WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація звітності на підприємстві - Курсова робота

Організація звітності на підприємстві - Курсова робота

КУРСОВА РОБОТА

на тему :

Організація звітності на підприємстві

ЗМІСТ

Вступ

4

Розділ І. Теоретична частина

Укруплений алгоритм складання Звіту про рух грошових коштів за (С) БО 4

6

1.1.Загальні положення

6

Розділ ІІ. Практична частина

16

Розділ ІІІ. Проектна частина

21

3.1. Визначення оптимальної кількості працівників бухгалтерського апарату на умовному підприємстві

21

3.2. Навести в графічному та табличному вигляді організаційну структуру бухгалтрерії.

21

3.3. Спроектувати систему інформаційних зв'язків між працівниками бухгалтерії та іншими підпрозділами умовного підприємства.

22

Висновок

24

Список використаної літератури

25

Додатки

ВИХІДНІ ДАНІ

І.Для теоретичної частини

Укруплений алгоритм складання Звіту про рух грошових коштів

за П(С) БО4

ІІ.Для практичної частини

Перелік форм звітності, які необхідно заповнити згідно з варіатном

2.1.Фінансова звітність

Звіт про фінансові результати

Звіт про власний капітал

2.2. Податкова звітність

Податкова декларація з податку на додану вартість

Форма 1ДФ

Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів

2.3. Соціальна звітність

Розрахунок сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

ІІІ. Для проектної частини

Перелік форм звітності тав назви і нумерація показників, згідно з варіатном

Примітки до фінансової звітності

Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове деражвне пенсійне страхування

Звіт про обсяги оптового обороту (Форма №1 отр. річна)

ВСТУП

Виконуючи завдання даної курсової роботи, мною було зроблено аналіз ведення бухгалтерського звітності на умовному підприємтсві, мій варіант курсової роботи № 15, а тому теоретичне питання звучить – Укруплений алгоритм складання Звіту про рух грошових коштів за П(С) БО4, я розглянув даний алгоритм і помістив його у Розділ І курсової роботи.

В ході виконання роботи я заповнював журнал господарських операцій в якому відображав фіксування операцій на бухгалтерських рахунках. В подальшому журнал господарських операцій використовується для складання фінансової звітності.

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" всі підприємства повинні вести бухгалтерський облік. За даними цього обліку складається фінансова, податкова та інші види звітності що використовують грошовий примірник.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємтсві покладено на власника ціього підприємства.

До функцій бухгалтерської служби підприємства входить:

  1. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до єдиних методологічних основ, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік і нінансову звітність в Україні".

  2. Складання на основі даних бухгалтерського і податкового обліку фінансової, податкової та статистичної звітності і подання її внутрішнім та зовнішнім користувачам у встановлений термін.

  3. Вібдивання на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій відповідно до чинного законодавства на підставі наданих первинних документів.

  4. Ведення податкового обліку.

  5. Участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення внутрішньо-господарських резервів підприємства.

  6. Участь у підготовці заходів щодо запобігання нестачам, незаконній витраті коштів і товарно матеріальних цінностей.

  7. Участь у проведенні інвентаризації і оформленні матерілаів пов'язаних із нестачею, відшкодуванням утрат від нестаі, крадіжки і псування активів та здійснення контролю дотримання іншими підрозділами встановлених правил проведення інвентаризації оборотних та необоротних активів, зобов'язань.

В ході виконання даної курсової роботи мною було здобуто і закріплено знання про ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Укруплений алгоритм складання Звіту про рух грошових коштів за

П(С) БО 4

1.1 Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого звіту про рух грошових коштів визначаються окремим Положенням (стандартом).

4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають таке значення:

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Група - материнське (холдингове) підприємство та його дочірні підприємства.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Негрошові операції - операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

5. Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період.

6. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

7. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

8. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються.

9. Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

10. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.

11. Звіт про рух грошових коштів складається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту).

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності

12. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:

змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов'язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду;

наведені в негрошових статтях;

наведені в статтях, які пов'язані з рухом грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльностей.

13. У статті "Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування" відображається прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у звіті про фінансові результати.

14. У статті "Амортизація необоротних активів" відображаються амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, нараховані протягом звітного періоду.

15. У статті "Збільшення (зменшення) забезпечень" відображається зміна (у графі "Надходження" - збільшення, у графі "Видаток" - зменшення) у складі забезпечень наступних витрат і платежів, які не пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

16. У статті "Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць" у графі "Надходження" відображаються збитки, у графі "Видаток" - прибутки від курсових різниць внаслідок перерахунку статті балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті".


 
 

Цікаве

Загрузка...