WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку - Реферат

1. Єдина методологічна основа (вик.подвійного запису).

2. Взаємозв.аналітичного і синтетичного обліків.

3. Суцільне відображення всіх госп.операцій в регістрах обліку на підставі первинних документів.

4. Накопичення і систематизація даних первинних документів в розрізі потреб управління і контролю.

Після суц. Документування даних у перв.док. проводиться їх перенесення до регістрів бух обліку, після чого склад. фін.звітність.

39 Поняття і завдання звітності.

Кожне під-во періодично узагальнює дані про свою госп. Ді-сть за певний період часу. Си-ма накопичених даних, що ха-зує ді-сть під-ва за визнач.період часу наз. звітністю.

Основними завданнями звітності є передача інформації користувачам для прийняття управлінських рішень. ЇЇ вик.для контролю за формуванням та виконанням планів, здісн.аналізу госп.ді-сті.

Для зовн.користувачів інформації склад.зовнішню звітність, для внутрішніх – внутрішню. Зовнішніми користувачами є: клієнти, партнери, конкуренти, банки, біржі, держави.

Виходячи з цього, до зовн.звітності включ.: фінансову, податкову, статистичну, адміністративну.

До внутр.. користувачів відносять: працівників, керівництво, власників.

На основі внутр..звітності прийм.управлінські рішення.

Звітність є завершальним етапом здійсн.фінансового, податкового та управлінського обліку. Показники звітності вик.для моніторингу ді-сті під-ства та прийняття рішень на різних рівнях.

Дані звітності широко вик.у наукових дослідженнях з метою виявл.тенденції та динаміки розвитку економіки країни, формування пропозицій щодо удосконалення існуючої економічної си-ми на всіх рівнях управл. Від якості склад.звітності залежить якість прийняття рішень та ефективність функціонування економіки.

40. Класифікація і регламентація звітності.

Звітність класиф.за різними ознаками.

За строками подання:

1. Оперативна (для отримання окремих даних).

2. Періодична.

3. Річна.

4. Разова.

За ступенем узагальнення:

1. Первинна (склад.окремо під-вами).

2. Зведена (склад.за даними первинної, може включ.різний масштаб – регіони, міністерства тощо).

За обсягом:

1. Повна.

2. Коротка (звітність малих під-в).

За охопленням ді-сті:

1. За видами ді-ті.

2. Звітність всього під-ва.

За способом передачі:

1. Поштою.

2. Телеграфом.

3. В електронному вигляді.

Бух.звітність, що містить інформ.про фін.стан, результати ді-сті та рух грошових коштів за певний період, наз.Фінансовою.

Основні вимоги до фін звітності визнач.Законом України "Про бух облік та фін звітність в Україні" № 996 – ХІV від 16. 07. 99р. П(С)БО 1-5, а також частково іншими стандартами обліку.

До складу фін.звітності відносять:

Баланс форма №!, звіт про фін.результати форма №2, звіт про рух грош.коштів форма №3, звіт про власний капітал форма №4, примітки до річної фін звітності форма №5.

1. Баланс показує начвність активів та джерел їх формування на певну дату. Інформ. вик.для оцінки стану активів та джерел їх формування, ліквідності, платоспроможності, фін.стану, Прогнозув.стану активів і потреб у ресурсах на майб.період.

2) Звіт про фін. результати надає інф-ю про доходи,вит-ти,та фін.рез-ти,дія-ті під-ва за звітний період.Використов.для оцінки та прогнозу доходів і витрат,їх складу і структури.

3) Звіт про рух грошових коштів надає інф.про накопич.і використ.грошових коштів під-м протягом звітного періоду.Використ.для оцінки від усіх видів дія-ті.

4) Звіт про власний капітал надає інф-ю про зміни у складі власного періоду,використов.для оцінки та прогнозув.змін у власному капіталі.

5) Примітки до річної фін-ї звітності надають інф-ю про обрану облікову політику під-ва,інф-ю не наведену у попередніх фін-х звітах,додаткову розшифровку статей звітності.

Примітки використов.для оцінки та прогнозув.облікової політики дія-ті підрозділів тощо.

43.Помилки в бух.записах та їх видів

В процесі облікової реєстрації госп.операцій можуть виникати помилки від простих описів до неправильної кореспонденції рахунків.

Причини помилок різні: втома, недбалість працівника, несправність техніки тощо.

Виявлені помилки підлягають виправленню, одна к у тексті та цифрових даних первинних документів, облікових регістрів і звітів, підчистки та необумовлені виправлення не допускаються.

Виділяють наступні види помилок:

1. Локальні (коли перекручення інформ.тільки в одному обліковому регістрі, напр..: неправильно поставлена дата).

2. Транзитні (коли помилка автоматично проходить через декілька облікових регістрів, напр.. перекручування запису суми в Журналі реєстрації, призводить до помилок на рахунках в оборотній відомості і на балансі.

Найчастіше помилки можуть виникати:

1. У тексті операції, що призводить до складання неправильної кореспонденції рахунків.

2. При записах сум (неправильне застосування методу подвійного запису, напр...: записавши суму в дебет першого рахунку, бухг.забуває записати її в кредит іншого рахунка і навпаки.)

Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фін.звітності регламентуються П(С)БО 6 і має назву6 Виправлення помилок і зміни у фін.звіт.

Недопускається виправлення помилок в документах, якими оформленні касові, банківські операції, та операції з цінним паперами.

Виправлення помилок в бух.звітності проводиться у тому звітному періоді, в якому було виявлено помилки. Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідного порівняльній інформації у фін.звітності.

44. Виявлення помилок в бух обліку.

Для забезп.достовірності показників обліку необх.. до складання звітності перевірити правильність облікових записів і виправити помилки, якщо вони мали місце. Помилки виявляють різними способами залежно від їх ха-ки і способу прояву. Наприклад, при меморіальному ордері повнота і правильність облікових записів встановлюється шляхом звірки, підсумків оборотів за дебетом і кредитом синтетичних рахунків в оборотній відомості з підсумком до реєстраційного журналу. Обороти і залишки по аналітичних рахунках в оборотних відомостях звіряють з показниками відповідно синтетичного рахунку. При журнально-ордерній формі, записи в облікових регістрах звіряють з даними первинних документів, що служили підставою для записів. Си-ма регістрів за цієї форми дозволяє контролювати правильність облікових записів шляхом взаємної звірки, підсумків окремих журналів ордерів і допоміжних відомостей до них.

Про проведення відповідних перевірок бухгалтер робить відмітки і ставить свій підпис. Поширеним способом виявлення помилок є суцільна перевірка шляхом пунктирування записів. При цьому всі записи в облікових регістрах, в яких виявляють розбіжності, послідовно звіряють з документами або іншими обліковими регістрами, в яких відображаються такі самі операції. Перевірені суми позначаються знаком (галочкою) або крапкою, тобто пунктирують. При цьому видно, які записи перевірені і де ще може бути помилка.

В бух обліку можуть бути допущені помилки внаслідок неправильно складеної кореспонденції. Такі помилки виявляють при перегляді кореспондуючих рахунків або при ознайомленні з економічним змістом, відображених в обліку операцій.

45. Способи виправлення помилок.

Порядок виправлення помилок залежить від їх ха-ру і часу виявлення. Передбачено виправлення помилок такими способами:

1. Коректурний.

2. "Червоне сторно"

3. Додаткових кореспонденцій.

Коректурний спосіб виправлення помилок полягає в тому, що неправильний запис закреслюється однією тонкою рискою, так, щоб можна було прот закреслення, а вгорі пишуть правильну суму або текст. Виправлення помилки повинно бути обумовлено написом (ви правлено) і підтвердження підписом. В документі посадової особи, яка підписує документ в обліковому регістрі – особи, яка зробила виправлення з вказанням дати. Цим способом користуються для виправлення описок або арифметичних помилок, допущених в документах (окрім касових касових, банківських, і цінних паперів). Або в обілкових регістрах, якщо помилка швидко знайдена і не вплинула на підсумок облікових записів.

"Червоне сторно". Якщо помилка пов'язана з неправильною кореспонденцією рахунків або виявлена після підрахунку підсумків в облікових регістрах, виправлення її коректурним способом неможливе. Помилки такого ха-ру виправляються способом "Ч.С." або додаткових кореспонденцій. Спосіб "Ч. С." полягає в тому, що неправильний запис роблять повторно, в тій же кореспонденції рахунків і суми, що і помилковий запис, але червоним чорнилом або пастою кулькової ручки, що означає негативні числа. При підведенні підсумків сум записані червоним кольором віднімаються, одночасно звичайним чорнилом роблять повторний запис з вказівкою правильної кореспонденції і суми. В результаті одержують правильне відображення операцій в обліку. Виправлення помилок методом сторно оформляють спец.бух. довідкою, в якій робиться посилання на номер і дату помилкового запису, що підлягають виправленню, а також документа, що послужив обґрунтуванню цього запису.

;


 
 

Цікаве

Загрузка...