WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Скласти програму аудиту запасів. Приведіть види процедур при аудиті грошових коштів. Укажіть дії аудитора при заборгованості зі скінченим терміном поз - Контрольна робота

Скласти програму аудиту запасів. Приведіть види процедур при аудиті грошових коштів. Укажіть дії аудитора при заборгованості зі скінченим терміном поз - Контрольна робота

 • нечітка організація оперативного обліку руху вузлів та напівфабрикатів у виробничому процесі;

 • незадовільний стан бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю .

Важливим фактором підвищення ефективності виробництва і конкурентоспроможності виготовленої продукції є нормування витрат матеріалів . Перевірка обґрунтованості встановлених норм досягається шляхом контрольного запуску сировини і матеріалів у виробництво . Тому у разі необхідності з метою визначення істинних витрат матеріальних ресурсів під час проведення аудиту

здійснюються контрольні запуски матеріалів у виробництво . За їх результатами складається відповідний робочий документ аудитора, в якому вказується кількість сировини, що передана у виробництво, технологічні режими та обладнання, які використовуються для її обробки , кількість продукції ( вузлів , напівфабрикатів ) , яка виготовлена з цієї сировини . Такі дані можуть бути використані для відновлення обліку витрат матеріалів. Ці відновлені дані необхідно зіставити з фактичними витратами окремих груп матеріалів, визначити результат ( економію чи перевитрату ) , а від матеріально відповідальних і посадових осіб отримати пояснення з цих питань .

Невід'ємним елементом контролю є забезпечення суворого лімітування відпуску матеріалів та сировини у виробництво. Ліміти встановлюються , виходячи з науково обґрунтованих норм витрат , обсягу виробничої програми , з урахуванням залишків матеріалів, не витрачених на початку місяця .

З метою перевірки збереження матеріальних цінностей і достовірності облікових даних під час аудиту повинна обов'язково проводитися інвентаризація матеріалів та інших виробничих запасів .

Готуючись до інвентаризації, слід визначити кількість об'єктів, на яких вона проводитиметься . Для цього аудитору напередодні слід ознайомитися з технологією виробництва та структурою підприємства . Інвентаризацію проводять суцільним або вибірковим методом . Якщо інвентаризація проводиться вибірково , доцільно перевіряти кожне п'яте найменування цінностей згідно з картотекою , але остаточний порядок перевірки визначається комісією .

Інвентаризація проводиться раптово й одночасно на всіх об'єктах із залученням фахівців , які добре знають технологію і порядок обліку , збереження та використання окремих видів матеріальних ресурсів, а також представників громадських організацій . Інвентаризація матеріальних запасів , як правило , здійснюється в порядку розташування цінностей у даному приміщенні . У разі зберігання цінностей однією матеріальною відповідальною особою у різних ізольованих приміщеннях інвентаризація проводиться послідовно по місцях зберігання . Після перевірки цінностей вхід до приміщення опломбовується, і комісія переходить для роботи у наступне приміщення . Факт опломбування засвідчується актом , у якому обов'язково вказуються члени інвентаризаційної комісії , дата складання акта , місцезнаходження та назва складу , кількість пломб та їхні номери . Акт підписується всіма членами інвентаризаційної комісії . Склад після цього охороняється .

З метою забезпечення недоторканості пломб під час проведення інвентаризації необхідно оголосити про стягнення штрафів із порушників , адже матеріально відповідальні особи з метою приховування нестачі або залишків матеріалів можуть зривати пломби . Сума штрафу може становити 1 - 5 % вартості цінностей, які зберігаються на опломбованих складах . На порушників можуть накладатися адміністративні стягнення .

Товарно - матеріальні цінності , що надходять на підприємство під час проведення інвентаризації, приймаються матеріально відповідальними особами у присутності членів інвентаризаційної комісії та вносяться до окремого інвентаризаційного опису " Товарно-матеріальні цінності , що надійшли під час інвентаризації " , в якому вказується, коли і від кого надійшли матеріали , дата і номер прибуткового документу , найменування, кількість, ціна і загальна сума

цінностей. Водночас на прибутковому документі за підписом голови інвентаризаційної комісії робиться позначка " після інвентаризації " .

Товарно - матеріальні цінності , що належать іншим підприємствам і перебувають на відповідальному зберіганні, інвентаризуються одночасно з власними виробничими запасами . На ці цінності складається окремий інвентаризаційний опис , в якому робиться посилання на відповідні документи , що підтверджують прийняття цих цінностей на відповідальне зберігання . Аудитору слід пам'ятати, що господарюючим суб'єктам, які займаються торгівлею, забороняється зберігати у торговельному залі та підсобних приміщеннях не оприбутковані належним чином товари . Зберігання в підсобних приміщеннях товарів , які їм не належать , допускається тільки на підставі договору зберігання , один примірник якого має бути на підприємстві.

В інвентаризаційних описах малоцінних та швидкозношуваних предметів вказується їх найменування і первісна вартість . Предмети , що перебувають в експлуатації , інвентаризуються за місцем їхнього знаходження та за кожною особою , на відповідальному зберіганні якої вони перебувають . Інвентаризація проводиться шляхом огляду кожного предмета . За інвентаризації малоцінних і швидкозношуваних предметів , виданих в індивідуальне користування працівникам, допускається складання групових інвентаризаційних описів із зазначенням у них відповідальних за ці предмети осіб, на яких відкрито особисті картки, з їх розпискою в описі.

Під час проведення інвентаризації аудитор повинен обстежити приміщення, перевіривши надійність забезпечення зберігання цінностей від можливих крадіжок, пожеж, псування. У разі, якщо будуть знайдені недоліки в зберіганні цінностей або у порядку ведення їх обліку, їх необхідно вказати в робочому документі аудитора . На малоцінні та швидкозношувані предмети, які стали непридатними , але ще не списані, комісією складаються акти встановленої форми із зазначенням терміну їхньої експлуатації, причин непридатності до експлуатації, можливості використання цих предметів на інші господарські цілі . Для визначення результатів інвентаризації бухгалтерія підприємства складає порівняльні відомості щодо тих цінностей, з приводу яких зафіксовані розбіжності між даними бухгалтерського обліку і фактичною наявністю матеріалів . За ними виводяться наявні залишки або нестачі окремих матеріалів .

2. Приведіть види процедур при аудиті грошовихкоштів .

Більшість операцій , що здійснюються на підприємстві , пов'язані з рухом

грошових коштів , зокрема , проведенням розрахунків між підприємствами . Тому аудит операцій з коштами, іншими активами та аудит стану розрахунків є дуже важливими .

Метою аудиту операцій з коштами, іншими активами та стану розрахунків є встановлення достовірності даних щодо наявності та руху грошових коштів , повноти і своєчасності відображення інформації в зведених документах та облікових регістрах , правильності ведення обліку грошових коштів і розрахунків відповідно до прийнятої облікової політики, достовірності відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта .

Основними завданнями аудиту операцій з коштами, стану розрахунків та інших активів є :

 • перевірка стану збереження готівки в касі;

 • вивчення законності і доцільності проведення операцій з грошовими коштами та грошовими документами , своєчасності і повноти оприбуткування та витрачання грошових коштів ;

 • перевірка законності відкриття підприємством рахунків у банку , своєчасності одержання і обробки виписок банку по всіх відкритих рахунках;

 • стану грошових коштів на рахунках на день проведення аудиту за даними виписок банку і за балансом підприємства ;

 • виявлення напрямів використання коштів, що зберігаються набанківських рахунках, оцінка правильності проведення взаємозаліківз кредитною установою ;

 • перевірка наявності договорів та їх реєстрації у відповідних журналах;

 • перевірка правильності документального оформлення операцій з коштами, та іншими активами і відображення цих операцій в обліку і звітності;

 • перевірка дотримання підприємством податкового законодавства поопераціях , пов'язаних із рухом грошових коштів ;

 • оцінка стану внутрішнього контролю за рухом і збереженням грошових коштів та інших цінностей в касі;

 • встановлення методу організації аудиту ;

 • забезпечення порядку збереження чекових книжок, контроль за випискою чеків та отримання за ними грошей .


 
 

Цікаве

Загрузка...