WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості аудиту обліку акціонерних товариств - Реферат

Особливості аудиту обліку акціонерних товариств - Реферат

- приймає рішення про збільшення статутного фонду додатковим випуском акцій чи збільшенням їхньої номінальної вартості;

- складає, реєструє в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, оприлюднює в установленому порядку інформацію про додатковий випуск, збільшення номінальної вартості акцій або про випуск нових акцій;

- вносить зміни до статуту, пов'язані зі збільшенням статутного фонду, та реєструє такі зміни у встановленому порядку;

- на підставі документів, які засвідчують реєстрацію випуску акцій і зміни статуту, відображає в бухгалтерському обліку збільшення статутного фонду;

- розподіляє акції додаткового випуску серед передплатників.

Під час аудиту розподілу прибутку передусім необхідно перевірити дотримання порядку підготовки рішення про розподіл прибутку акціонерного товариства, своєчасність його прийняття.

Проводячи аудит, необхідно звернути особливу увагу на наявність акта ревізійної комісії. Як підтверджує практика, у більшості випадків і акти перевірок, і протоколи засідань ревізійної комісії відсутні, а якщо вони і є, то обмежуються вказівками на дрібні порушення.

Здебільшого це є наслідком поверхового аналізу фінансово-господарської діяльності за звітний рік.

Правління зобов'язане одночасно з річним балансом підготувати до загальних зборів акціонерів рішення щодо розподілу балансового прибутку, зокрема вказати:

- розмір балансового прибутку;

- розподіл чистого прибутку між акціонерами;

- розмір відрахувань у резервний фонд та ін.;

- розмір нерозподіленого прибутку тощо.

Рішення загальних зборів акціонерів відображається в протоколі. До нього додається перелік учасників загальних зборів, повідомлення про скликання зборів і протокол мандатної комісії. Слід переконатися, чи передано органу правління, який веде реєстр акціонерів, копію протоколу загальних зборів акціонерів.

Виконання передбаченого розподілу прибутку перевіряється за даними бухгалтерського обліку.

З цією метою використовується журнал № 6. Перевіряючи відрахування у резервний фонд, слід мати на увазі, що відповідно до Закону України "Про господарські товариства" в акціонерному товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 % статутного капіталу.

У повному або частковому використанні засобів резервного фонду він повинен бути сформований за рахунок наступних щорічних відрахувань із прибутку акціонерного товариства до досягнення розміру, визначеного в статуті.

Розмір щорічних відрахувань у резервний (страховий) фонд передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку.

Аудитору важливо переконатися в дотриманні всіх необхідних вимог щодо преміювання. У разі установлення випадків незаконного преміювання необхідно вказати загальну суму незаконно виданої премії та винних посадових осіб. Перевірка відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій (крім комерційних банків, інституційних інвесторів) проводиться відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які розроблені згідно з національними нормативами Аудиторської палати України. Цей документ визначає перелік питань, на підставі яких аудитори повинні підтвердити повноту та достовірність фінансової звітності.

Висновок складається згідно з Нормативом № 26-27 Аудиторської палати України "Аудиторські висновки та звіти". У висновку вказуються основні відомості про аудитора, про емітента, а також основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

- дата та номер договору на проведення аудиту;

- дата початку та дата закінчення аудиту;

- масштаб аудиту.

При укладенні договору на аудит звітності акціонерного товариства аудитору рекомендується (за погодженості з замовником) визначити розмір суттєвості помилки (невідповідності даних обліку даним звітності) за Національним нормативом аудиту.

Змістова частина аудиторського висновку характеризує стан бухгалтерського обліку на підприємстві. У цьому розділі розглядаються такі питання:

- форма ведення бухгалтерського обліку;

- відповідність бухгалтерського обліку вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затвердженим стандартам та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку;

- своєчасність складання фінансової звітності;

- наявність та незмінність (або обґрунтованість змін) облікової політики відкритого акціонерного товариства, що перевіряється.

Необхідно підтвердити правильність ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки всіх видів активів відкритого акціонерного товариства:

- Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи та їх знос (амортизація):

- наявність власних та орендованих основних засобів, достовірність їх оцінки, відповідність критеріям визнання за П(С)БО № 7 "Основні засоби";

- відповідність аналітичного та синтетичного обліку основних засобів;

- правильність відображення в обліку та звітності надходжень, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації, ремонту, модернізації та переоцінки основних засобів;

- відповідність методів визначення зносу (амортизації) основних засобів та обраної підприємством облікової політики;

- забезпечення незмінності певних методів протягом звітного періоду;

- правильність податкового обліку основних засобів та їх амортизації;

- облік інших необоротних активів та його відповідність П(С)БО № 7 "Основні засоби";

- склад нематеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки відповідно до П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи";

- правильність відображення в обліку надходжень, зносу (амортизації") нематеріальних активів, реалізації та іншого вибуття.

Фінансових інвестиції:

- склад та структура фінансових інвестицій;

- визначення первісної вартості та подальшої оцінки фінансових інвестицій відповідно до П(С)БО № 12 "Фінансові інвестиції";

- правильність зберігання придбаних цінних паперів, оплата послуг депозитарію відповідно до договору;

- правильність документального оформлення і відображення в обліку операцій з цінними паперами;

- достовірність визначення і відображення в обліку фінансових результатів від реалізації цінних паперів;

- правильність обліку фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства, а також для здійснення спільної діяльності.

Запаси:

- правильність порядку визнання та первісної оцінки придбання запасів П(С)БО № 9 "Запаси";

- забезпечення незмінності певних методів оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду;

- правильність оцінки запасів на дату балансу згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою.

Витрати виробництва та обігу:

- відповідність обліку витрат П(С)БО № 16 "Витрати" (склад витрат, правильність порядку розподілу загально-виробничих витрат);

- відповідність податкового обліку валових витрат Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Дебіторська заборгованість:

- визнання й оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість";

- розкриття інформації про дебіторську заборгованість:

- метод визначення величини резерву сумнівних боргів.

- підтвердження реальності розміру зобов'язань у фінансовій звітності відкритого акціонерного товариства (підприємства - емітента облігацій);

- підтвердження факту проведення інвентаризації зобов'язань за звітний період.

Облік зобов'язань:

- визнання, облік та оцінка зобов'язань відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання";

- структура зобов'язань (за термінами погашення), співвідношення власних та позикових коштів;

- правильність обліку довгострокових зобов'язань;

- правильність обліку та відображення в балансі поточних зобов'язань.

Аудитор робить висновок про те, чи фінансова звітність АТ відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики й реально відображає його фінансовий стан на дату складання звітності.

Склад і структура статутного капіталу, перелік власників, порядок оцінки у статутний капітал, зміни і формування його також є об'єктом аудиту.


 
 

Цікаве

Загрузка...