WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ «Балтський МКК» Балтського району Одеської області - Курсова робота

Автоматизація обліку загальновиробничих витрат на прикладі ВАТ «Балтський МКК» Балтського району Одеської області - Курсова робота

До складу загальновиробничих витрат входять окремі види витрат, що стосуються всіх напрямків діяльності господарства, зокрема витрат на утримання основних засобів (включаючи орендну плату), які обслуговують виробничі процеси в різних напрямках діяльності підприємства; витрати на утримання складів для зберігання виробничих запасів (крім складів для зберігання продукції та витрат на реалізацію); втрат на пожежну охорону; поточні витрати, пов'язанні з утриманням і експлуатацією засобів природоохоронного призначення; витрати, пов'язанні з добуванням та використанням природної сировини, в чат сні відрахувань для покриття витрат на геологічну розвідку та пошуки корисних копалин, на рекультивацію земель; плата за воду, що забирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання інших природних ресурсів; за викиди і скиди забруднених речовин у навколишнє природне середовище; розміщення відходів та інших видів шкідливого впливу в межах лімітів. Ці витрати обліковуються на окремому субрахунку 91 і розподіляються між основними галузями та об'єктами витрат пропорційно до суми прилеглих витрат (без витрат основних матеріалів: кормів, насіння, сировини).

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №16 затверджене Міністерством фінансів від 31.12.1999 року; визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства.

Відповідно до пункту 6 П(С)БО 16 витратами визначаються ті з них, які або зменшують активи (наприклад, витрата сировини, матеріалів тощо), або збільшують зобов'язання (наприклад, нарахована заробітна плата, вартість послуг з операційної оренди тощо). Ще однією з умов визнання витрат є відображення їх у бухгалтерському обліку одночасно з доходами, для отримання яких здійснені ці витрати. Витрати визначаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі того звітного періоду, в якому вони були здійсненні [5].

Згідно з П(С)БО 16 собівартість продукції формується із виробничої собівартості, яка об'єднує прямі та загально виробничі витрати. Стандарт також передбачає поділ загальновиробничих витрат на розподілені і нерозподілені постійні витрати, з віднесенням перших у склад виробничої собівартості продукції (дебет рахунка 23 "Виробництво"), а других – у склад собівартості реалізованої продукції (дебет рахунка 90 "Собівартість реалізації") [6].

У П.15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 визначено, що до складу загальновиробничих витрат включаються:

- витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрат на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

- амортизація основних засобів загально виробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення;

- амортизація нематеріальних активів загально виробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення;

- витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загально виробничого призначення;

- витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо);

- витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;

- витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загально виробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);

- витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища та інші витрати.

Таким чином Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 1999 року №318 та Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001р. №132 формують основу нормативну базу безпосередньо обліку та розподілу загальновиробничих витрат.

В умовах комп'ютеризації суспільства ця нормативна база може бути розширена.

На сьогоднішній день інформація також стає товаром, а тому всі відносини в сфері інформації також регулюються чинним законодавством.

Країни з розвиненою економіко мають її розвинуту систему законодавства, яка регламентує інформаційну діяльність. Наприклад, У США прийнято більше 300 законодавчих актів про інформацію, користування нею та її захист. В Україні законодавство в цій сфері відсутнє на відміну від зарубіжних країн. Але за роки незалежності були прийняті кілька законів в інформаційній сфері.

Одним з перших законів в Україні, які стосувалися інформації був Закон України "Про науково-технічну інформацію" [4]. Цей закон визначив основи державної політики в галузі науково-технічної інформації, порядок її створення і реалізації. Саме цей закон став основою для розробки Закону "Про Національну програму інформатизації".

Важливим став і Закон України "Про захист інформації в автоматизованих системах" [3]. Дія цього закону поширюється на будь-яку інформацію, що обробляється в автоматизованих системах. Закон встановлює основи регулювання правових відносин щодо захисту інформації, прав власності на інформацію та прав доступу до інформації.

Основне значення для інформаційної діяльності має Закон України "Про національну програму інформатизації"[2]. Цей закон надає право громадянам України на інформацію і заклав правові основи інформаційної діяльності. Базуючись на цьому законі уряд визначає основи державної політики в області науково-технічного, економічного та соціального процесу країни.

Отже, подальше проектування інформаційної системи базується на чинному законодавстві і не порушує прав власності на інформацію.

  1. Коротка характеристика підприємства

2.1. Показники виробничо-фінансової діяльності

ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти" була заснована 1 серпня 2001 року. 61% акцій корпорації тримають підприємства Балтського району: СТОВ "Колос", СТОВ "Угловатське", СТОВ "КНК", ВАТ "Агрохім", ТОВ "Нікос", ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти".

Балтський район за своїми природнокліматичними умовами відноситься до Лісостепової зони, а точніше до Уманського агрогрунтового району. Середньорічна температура повітря за багаторічними даними становить +720С, середньорічна кількість опадів становить 511 мм.

Головний офіс ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти" знаходиться в місті Балта.

Кліматичні умови зони сприятливі для вирощування районованих сільськогосподарських культур і утримання сільськогосподарських тварин.

Основним завданням ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти" є ефективне використання земельних, матеріальних і трудових ресурсів, виробництво товарної продукції рослинництва і тваринництва, а також її переробка та інші види діяльності спрямовані на задоволення акціонерів підприємства, трудового колективу і всього населення. Діяльність підприємства регулюється Статутом ВАТ "Балтським МКК дитячі продукти", законами України, іншими законодавчими та нормативними актами.

Згідно Статуту ВАТ "Балтський МКК дитячі продукти" визначяє напрями сільськогосподарського виробництва, його структури і обсяг, самостійно розпоряджається виробленою продукцією та доходами, здійснює будь яку діяльність, що не суперечить законодавству України.


 
 

Цікаве

Загрузка...