WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік виробничих запасів” на матеріалах ВАТ “Володимир-Волинський хлібозавод” - Дипломна робота

Бухгалтерський облік виробничих запасів” на матеріалах ВАТ “Володимир-Волинський хлібозавод” - Дипломна робота

Дипломна робота

на тему

Бухгалтерський облік виробничих запасів" на матеріалах ВАТ "Володимир-Волинський хлібозавод"

АНОТАЦІЯ

Дипломна робота виконана на тему "Бухгалтерський облік виробничих запасів" на матеріалах ВАТ "Володимир-Волинський хлібозавод". Метою дипломної роботи є вивчення, детальний розгляд і дослідження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", ознайомлення з Планом рахунків, зокрема рахунками класу 2 "Запаси" і його субрахунками.

У дипломній роботі розглядається економічний зміст виробничих запасів, нормативно – законодавча база регулювання обліку виробничих запасів. Ознайомлено з організацією ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів на підприємстві: порядок документального оформлення операцій з обліку виробничих запасів, їх аналітичний і синтетичний облік. Проведено економічний аналіз ефективності використання виробничих запасів на підприємстві.

ANNOTATION

Degree work is executed on a theme "record-keeping of production supplies" on materials of VAT "Volodymyr-Volynskyu hlibozavod". The study, detailed consideration and research of Statute (standard) of record-keeping, is the purpose of diploma work 9 "Supplies", acquaintances with Card of accounts, in particular by the accounts of class 2 "Supplies" and his sub-accounts.

Economic maintenance of production supplies is examined in degree work, normatively is legislative base of adjusting of account of production supplies. It is acquainted with organization of conduct of record-keeping of production supplies on an enterprise: order of documentary registration of operations from the account of production supplies, their analytical and synthetic accounting. The economic analysis of efficiency of the use of production supplies is conducted on an enterprise.

ЗМІСТ

ВСТУП

5

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ВАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

7

  1. Нормативно-законодавче регулювання обліку виробничих запасів

7

  1. Економічний зміст виробничих запасів, їх визнання та класифікація

8

  1. Облік надходження та вибуття виробничих запасів

11

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

23

  1. Загальна характеристика ВАТ "Володимир-Волинський хлібозавод"

23

  1. Формування облікової політики ВАТ "Володимир-Волинський хлібозавод"

30

  1. Організаційно-технологічні особливості ВАТ "Володимир-Волинський хлібозавод" та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку виробничих запасів

32

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ВАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

35

  1. Порядок документального оформлення операцій з обліку виробничих запасів

35

  1. Аналітичний і синтетичний облік виробничих запасів

42

  1. Аналіз виробничих запасів та ефективності їх використання

53

  1. Інвентаризація виробничих запасів на ВАТ "Володимир-Волинський хлібозавод"

60

ВИСНОВКИ

62

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

65

ДОДАТКИ

67

Додаток А. Фінансова звітність підприємства за 2003 - 2005 р.р.

68

Додаток Б. Наказ про облікову політику підприємства

88

Додаток В. Паспорт підприємства

91

Додаток Д. Рахунок-фактура

94

Додаток Ж. Довіреність

95

Додаток З. Товарний чек

96

Додаток К. Прихід сировини і матеріалів

98

Додаток Л. Прибутковий ордер

111

Додаток М. Податкова накладна

112

Додаток Н. Вимога

113

Додаток П. Картка складського обліку матеріалів

114

Додаток Р. Звіт про рух матеріалів, виробничий звіт

115

Додаток С. Зведена про рух матеріалів за місяць, головна книга

129

Додаток Т. Наказ про інвентаризацію. Інвентаризаційний опис

141

ВСТУП

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва. Важлива роль у реалізації цих завдань приділяється веденню бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Під бухгалтерським обліком розуміють процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, збероігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємтсва зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

У бухгалтерському обліку відображаються окремі господарські операції, з яких складається господарська діяльність.

На підприємствах важливою ділянкою бухгалтерського обліку є бухоблік виробничих запасів, їх наявність та рух. Ця важливість в умовах ринкової економіки полягає в тому, що без своєчасного забезпечення підприємств необхідними матеріалами та ефективного використання неможливим стає виробничий процес. Саме з таких причин зазнає краху значна частина малих підприємств. Звичайно, є й інші причини, такі як політичні (зміни законів, постанов та ін.) та економічні (кон'юнктура ринку, податкова політика та інші чинники).

Метою курсової роботи є вивчення економічної змісту виробничих запасів, ознайомлення з веденням бухгалтерського обліку виробничих запасів, надходження та ефективність їх використання на підприємстві ВАТ "Володимир – Волинський хлібозавод".

Для досягнення цієї мети треба виконати такі завдання :

 • дати характеристику та описати склад виробничих запасів;

 • проаналізувати наявність та структуру виробничих запасів;

 • порядок надходження та ефективного використання виробничих запасів;

 • вплив на рух виробничих запасів результатів інвентаризації;

 • зробити узагальнення результатів аналізу шляхом виявлення внутрішньо-господарських резервів та розробити аналітичні альтернативи удосконалення даної ділянки діяльності підприємства.

Бухгалтерському обліку виробничих запасів у науковій літературі завжди приділялась значна увага. Висвітленням питань бухгалтерського обліку виробничих запасів займались такі вчені-економісти як: Білобжедцький І.А., Макаров Д.К., Пархоменко В.О., Савицька Г.В., Смоленюк П.С. та інші.

Робота написана за матеріалами ВАТ "Володимир - Волинський хлібозавод". При написанні бакалаврської роботи були використані такі джерела інформації: наказ про облікову політику підприємства, бухгалтерська звітність підприємства, первинна документація по бухгалтерському обліку виробничих запасів, дані аналітичного та синтетичного обліку запасів.

Раціональне використання виробничих запасів — один з важливих факторів росту виробництва.

Таким чином, аналіз бухгалтерського обліку виробничих запасів є необхідним засобом вивчення економічної ситуації на підприємстві ВАТ "Володимир-Волинський хлібозавод", а також складовою частиною нових методів планування і управління в умовах ринкових відносин.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ "ВАТ ВОЛОДИМИР–ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"

1.1.Нормативно-законодавче регулювання обліку виробничих запасів

При організації бухгалтерського обліку виробничих запасів на ВАТ "Володимир-Волинський хлібозавод" керуються такими законодавчими та нормативними документами:

Закон України від 27.03.91р. №887-х11 "Про підприємства в Україні", який визначає види підприємств, їх організаційно-правову форму, порядок їх державної реєстрації та склад документів, що характеризують види їхньої діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...