WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Записи господарських операцій в регістрах називаються обліковою реєстрацією.

Інформація регістрів використовується для оперативного управління, складання звітності, економічного аналізу.

Облікові регістри класифікують за такими ознаками:

1. За зовнішнім виглядом:

- книги (Касова книга, Головна книга, к нига Журнал-головна);

- картки (картки аналітичного обліку);

- окремі листки (Журнали-ордери, машинограми.

Основною перевагою ведення обліку в книгах є надійність збереження облікових записів, тому книги використовуються на тих ділянках, де потрібен посилений контроль за збереженням облікових записів (касова книга).

Інколи облік в книгах не є досить зручним, такий облік утруднює автоматизацію даних і є досить громіздкими. В такому випадку, більш зручним для обліку є картки або окремі листки. Картки виготовляють з щільного паперу і широко використовують в аналітичному обліку.

Картки зберігаються в спеціальних ящиках-картотеках, де їх систематизують у потрібному порядку. При відкритті картки реєструють у спеціальному реєстрі і кожній картці присвоюється порядковий номер.

Окремі листи виготовляються з менш щільного паперу, більшого формату, зберігаються в папках-реєстрах, з яких виймаються для здійснення облікових записів.

2. За характером записів:

- хронологічного обліку (реєстраційний журнал);

- систематичного обліку (регістри синтетичного і аналітичного обліку);

- комбіновані (журнали, ордери, книга Журнал-головна).

Хронологічні облікові регістри записують господарські операції, календарні послідовності їх здійснення і оформлення. Підсумок залишків у журналі використов.для перевірки повноти і правильності,систематичного обліку на рахунках. Систематичні облікові регістри признач.для групув.однорідних за еко-м змістом господар.операцій на рахунках бух.обліку.

В комбінованих облікових регістрах хронологічні і систем.записи ведуть одночасно.

3. За об'ємом змісту записів:

- синтетичного обліку (реєстрац. журнал, Головна книга, Книга журнал-головна)

- регістри аналіт.обліку(книги і картки аналіт.обліку)

- регістри комбіновані(журнали-ордери)

Регістри синтетичного обліку призначені для відображу.економічно-однорідних господар.операцій. На синтетичних рахунках на грошовому вимірнику з вказівкою дати, номеру і суми бух.запису, як правило без тексту пояснення.

За хар-м записів регістри синтетик.обліку можуть бути хронологічні (Реєстраційний журнал), систематичний (Головна книга),

Комбіновані(Журнал-ордери)

Регістри аналіт.обліку признач.для відображ.господар.операцій на аналітичних рахунках,що деталізують зміст показників відповідного синтетичного рахунку.

Записи регістри роблять більш детально, дають текст пояснення, вказують натуральні і труд.вимірники за операц.,такі регістри можуть бути хронологічними(Касова книга) і систематичні(картки).

Вони забезпеч.можливість відображати відповідні об'єкти в аналіт.обліку і одночасно одержувати узагальнені синтетичні показники.

33. Поняття і різновиди форм ведення обліку.

Раціональна організація обліку на під-стві неможлива без ви-ння найбільш ефективної форми обліку.

Форма обліку – це си-ма регістрів аналітичного і синтетичного обліку, їх взаємозва'язок, послідовність і способи облікових записів з метою узагальнення і отрим. фін. звітності.

Основними відмінностями, що визн. особливості різних форм обліку є:

1. Зовн. вигляд і будова обліку регістрів.

2. Взаємоз.регістрів синтетичного і аналіт.обліку.

3. Послідовність і техніка облікової реєстр.

Форми ведення обліку постійно вдосконалюються. Це обумовлено загальним розвитком економіки, ускладненням госп.зв'язків, зростанням обсягів інформ., ви-ння обчисл.техніки.

В Україні на теп.час традиційними є такі форми ведення обліку:

1. Меморально-ордерна.

2. Журнально-ордерна.

3, Журнальна.

4. Проста – для малих під-ств, що не займ. вир-цтвом і здійснюють не більше 100 госп.операційза місяць.

5. Спрощена – для малих під-ств, що з простим технологічним процесом ви-цтва, які здійснюють за місяць не більше 300 госп.операцій.

6. Механізована.

7. Автоматизована.

Форма обирається під-ством самостійно з додерж.Єдиних засад бух обліку та з урах.особливості ді-сті і технології обробки облікових даних.

34.Меморіально-ордерна (контрольно-шахова) форма бухгалтерського облікухарактеризується застосуванням книг для ве-дення синтетичного обліку і карток — для аналітичного. Порядок облікової реєстрації господарських операцій при меморіально-ордерній формі такий. На підставі оформлених і перевірених документів (первинних або згрупованих) складають меморіальні ордери. В них роблять посилання на доку-мент, що служить підставою для записів (або коротко викладається зміст запису), його номер і дата складання, вказуються кореспондуючі рахунки по даній операції і суми. Це допомагає упорядкуванню облікових записів.

Меморіальні ордери складають на окремих бланках або на самому документі, якщо на ньому відтворена (друкарським або іншим способом) форма ордера. Меморіальні ордери реєструють у хронологічному регістрі синтетичного обліку — Реєстраційному журналі. Нумерацію меморіальних ордерів щомісячно починають з першого номера.

Реєстраційний журнал призначений для забезпечення збереження меморіальних ордерів, й також для наступної перевірки повноти і правильності записів господарських операцій в системі рахунків. Цю перевірку здійснюють шляхом звірки місячних підсумків реєстраційного журналу з підсумками оборотів по де-бету і кредиту синтетичних рахунків в оборотній відомості.

Після реєстрації дані меморіальних ордерів записують у Головну книгу, яка є систематичним регістром синтетичного обліку. Рахунки у Головній книзі будують за шаховим принципом у вигляді двосторонніх багатографних таблиць, окремі графи яких призначені для запису операцій у розрізі кореспондуючих рахунків. Така будова Головної книги полегшує контроль кореспондуючих рахунків, дає змогу аналізувати обороти за даними рахунків синтетичного обліку. Тому Головну книгу часто називають контрольною відомістю, а саму форму бухгалтерського обліку — контрольно-шаховою.

Кожний запис на дебеті рахунка Головної книги одночасно показує кореспондуючий рахунок по кредиту і, навпаки, запис на кредиті рахунка — кореспондуючий рахунок по дебету. Тому кожний запис у Головну книгу роблять двічі: один раз на дебеті, другий раз — на кредиті відповідних рахунків. Після закінчення місяця по кожному рахунку підраховують обороти по дебету і кредиту, визначають залишки і складають оборотну відомість. При цьому будова Головної книги дозволяє складати оборотну відомість по синтетичних рахунках не тільки простої, а й шахової форми.

Аналітичний облік при меморіально-ордерній формі ведуть, як правило, на картках, а касових операцій — у Касовій книзі. Записи в регістри аналітичного обліку роблять із первинних документів, доданих до меморіального ордера. Після закінчення місяця підраховують підсумки і складають оборотні (або сальдові) відомості по рахунках аналітичного обліку. Дані цих відомостей звіряють з оборотами і залишками відповідних синтетичних рахунків. Цим досягається взаємна перевірка до-стовірності записів на рахунках синтетичного й аналітичного обліку. Після звірки записів за даними рахунків складають баланс та інші форми звітності.

Меморіально-ордерна форма обліку свого часу відповідала вимогам, поставленим до бухгалтерського обліку. Поєднання синтетичного обліку у книгах з аналітичним обліком на картках дає змогу використати їх переваги. Використання меморіальних ордерів сприяє упорядкуванню систематичного обліку, а перевірка дебетових і кредитових оборотів по рахунках Головної книги з оборотом реєстраційного журналу дає можливість встановити повноту і правильність записів і усунути помилки (якщо вони мали місце).

Проте, при певних перевагах, меморіально-ордерна форма має суттєві недоліки, а саме:

- складання значної кількості документів бухгалтерського оформлення (меморіальних ордерів) створює зайву проміжну ланку між виправдними документами й обліковими регістрами;

- багаторазовість записів господарських операцій (у реєстраційному журналі, двічі на синтетичних рахунках Головної книги, на аналітичних рахунках) і пов'язані з цим зайві затрати праці;

- роз'єднаність синтетичного й аналітичного обліку, що часто призводить до відставання записів на аналітичні рахунки від записів на синтетичні;

- віднесення значного обсягу робіт (звірка даних хроно-логічного й систематичного обліку, а також синтетичного й. аналітичного обліку, виправлення помилок тощо) на кінець місяця, що зумовлює нерівномірність завантаження облікових працівників, відставання у складанні і поданні звітності;

- недостатня пристосованість облікових регістрів для отри-маннянеобхідної інформації для складання звітності, що зумовлює необхідність додаткових вибірок і розрахунків у процесі складання звітності.

Окрім цього, меморіально-ордерна форма обліку розрахована в основному на ручну працю або використання обчислювальної техніки на окремих ділянках обліку (нарахування заробітної плати тощо) і не пристосована до комплексної автоматизації облікової інформації із застосуванням сучасної обчислювальної техніки. Тому перелічені недоліки меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку суттєво обмежують її застосування.


 
 

Цікаве

Загрузка...