WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку - Реферат

Шпаргалки по бухобліку

23. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Економічний зміст рахунків є основою побудови всієї системи рахунків та основною ознакою класифікації.

Рахунки класифікують за такими ознаками:

1. За економічним змістом:

- група рахунків для обліку господар. засобів:

1) Основні засоби та інші необоротні активи.

2) Оборотні засоби:

а) запаси (виробничі запаси, тварини на вирощуванні та відгодівлі, виробництво, напівфабрикати, товари);

б) грошові кошти (каса, рахунки в банках, короткострокові векселі, одержані поточні фін. інвестиції);

в) кошти у розрахунках (розрахунки з покупцями і замовниками за виданими авансами, з підзвітними особами за нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодув. завданих збитків, за позиками членам кредитних спілок, з іншими дебіторами, резерв сумнівних боргів, витрати майбутніх періодів).

- рахунки для обліку джерел утворення господарських засобів:

1) Джерела власного капіталу та забезпеч. зобов'язань під-ства:

а) власний капітал (статутний, пайовий, додатковий, резервний, нерозподілений прибуток (непокриті збитки), неоплачений капітал, вилучений капітал);

б) забезпеч. зобов'язань на рівні власного капіталу (виплати відпусток, додаткове пенсійне забезпеч., забезпеч. гарантійних зобов'язань)

в) цільове фінансування і цільове надходження;

г) страхові резерви (резерв незароблених премій, резерв збитків)

2) Кредиторська заборгованість:

а) довгострокові зобов'язання (довгострокові кредити банків, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов'язання за облігаціями з оренди, відстрочені податкові зобов'язання);

б) короткострокові зобов'язання (короткострокові позики банків, короткострокові векселі видані, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, розрахунки за авансовими одержаними, за податками і платежами, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, за іншими операціями).

2. За призначенням і структурою:

- основні (господар. засобів і їх джерел):

1) Інвентарні – для обліку матеріальних цінностей і грошових коштів (основні засоби, нематеріальні активи, виробничі запаси, тварини на вирощування та відгодівлю, малоцінні та швидкозношувані предмети, готова продукція, товари);

2) Розрахункові – для обліку розрахункових кредитних і господарсько-правових відносин (розрахунки з покупцями та замовниками, з постачальниками і підрядн., короткострокові векселі видані, розрахунки за податками і платежами, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, за інші операції)

3) Коштів – каса, рахунки в банку, інші кошти.

4) Капіталу і забезпечень – для обліку джерел коштів (статутний капітал, пайовий, додатковий, резервний, забезпеч. майбутніх витрат і платежів , цільове фінансування і цільові надходження, страхові резерви)

- операційні (господарських процесів і результатів):

1) Збиральні (адміністративні ви-ти, ви-ти на збут)

2) Калькуляційні (ви-цтво, напівфабрикати, матеріальні цінності)

3) Операційно-результативні (собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт і послуг):

а) доходи від реалізації, інші ви-ти оперативної діяльності, інший операційний дохід, дохід від участі в капіталі, інші доходи.

- регулюючі:

1) Додаткові регулюючі (заготівля та придбання матеріальних цінностей, транспортно-заготівельні витрати)

2) Контрарні регулюючі:

а) контрактивні (знос);

б) контр пасивні (непокриті збитки)

- результативні:

1) Фінансово-результативні.

2) Розподільчі (цільове фінансування і цільові надходження, забезпечення майбутніх витрат і платежів, страхові резерви, доходи майбутніх періодів)

- позабалансові (призначені для обліку цінностей, що не враховані в балансі, орендовані необоротні активи, активи на відповідальному зберіганні, бланки суворої звітності)

24. План рахунків бухгалтерського обліку.

План рахунків – це систематизований перелік найменувань і кодів рахунків та субрахунків бух. обліку, що використовується для відображення ді-сті під-ства. Затверджено наказом Мін-ва фі-сів України №291 від 30. 11. 99р.

План рахунків є переліком рахунків і схем реєстрації і групування на них, фактів фінансово-господарської ді-сті через кореспонденцію рахунків у бух обліку.

В ньому за десятковою системою наведені коди і найменування синтетичних рахунків (рах. 1-го порядку) і субрахунків (рах. 2-го порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, першою і другою – номер синтетичного рахунку, першою, другою і третьою – номер субрахунку.

Нові синтетичні рахунки можуть вводитися до плану рахунків Мінфіном України за відповідним клопотанням щодо бух обліку специфічних операцій.

Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу, звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків із затвердженням кодів, номерів субрахунків цього плану.

За структурою план рахунків складається з 2-х розділів:

І Балансові рахунки:

1 клас – необоротні активи:

- основні засоби;

- інші необоротні матеріальні активи;

- нематеріальні активи;

- інші необоротні активи.

2 клас – оборотні активи:

- виробничі запаси;

- тварини на вирощування і відгодівлю;

- оборотні малоцінні та швидкозношувані предмети;

- виробництво;

- брак у ви-цтві;

- напівфабрикати власного виробництва;

- готова продукція;

- товари.

3 клас – кошти розрахунків та інші активи:

- каса;

- рахунки в банку в нац.. і іноземній валюті;

- інші кошти;

- короткострокові векселі отримані;

- поточні фінансові інвестиції;

- розрахунки з покупцями та замовниками;

- розрахунки з іншими дебіторами.

4 клас – власний капітал:

- статутний капітал;

- пайовий капітал;

- додатковий капітал;

- інший додатковий капітал;

- резервний капітал;

- нерозподілений прибуток (непокриті збитки);

- неоплачений капітал;

- вилучений капітал;

- цільове фінансування і цільові надходження.

5 клас – довгострокові зобов'язання:

- довгострокові кредити банків;

- довгострокові векселі видані;

- відстрочені податкові зобов'язання;

- інші довгострокові зобов'язання

6 клас – поточні зобов'язання:

- короткострокові кредити банків;

- поточна заборгованість за довгостроковим зобов'язанням;

- короткострокові векселі видані;

- розрахунки з постачальниками і підрядниками;

- розрахунки з бюджетом за податками і платежами;

- розрахунки зі страхув.;

- розрахунки з оплати праці;

- розрахунки з учасниками;

- розрахунки з іншими кредиторами;

- доходи майбутніх періодів.

7 клас – доходи.

8 клас – витрати за елементами

9 клас – витрати діяльності.

ІІ Позабалансові рахунки:

0 клас – позабалансові рахунки.

Рахунки 1 – 3 класів призначені для обліку активів підприємства, 4 класу – для обліку власного капіталу, 5, 6 класів – для обліків зобов'язання під-ства.

В балансі відображені рахунки 1 – 6 класів.

Рахунки 7 – 9 класів на дату складання балансу закриваються.

25. Поняття, класифікація та функції документів

Документ – письмове свідчення здійснених господарських операцій, що надає юридичної сили даним бух обліку.

Бухгалтерський документ – це документ, який містить відомості про господар. операції і є юридичним підтвердженням їх здійснення.

Показники документів відображають кількісну характеристику господарських фактів у натуральних і вартісних вимірниках.

Чисельність і різноманітність документів, які використовуються в обліку передбачає їх відповідну класифікацію:

1) за призначенням:

- розпорядчі;

- виконавчі;

- бухгалтерського оформлення;

- комбіновані.

2) за місцем складання:

- внутрішні (на під-стві);

- зовнішні (отрим. під-ство від іншого контрагента, продавця).

3) за порядком складання:

- первинні;

- зведені (узагальнюють інформацію за певний період, напр. баланс)

4) за кі-стю операцій, що реєструються:

- разові (складаються на 1 операцію);

- накопичувальні.

5) за ступенем механізації складання:

- заповнювані ручним способом;

- виготовлені машинним способом;

- створені засобами обчислювальної техніки.

6) за ступенем охоплення вихідних даних:

- змінні;

- довідкові (дають можливість отримувати).

7) за характером оформлення:

- бухгалтерського оформлення (бухгалтерія);

- не бухгалтерського оформлення (інших підрозд.);

- комбіновані оформлення.

Функції бухгалтерських документів:

1) Юридична доказовість (підтвердж. факт здійснення господ. операцій чи процесу)

2) Інформаційна (дають змогу використ. дані для отримання інформації формув. показників, здійсн. облікових процедур тощо)

3) Контрольна (дають змогу контролювати господарські і технологічні процеси, роботу окремих осіб, фі-сові операції)

4) /Збе6рігання даних (дають можливість отримати відомості майбутнього для проведення порівняння, аналізу)

26. Зміст, форми документів і вимоги до їх створення.

Створення бух. документів потребує ґрунтовних знань змісту господарських фактів законодавства, пов'язаного з цим фактом. Показники документів відображають відповідні хар-ки, а тому мають повний вигляд, стру-ру та форми.


 
 

Цікаве

Загрузка...