WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика й організація аудиту активів підприємства - Реферат

Методика й організація аудиту активів підприємства - Реферат

Аудитору слід урахувати, що у разі транзитної зупинки за період проїзду територією України, що виявляється перевіркою проїзних документів, відшкодування витрат на відрядження здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України про службові відрядження в межах території України, якщо при цьому підзвітні особи вчасно звітували про витрачені кошти і подали необхідні підтверджувальні документи до авансового звіту.

Складання авансових звітів ґрунтується на даних підтвердних документів - проїзних квитків, чеків, рахунків. Норми добових розраховуються згідно із законодавством та терміном перебування у відрядженні, який визначено відповідно до відміток у закордонних паспортах та посвідченнях про відрядження.

Записи в регістрах синтетичного обліку за субрахунком 372 в частині розрахунків за закордонними відрядженнями здійснюються на підставі авансових звітів та інших первинних документів. Дані в первинних та зведених документах записуються у двох валютах (українській та іноземній) паралельно, при цьому відображаються курсові різниці, які визначаються згідно з установленим курсом НБУ на дату проведення операцій чи на останнє число звітного періоду.

Списання витрат на закордонні відрядження здійснюється на підприємстві в передбаченому державою порядку за наявності розпорядчих документів щодо відшкодування затрат. При цьому записи за кредитом субрахунку 372 збігаються з записами за дебетом відповідних рахунків витрат у сумі, зазначеній в авансових звітах підзвітних осіб.

6. Аудит обліку вексельних операцій

Аудит в обліку вексельних операцій проводиться поетапно. На першому етапі перевіряються затрати, пов'язані з виготовленням або придбанням бланків векселів, збереження та облік їх, сплата мита, списання витрат. На другому - визначається заборгованість за розрахунками з покупцями, замовниками та іншими дебіторами, що забезпечена одержаними векселями, на третьому - заборгованість за розрахунками з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, яка забезпечена виданими векселями. На четвертому етапі перевіряються позики, одержані векселедержателем у комерційних банках під заставу векселів, а також ведення оперативного контролю платежів за одержаними і виданими векселями, суми заборгованості за розрахунками з покупцями, замовниками та іншими дебіторами за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи і надані послуги, які забезпечені одержаними векселями, та сума заборгованості, на яку підприємством видано векселі забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів тощо. Виконання закону України "Про обіг векселів в Україні" від 2001 р., а також Порядок видачі обліку і погашення векселів, виданих як сплата ввізного та вивізного (експортного) мита за давальницькою сировиною досліджуються досить ретельно.

Векселі, отримані підприємством під час розрахунків за відвантажені товари, перевіряються на основі записів за рахунком № 34 та його субрахунками з метою підтвердження їх достовірності та правильності.

Одночасно, у разі потреби, проводиться інвентаризація векселів у місцях їх зберігання (на підприємстві або в банку). Результати інвентаризації визначаються порівнянням фактичних даних з описами, що ведуться в бухгалтерії. Якщо підприємство зберігає векселі в банку, то аудитор повинен за необхідності отримати підтвердження даних, одержаних на підприємстві, від банку через запит. Разом з тим простежуються витрати підприємства за послуги щодо зберігання векселів, які повинні підтверджуватися угодами з банком, документами про нарахування винагороди та записами про віднесення на витрати операційної діяльності.

Особлива увага приділяється випадкам реалізації векселів з відстроченням платежів, дисконту, визначенню сум відсотків, умов та наслідків операцій з переказними, дисконтними, простими відсотковими векселями.

Наслідки перевірки аудитор відображає в робочих документах.

7. Аудит обліку готової продукції та її реалізації

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про готову продукцію визначаються П(С)БО 9 "Запаси" та П(С)БО 16 "Витрати". Основними завданнями аудиту є встановлення правильності і достовірності відображення у звітності фактичної виручки від реалізації робіт (послуг) та фактичних витрат на виробництво і реалізацію продукції, формування фінансових результатів, з'ясування правильності визначення виробничої собівартості готової продукції, до якої входять:

прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; загально-виробничі витрати. Прямі матеріальні витрати включають вартість сировини й основних матеріалів, купованих напівфабрикатів, комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів.

З'ясовується, чи дотримуються на підприємстві Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 у частині визначення вартості матеріальних запасів і яка методика застосовується для оцінки запасів, зокрема ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів, середньозваженої собівартості, собівартості перших за часом надходження запасів (ФіФо); собівартість останніх за часом надходження запасів (ДіФо), нормативних витрат.

Джерелами інформації є: баланс підприємства, звіт про фінансові результати та їх використання, журнали 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6 (у разі використання журнальної форми бухгалтерських записів), первинні документи з відпуску готової продукції зі складу, банківські виписки про рух коштів на поточному рахунку, касові звіти з прикладеними прибутково-видатковими документами в оплату рахунків, платіжні доручення на оплату відвантаженої продукції та ін.

Аудитор повинен перевірити, а за необхідності і самостійно здійснити розрахунок фактичної собівартості продукції та реалізованої продукції.

Особлива увага приділяється перевірці правильності відображення у відомості № 31 даних первинних документів з відвантаження готової продукції. Перевіряється, чи всі суми включені у відомість. Якщо має місце невідповідність, аудитор установлює її причини. Правильність записів у рахунках постачальників перевіряється за накладними та за платіжними документами на відпуск продукції (товарів, робіт та послуг). Під час перевірки рахунків з'ясовується, чи має місце завищення або заниження цін або сум торговельних націнок на продукцію.

Перевіряючи розрахунки за готову продукцію за бартерними операціями, аудитор виявляє, чи вся сума включена в обсяг реалізації, чи правильно нараховано ПДВ, а також в яких цінах здійснено бартерний обмін. Після цього аудитор аналізує правильність визначення оподатковуваного обороту для оподатковування ПДВ. Аудитор аналізує суми безоплатно отриманих товарів. При цьому необхідно враховувати, яка їх сума включається до об'єкта оподаткування на прибуток. На підприємствах, які використовують векселі під час оформлення розрахунків за відвантажену продукцію, важливо встановити порядок проведення операцій за рахунками бухгалтерського обліку.

Ретельного аналізу потребує операція зі списання готової продукції (товарів), перевіряється правомірність списання та відображення результатів на рахунках бухгалтерського обліку. Перевіряється правомірність списання нерозподілених постійних та наднормативних виробничих витрат на собівартість реалізованої готової продукції (виконаних робіт та послуг).

Аналізується правильність визначення результатів від реалізації готової продукції (робіт та послуг) за кожним номенклатурним номером, а також правильність відображення їх у реєстрах бухгалтерського обліку та у звітних даних форм № 1 та № 2 річної та квартальної звітності.

8. Аудиторські перевірки фінансового стану підприємств, що приватизуються

Аудиторська перевірка виконується на підставі договору між аудитором (аудиторською фірмою) та підприємством, що приватизується. Аудиторський висновок, що подається в орган приватизації, повинен відповідати вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність" та Національному нормативу № 26 "Аудиторський висновок". На початку аудиторського висновку дається загальна характеристика підприємства: найменування, код ЗКПО, форма власності, галузь, кількість працівників, керівник, рахунки у банках та ін.

Під час інвентаризації статей бухгалтерського балансу аналізуються дані інвентаризації, проведеної у зв'язку з приватизацією майна, інвентаризація коштів і фінансових зобов'язань, звіряються їхні дані з показниками облікових регістрів, первинних документів аналітичного обліку відповідно до стандартів обліку. В аудиторському висновку мають бути висвітлені такі питання:

форма ведення бухгалтерського обліку, стан аналітичного і синтетичного обліку, первинних облікових документів, журналів, Головної книги.

Аудитори перевіряють додержання вимог положення про інвентаризацію майна та правильність відображення її наслідків у бухгалтерському обліку на момент приватизації підприємства, додержання вимог обліку руху основних засобів, нарахування амортизаційних відрахувань окремо в орендодавця (у разі перевірки орендного підприємства), джерела придбання основних засобів, проводять аналіз незавершеного будівництва, витрат будівельних матеріалів та обладнання до установки, звіряють платіжні документи, перевіряють наявність нематеріальних активів, нарахування зносу, виробничих запасів по МШП, достовірність віднесення до МШП залежно від періоду їх придбання. Аудитори перевіряють правильність обліку сировини, матеріалів, тари, палива, виробничих запасів, обліку витрат на виробництво, реальність сум дебіторської та кредиторської заборгованості, зазначених у балансі; аналізують облік фінансування капітальних вкладень за термінами освоєння, рух коштів на рахунках банків, склад статутного фонду, правильність віднесення сум на статутний фонд (капітал), обчислення прибутків і збитків. Зазначені вимоги Фонду державного майна України мають бути обов'язково відбиті в аудиторському висновку.

Аудитор виступає як експерт в оцінці вартості об'єктів приватизації. Для цього він користується затвердженими Кабінетом Міністрів України методиками та діє згідно з рішенням органу приватизації (Фонд держмайна).


 
 

Цікаве

Загрузка...