалів у порівнянні з розрахунковими нормами їх використання.

Для характеристики ефективності виробничих запасів на ВАТ "Володимир-Волинський хлібозавод" розраховують показники матеріаломісткості продукції. Підприємство постійно впроваджує у виробництво нові технології, які потребують меншу кількість матеріалів, через що матеріаломісткість знижується.

Підприємство постійно намагається підвищувати якість продукції, щоб завоювати більші ринки збуту.

Згідно положення по інвентаризації підприємство здійснює інвентаризацію. Інвентаризація на підприємстві проводилася відповідно до вимог щодо інвентаризації. За результатами останньої інвентаризації на підприємстві фактичні запаси на складах дорівнюють даним бухгалтерського обліку. Така співставленість досягається завдяки тому, що на складах не залежуються матеріали, підприємство працює майже безперебійно і виробничі запаси зовсім не псуються.

Щодо використання матеріалів на ВАТ "Володимир-Волинський хлібозавод", то за 2005 року відбулося відхилення від норм витрачання матеріалів на одиницю продукції. Це було пов'язано з поставкою неякісно сировини – борошна вищого гатунку.

В загальному можна зробити висновок, що підприємство забезпечене матеріальними ресурсами.

Аналіз повинен займати одне з провідних місць у процесі управління виробничою діяльністю, адже обліку, без застосування аналізу, не достатньо для прийняття раціональних і ефективних рішень по вдосконаленню виробничого процесу.

Проаналізувавши кожне питання дипломної роботи можна сказати, що дана система аналізу дасть можливість підвищити якісний рівень виробничо-господарської діяльності підприємства.

На підприємстві можна запропонувати придбати додаток до діючої на підприємстві програми "1С бухгалтерія" з метою проведення бухгалтерського обліку діяльності підприємства.

В теперішній час існують дуже багато розробок і методичних вказівок різних авторів по проведенню аналізу бухгалтерського обліку виробничих запасів підприємства.

На ВАТ "Володимир-Волинському хлібозаводі" всі перераховані принципи ведення бухгалтерського обліку були дотримані, що сприяло безпроблемному їх дослідженню.

З викладеного вище можна зробити висновок, що підприємство використовує з повною віддачею всі ресурси, які є у його розпорядження, як розумові так і матеріальні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999р. № 996 - XIV // Все про бухгалтерський облік — 2000.-№86.—С.336

2. Баланс: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 88 // Все про бухгалтерський облік — 2000. -№ 86 - С.9-13.

3. Запаси : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 затв. Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. № 246 // Все про бухгалтерський облік — 2000. - № 86 - С.47-48.

4. Звіт про фінансові результати : Положення (стандарт) бухгалтеського обліку 3 затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік — 2000.- № 86 - С. 14-17.

5. Бабич В.В., Свидерский Е.И. Бухгалтерский учет на предприятййх малого бизнеса. — К.: 000 Либра, 1996. - 160 с.

6. Безруких В.Б., Кондраков В.Б. й др. Бухгалтерский учет. Под ред. Безруких П.С. — М.: Бухгалтерский учет, 1996.

7. Белобжедский И.А Производственые запасы предприятия: учет, оценка, контроль // Финансы - 1992," № 12 - С.20-25.

8. Бойко В.М. Бізнес: словник - довідник,- К.: "Україна", 1995.

9. Бутинець Ф.Ф. Практикум. Економічний аналіз.- Житомир: ЖІТІ., 2000 -205с.

10. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. –Житомир: ЖІТІ., 2001 -672с.

11. Голова С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні.- Дніпропетровськ: ТОВ"Баланс-Клуб", 2001 –828с.

12. Грачова Р.Н. Підрахунок собівартості// Галицькі контракти.- 1998. -№40-С.84-88.

13. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. —К.: Видавництво Бліц-Інформ, 1996 - 832 с.

14. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навчальний посібник. — К.: Знання - Прес, 2002 — 190 с.

15. Коробов М.Я. Фінансове - економічний аналіз діяльності підприємства Навчальний посібник. — К.: ТОВ "Знання " КОО, 2000 - 245 с.

16. Мочерний С.В. Економічний словник - довідник. — К.: Феміна, 1995-129с.

17. Олійник О.І., Юр'єва С.І., Рибальченко Л.І. Бухгалтерський облік на підприємствах України із застосуванням міжнародних стандартів Методичний посібник. – Харків : "Основа", 2002-677с.

18. Пархоменко В.О. Инвентаризация в системе бухгалтерского учёта в Украине К.: КФЭИ, 1995. - 112 с.

19. Раевский В.А. Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятий(объединений): Учебник, — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финасы и статистика, 1988. С. 193-204.

20. Саблук П.Т., Демьяненко М.Я. Словник - довідник фінансиста АПК.—Інститут аграрної економіки, 1990.

21. Савицька Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. — МН.: ЧП Экоперспектива, Новое знание, 1999. - С.357-375.

22. Смоленюк П.С., Смоленюк Л.Т. Анализ использования материальных ресурсов// Бухгалтерский учёт. - 1991. - № 7. С. 43-45.

23. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності. —К.: А.С.К. 2000 - 512 с.

24. Фёдоров А.С. Автоматизация бухгалтерского учёта. — М.: Финансы и статистика. 1987 г. - С.216 -220.


 
 

Цікаве

Загрузка...