WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів - Контрольна робота

Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів - Контрольна робота

"Адміністративні витрати" (на вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів загального призначення, які використовуються в цехах та інших підрозділах основного і допоміжних виробництв, у тому числі і по догляду за машинами й устатку-ванням, а також для загальногосподарських потреб);
93 "Витрати на збут" (на вартість малоцінних предметів, які використовуються в підрозділах, пов'язаних із збутом (реалізацією) продукції (товарів, робіт, послуг);
949 "Інші витрати операційної діяльності" (на вартість предметів, переданих у користування обслуговуючим виробництвам і господарствам) та ін.
Проте для запобігання зловживань по місцях використання має бути забезпечений оперативний контроль за збереженням малоцінних і швидкозношуваних предметів шляхом ведення карток (ф. № МПІ-2, № МШ-6), спеціальних описів. Інструменти і пристосування, що видаються з цехових комор робітникам у тривале користування, записуються в інструментальну картку робітника. Контроль за збереженням інструментів, що видаються з цехової комірчини робітникам на нетривалий час, забезпечується за допомогою інструментальних марок (жетонів) з вибитими табельними номерами робітників, в обмін на які видається потрібний інструмент тощо.
Повернені на склад з експлуатації малоцінні предмети, придатні для подальшого використання, прибуткуються за первинною вартістю на дебет рахунка 22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" в кореспонденції з кредитом рахунка 719 "Інші доходи від операційної діяльності". Предмети, що прийшли до непридатності, на підставі актів про вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів (ф. № МШ-8) прибуткуються на дебет рахунка 209 "Інші матеріали" (на вартість одержаних корисних відходів (металолом, запасні частини тощо), зданих за накладними на склад і оприбуткованих за ціною можливого використання або реалізації) в кореспонденції з кредитом рахунка 719 "Інші доходи від операційної діяльності" (таблиця 4.3).
Таблиця 4.3
Основні бухгалтерські проводки по обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів зі сроком служби менше одного року
Зміст господарської операції Дебет рахунка Кредит рахунка
1 2 3
Оприбуткування малоцінних і швидко-зношуваних предметів, одержаних від постачальників:
- за покупною вартістю
- на суму податкового кредиту по ПДВ, на яку підприємство має право зменшити податкове зобов'язання
На суму, перераховану постачальникам в оплату розрахунково-платіжних документів за одержані МШП (з урахуванням ПДВ)
Відображення операцій по придбанню МБП при попередній оплаті розрахунково-платіжних документів постачальників:
- на покупну вартість
- на суму сплаченого ПДВ
Одночасно - на суму податкового кредиту
Оприбуткування одержаних від поста-чальників попередньо оплачених МШП
- за покупною вартістю
Одночасно - на суму податкового кредиту
Відображення витрат по перевезенню придбаних МШП сторонніми транспортними організаціями:
- за діючими тарифами
- на суму податкового кредиту по ПДВ
- на суму, сплачену за перевезення (з урахуванням ПДВ)
Оприбуткування МШП, оплачених через касу і підзвітних осіб:
- на покупну вартість
- на суму податкового кредиту по ПДВ
Оприбуткування на склади інструмен-тів, пристосувань та інших малоцінних і швидкозношуваних предметів, виго-товлених власними допоміжними ви-робництвами
Відображення послуг власного авто-транспорту по перевезенню малоцінних і швидкозношуваних предметів
Оприбуткування малоцінних і швидко-зношуваних предметів, одержаних з інших джерел:
- внесених засновниками (учасника-ми) до статутного капіталу під-приємства
- одержаних безоплатно
- раніше не взятих на облік (виявле-них при інвентаризації як залишки)
Списані з балансу за первинною вартістю малоцінні і швидкозношувані предмети, передані в експлуатацію:
- основним цехам, загальновиробни-чим підрозділам і господарствам (на підприємствах, яким відповідними інструкціями дозволено витрати по обслуговуванню виробництва й управлінню відображати безпосередньо на рахунку 23)
- допоміжним цехам і господарствам (на підприємствах, яким галузевими інструкціями дозволено обліковувати комплексні витрати в складі прямих затрат допоміжних виробництв)
- цеховим службам (механіка, енер-гетика тощо) для обслуговування обладнання, машин і механізмів, що знаходяться в експлуатації)
- цехам основного і допоміжного виробництва - інструменти за-гального призначення, виробничий і господарський інвентар
- заводоуправлінням та іншим за-гальногосподарським підрозділам
- складу готової продукції для використання при затаренні готових виробів (товарів) і відвантаженні покупцям та інших потреб
- обслуговуючим господарствам
Оприбуткування на склад корисних відходів за ціною можливого використання або реалізації, одержаних від списання малоцінних і швидкозношуваних предметів, що прийшли до непридатності
Відображення зміни первинної вар-тості малоцінних і швидкозношуваних предметів у результаті переоцінки:
- на суму дооцінки
- на суму уцінки
Списання недостачі малоцінних і швидкозношуваних предметів, виявле-ної при інвентаризації
Списання на винних осіб вартості не-достачі малоцінних і швидкозношува-них предметів
Малоцінні і швидкозношувані предме-ти, по яких винні особи на день ви-явлення недостачі не встановлено, списано на невідшкодовані втрати
Після встановлення осіб, які повинні відшкодувати належну суму втрат від недостачі (псування) з їх вини малоцінних і швидкозношуваних предметів
Одночасно
Відшкодування матеріально відповіда-льними особами збитку, нанесеного підприємству від недостачі малоцінних і швидкозношуваних предметів, у сумі, визначеній відповідно до Порядку № 116
Відображення належної до перераху-вання в бюджет суми (різниця між обліковою вартістю недостачі МШП і визначеною сумою збитку)
Відображення операцій по реалізації зайвих, не використовуваних в госпо-дарстві, малоцінних і швидкозношува-них предметів:
- на списання первинної вартості предметів
- на зарахування до доходу від реалізації оборотних активів про-дажної вартості предметів, що підлягає до оплатипокупцями
- на суму ПДВ, визначену за вста-новленою ставкою до суми дохо-ду від реалізації
- на суму, оплачену покупцями за реалізовані малоцінні предмети
Списано на фінансові результати:
- доход від реалізації предметів (за вирахуванням ПДВ)
- собівартість реалізованих пред-метів
Списано фінансовий результат (прибу-ток, збиток) від реалізації (визначений як різниця між кредитовим і дебетовим оборотом рахунка 79 "Фінансові результати"):
- на суму одержаного прибутку
- на суму збитку
22
641
63,685
63,685
641
63,685
22
644
22
641
63,685
22
641
22
22
22
22
22
23
23
91
91
92
93
949
209
22
946
947
375
072
375
-
30, 31
716
943
377
712
31
712
791
791
442
63,685
63,685
31
31
31
644
63,685
63,685
63,685
31
372
372
23
23
40
745
719
22
22
22
22
22
22
22
719
423
22
22
716
-
716
072
375
642
22
712
641
377
791
943
441
791
Список використаної літератури
1. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках.
2. Н.Грабова. Теорія бухгалтерського обліку.
3. Н.Ткаченко. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.

 
 

Цікаве

Загрузка...