WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості аудиту обліку акціонерних товариств - Реферат

Особливості аудиту обліку акціонерних товариств - Реферат

Реферат на тему:

Особливості аудиту обліку акціонерних товариств

Аудит акціонерних товариств в основному здійснюється так само, як і на інших підприємствах, проте має певні особливості, обумовлені специфікою організації та господарської діяльності цих товариств.

Згідно з вимогами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо аудиторської перевірки відкритих акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій (крім комерційних банків, інституційних інвесторів) визначено перелік питань, на підставі яких незалежні аудитори (фірми) повинні підтвердити повноту та достовірність бухгалтерської звітності та сформувати на цій основі висновки про їх реальний фінансовий стан. Проте аудитору дано право не включати до висновку ті питання, які несуттєві для діяльності підприємства, і водночас включати додатково інші питання, які він вважає доцільним. Ці вимоги розроблені відповідно до нормативів АПУ.

Під час проведення перевірки незалежний аудитор подає засновнику такі відомості про аудиторську фірму: назва аудиторської фірми, номер свідоцтва в Національному реєстрі України, число і місяць його видачі АПУ; назва документа "Аудиторський висновок про достовірність бухгалтерської звітності та аналіз фінансового стану ВАТ "назва товариства"; місце проведення; відомості про аудитора: прізвище, ініціали, номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора АПУ, масштаб перевірки (законодавчі акти); методи, які використовуються під час перевірки; перелік документів для здійснення аудиторської перевірки.

Основні відомості про емітента: найменування емітента, код ЕДРПОУ, організаційно-правова форма емітента, номер свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва, орган, що видав свідоцтво, поточний рахунок, основні види діяльності, кількість акціонерів, кількість власників облігацій, чисельність працівників, остання дата опублікування інформації про діяльність емітента, назва друкованого органу, тираж, дата виплати дивідендів та ін.

Аудит розпочинається з перевірки статутного фонду (капіталу), під час якої необхідно визначити його розмір як сплачений і заявлений, склад і структуру (кількість і види акцій, номінальна вартість), перелік власників, які володіють більш як 5 % статутного фонду, акціонер, який володіє контрольним пакетом (згідно з Положенням про порядок підтвердження Антимонопольним комітетом України наявності контрольного пакета акцій), додержання термінів відкритої передплати на акції та термінів оплати у разі випуску цінних паперів на період перевірки. Аудитор вивчає додержання правил та вимог додаткового випуску акцій згідно з Законом України "Про цінні папери і фондову біржу", а також порядок оцінки внесків у статутний фонд згідно із засновницькими документами, для внесків у матеріальній формі наводиться їх перелік із зазначенням дати випуску, залишкової вартості, розміру зносу, а також інвентарного номера. Для нематеріальних активів - перелік, вартість та термін використання.

Порядок формування та змін статутного фонду аудитор вивчає згідно з вимогами Закону України "Про господарські товариства". Своєчасність і достовірність записів про зміни прав власності у разі ведення реєстру власників цінних паперів на підприємстві перевіряється за даними аналітичного обліку до рахунку "Статутний фонд".

Аудит установчих документів полягає в ретельній перевірці дотримання юридичних норм під час заснування товариства, тобто відповідність його чинному законодавству.

Для цієї перевірки використовуються такі основні документи:

- статут економічного суб'єкта;

- установчий договір;

- патент для суб'єктів малого підприємництва;

- протоколи зборів засновників;

- свідоцтво про державну реєстрацію;

- документи, пов'язані з приватизацією й акціонуванням підприємств, що перебували у власності держави;

- документи, що підтверджують права власності засновників на майно, внесене в оплату придбаних ними акцій під час державної реєстрації товариства за участі державних або муніципальних підприємств;

- свідоцтво про реєстрацію в органах статистики, державної податкової інспекції, Пенсійному фонді, у Фонді зайнятості. Фонді соціального страхування;

- договір на банківське обслуговування;

- зареєстровані зміни до установчих документів;

- проспект емісії;

- реєстр акціонерів для акціонерних товариств;

- виписки з протоколів річних зборів акціонерів;

- виписки з протоколів зборів акціонерів, засновників;

- виписки рішень ради директорів;

- накази і розпорядження виконавчої дирекції;

- ліцензії і дозволи на визначені види діяльності;

- листування з засновниками й акціонерами;

- журнали реєстрації видачі доручень і повноважень під час реєстрації, перереєстрації, ліквідації, реорганізації та іншим особам (крім керівника) економічного суб'єкта;

- внутрішні положення.

Документи, що підтверджують внесення частки засновників у статутний капітал у грошовій, натуральній, нематеріальній формі або у вигляді цінних паперів (виписки банку, прибуткові касові ордери, акти оприбуткування майна, поданого в натуральній формі як внесок у статутний капітал і т. д.):

- методики оцінки внесеної частки у статутний капітал у натуральній і нематеріальній формах;

- звітність за початковий період діяльності після державної реєстрації;

- річна звітність;

- звітність на дату ліквідації або реорганізації економічного суб'єкта.

Під час перевірки необхідно встановити:

- структуру керування і повноваження керівників усіх рівнів під час прийняття відповідних управлінських рішень;

- своєчасність внесення змін в установчі документи (якщо вони були);

- види діяльності суб'єкта;

- засновники економічного суб'єкта;

- розмір статутного капіталу і частки кожного засновника;

- адекватність методів оцінки внесених засновниками своїх часток у статутний капітал у натуральній і нематеріальній формах;

- своєчасність внесення засновниками свої частки в статутний капітал;

- правильність оформлення документів за внесками у статутний капітал;

- організаційно-правову форму суб'єкта (акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю і т. д.);

- наявність ліцензії на здійснення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства;

- порядок розподілу прибутку, що залишився в розпорядженні суб'єкта за підсумками року після сплати обов'язкових платежів у бюджет;

- достовірність обчислення прибутків засновників та акціонерів й утримання прибуткового податку чи податку на дивіденди;

- законність оформлення бухгалтерської документації та складання бухгалтерських проведень щодо формування статутного капіталу;

- відповідність записів у первинних документах записам у регістрах бухгалтерського обліку за рахунками 67 "Розрахунки з учасниками" та 40 "Статутний капітал".

На сьогодні в усіх суб'єктів підприємництва зміни у розмірі статутного фонду дозволені, але такі зміни підлягають подальшій реєстрації у відповідних державних органах влади. В акціонерних товариствах (АТ) статутний фонд може змінюватися у разі:

- зміни частки засновників;

- поповнення за рахунок обігових коштів, матеріальних та нематеріальних активів;

- поповнення за рахунок індексації основних засобів, внесених у статутний фонд;

- поповнення за рахунок емісії;

- поповнення за рахунок реінвестування прибутку до статутного фонду.

В усіх перелічених випадках аудиторові слід впевнитися в тому, що зазначені зміни мають законні підстави. Необхідно також перевірити, чи відповідають записи за рахунками аналітичного та синтетичного обліку статутного фонду записам у Реєстрі власників іменних цінних паперів. Щодо права власності на цінні папери, придбані фінансовими посередниками (наприклад у Центрі сертифікатних аукціонів), то таке право реєструється на підставі протоколу аукціонної комісії і ці протоколи повинні зберігатися в бухгалтерії АТ, а їх копія - у реєстраторів (чи навпаки).

Що стосується змін у статутному фонді, то вони повинні здійснюватися згідно з порядком, затвердженим ДКЦПФР.

Під час перевірки статутного фонду АТ слід установити відповідність синтетичного й аналітичного обліку.

Право власності на акції, придбані акціонерами (фінансовими посередниками) в Регіональному центрі сертифікатних аукціонів (РЦСЛ), реєструється у реєстрі акціонерів на підставі витягу з протоколу аукціонної комісії про результати сертифікатного аукціону.

Необхідно перевірити додержання встановленого законодавством порядку збільшення статутного фонду, згідно з яким акціонерне товариство:


 
 

Цікаве

Загрузка...