WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ «Балтський МКК» Балтського району Одеської області - Курсова робота

Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ «Балтський МКК» Балтського району Одеської області - Курсова робота

Таблиця 2.4.

Розміри сільськогосподарського виробництва та основні показники діяльності ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти"

Показники

2002р.

2003р.

В середньому за 2002-2003рр.

2004р.

Відхилення показникі у 2004 році від середнього за 2002-2003рр.

+;-

%

1

2

3

4

5

6

7

Площа с-г угідь, га

3988,57

4007,57

3998,0

4007,57

+95

+0,2

Середньорічна кількість працівників, осіб

312

320

316

326

+10

+3,1

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

4188,6

4210,6

4199,6

4222,6

+23

+0,5

Продовження таблиці 2.4.

1

2

3

4

5

6

7

Виробництво валової продукції в діючих цінах, тис. грн.

2932

3158

3045

3251,4

+206,4

+6,8

Фондоозброєність, тис. грн.

13,42

13,16

13,29

12,95

-0,34

-2,5

Фондозабезпеченість, тис. грн.

73,51

78,80

76,16

81,13

+4,97

+6,5

Фондоємність, грн.

1,43

1,33

1,38

1,30

-0,08

-5,8

Фондовіддача, грн.

0,70

0,75

0,73

0,77

+0,04

+6,2

Рівень рентабельності, %

38

28

33

31

-2

-6,1

Основні фонди - це вартісне вираження засобів праці, будівель, споруд, машин і обладнання, транспортних засобів і виробничого інвентарю, робочої та продуктивної худоби, багаторічних плодових насаджень, інструменту та інших засобів.

Основні фонди – це матеріально-речовинні цінності (засоби праці), що багаторазово беруть участь у виробничому процесі, не змінюють своєї натурально-речової форми і переносять свою вартість на готову продукцію частково у міру зносу. По функціональному призначенню основні фонди підприємства підрозділяються на виробничі і невиробничі. Виробничі фонди прямо чи побічно зв'язані з виробництвом продукції.

По використанню основні фонди підрозділяються на ті, що знаходяться в експлуатації і ті, що знаходяться в запасі, резерві, консервації і т.п.

Основні фонди можна підрозділити на активні і пасивні. До активних відносяться такі основні фонди, що безпосередньо беруть участь у виробництві продукції і роблять безпосередній прямий вплив на обсяг продукції, що випускається. До активних як правило відносять машини й устаткування, транспортні засоби й інструменти.

Економічна ефективність використання основних фондів характеризується такими показниками: фондоємність, фондовіддача, фондоозброєність, фондозабезпеченість.

Фондовіддача – вартість валової продукції на одиницю вартості фондів.

Фондоємність – зворотній показник фондовіддачі: відношення вартості основних фондів до вартості валової продукції сільського господарства показує, скільки витрачено основних фондів для виробництва 1 гривні продукції.

Фондоозброєність праці показує вартість основних фондів, що приходяться на 1-го працівника.

Фондозабезпеченість показує вартість основних фондів, що приходяться на 1га сільськогосподарських угідь.

Як свідчать дані таблиці 2.3. в господарстві намітилась тенденція до збільшення вартості основних фондів виробничого призначення. Так, в 2003 році середньорічна вартість основних фондів збільшилась на 22тис. грн., 2004 році – 12 тис. грн.. Збільшення відбулося за рахунок того, що ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти" поновлює тракторний парк та засоби механізації праці. З кожним роком зростає фондоозброєність, це позитивне явище, тому що разом з цим зменшується кількість робіт, які необхідно виконувати вручну, зменшується кількість простоїв з причин несправності, а тому зменшуються витрати. У 2004 році рівень рентабельності в порівнянні з середнім показником за 2 роки зменшився на 2 пункти, це відбулося за рахунок понесення витрат на покращення матеріально-технічної бази та зниження цін на сільськогосподарську продукцію.

2.2. Стан облікового процесу

Відповідно до ст.8 Закону України "про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" підприємство визначає самостійно свою облікову політику, обирає форму бухгалтерського обліку, розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, затверджує графік документообігу, визначає технологію обробки облікової інформації.

Всі господарські операції в ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти" відображують в бухгалтерському обліку за встановленими правилами методів і облікових процедур, що складають зміст облікової політики.

Формування на підприємстві облікової політики є відповідальним завданням і полягає насамперед у застосуванні нормативно передбачених принципів ведення бухгалтерського обліку, складання і подання бухгалтерської і фінансової звітності, в виборі методів і процедур обробки облікової інформації. Для складання фінансової звітності у відповідно з прийнятими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і представлення її користувачам в ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти" використовують положення визначеної і затвердженої наказом керівника облікової політики (додаток А).

Формування облікової політики потребує повнішого узгодження багатьох питань організації процесів виробництва, первинного аналітичного і синтетичного обліку і складання звітності за новими формами і вимогами, тому ця робота має відповідати таким якісним характеристикам, як зрозумілість та адекватність, тлумачення, достовірність, зі ставність, доречність.

За правильну організацію бухгалтерського обліку у ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти" відповідає фінансовий директор, який створив відповідні умови для ведення обліку, забезпечив неухильне виконання усіма працівниками і службами правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та надання для обліку документів та відомостей.

Бухгалтерський облік у господарстві здійснює бухгалтерська служба, що є самостійним структурним підрозділом, очолюваним головним бухгалтером. У своїй роботі він керується Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", іншими законодавчими та нормативними актами, несе відповідальність за дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку.

Підприємство веде бухгалтерський облік майна та результатів роботи методом подвійного запису господарських операцій згідно із Планом рахунків бухгалтерського обліку, введеного в дію з 1 січня 2000 року.

В ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти" застосовується журнально-ордерна форма обліку. Суть її заклечається в застосуванні журналів, допоміжних відомостей, які є основними обліковими регістрами. Всі журнали побудовані так, що в них поступово накопичуються і підраховуються дані для перенесення їх у звітні форми.

В журналах записи проводяться на основі даних первинних документів. Журнали являють собою багатогранні регістри, що призначені для відображення кредитних оборотів головного рахунку, для якого відкрито той чи інший журнал. Журнали побудовані за кредитовою ознакою, по окремому синтетичному рахунку в розрізі кореспондуючих рахунків. Дебетові обороти по синтетичному рахунку обліковуються в кількох облікових регістрах. Об'єднання їх відбувається в Головній книзі при записах в ній сум з різних журналів.

В окремих облікових регістрах (журналах і допоміжних відомостях) аналітичний облік об'єднується з синтетичним.

В журналах аналітичний облік здійснюється по показниках, що необхідні для контролю і складання періодичної і річної звітності. При журнально-ордерній формі обліку, як правило застосовуються місячні журнали, допоміжні відомості, що розраховані на більш тривалий час. При журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку, записи в облікові регістри здійснюються щодення або по мірі надходження первинних документів. Щомісячно журнали закриваються, а їх підсумки переносять у головну книгу, що відкривається на рік. На першому її листку ведеться реєстр журналів, які мають додаткові значення. В цьому реєстрі по кожному журналі записуються загальною сумою обороти за місяць по кредиту одного чи групи рахунків, що включені в журнал. Наступні за реєстром листки Головної книги призначені для записів даних по дебету і кредиту кожного синтетичного рахунку окремо, причому дебетові обороти по кожному рахунку записують з поділом по кореспондуючих рахунках.


 
 

Цікаве

Загрузка...