WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік фінансових результатів і використання прибутку - Реферат

Облік фінансових результатів і використання прибутку - Реферат

витрат), але які не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг (зокрема, собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, втрати від неопераційних курсових різниць і від уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій та інші витрати звичайної діяльності).
Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений за даними субрахунка 793 "Результат іншої звичайної діяльності", відповідними запасами списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
За даними субрахунка 794 "Результат надзвичайних подій" визначають прибуток (збиток) від надзвичайних подій. На кредит цього субрахунка в кореспонденції з дебетом рахунка 75 "Надзвичайні доходи" списують доходи, одержані від надзвичайних подій (суми відшкодованих збитків від надзвичайних подій), а на дебет (у кореспонденції з кредитом рахунка 99 "Надзвичайні витрати") - втрати від надзвичайних подій (втрати від стихійного лиха, техногенних катастроф, аварій, пожежі тощо).
Сальдо субрахунка 794 "Результат надзвичайних подій" наприкінці звітного періоду списують відповідним записами на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
Таким чином на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" формуються фінансові результати від усіх видів діяльності підприємства за звітний період - основної діяльності, фінансових операцій та надзвичайних подій.
Облік податку на прибуток
Ставки податку на прибуток, об'єкти оподаткування і порядок визначення оподатковуваного прибутку, порядок обчислення І сплати податку, обов'язки і відповідальність платників регламентуються Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" і Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати".
Відповідно до Плану рахунків облік податку на прибуток ведеться на рахунку 98 "Податки на прибуток" за субрахунками:
981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності",
982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій".
На субрахунку 381 "Податки на прибуток від звичайної діяльності" ведуть облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, визначеної за встановленою ставкою від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування).
На субрахунку 982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій" відображають суму податку, яка підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій. При цьому треба мати на увазі, що у Звіті про фінансові результати чистий прибуток (збиток) обчислюється як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного доходу, надзвичайних затрат і податку з надзвичайного прибутку. У статтях звіту "Надзвичайні доходи" та "Надзвичайні затрати" відповідно відображають:
- прибуток або збиток від інших подій і операцій, що відповідають визначенню надзвичайних подій;
- невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виникнення втрат від стихійного лиха, техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування і покриття втрат від надзвичайних подій за рахунок Інших джерел.
Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності.
Приклад. Підприємством за звітний період одержано прибутку від звичайної діяльності підприємства на суму 328 000 грн. Внаслідок стихійного лиха понесено збитків на суму 60 000 грн., які були частково покриті за рахунок коштів державного бюджету в сумі 20 000 грн.
Відповідно до податкового законодавства на суму невідшкодованих затрат зменшується оподаткований податком прибуток. Виходячи з цього, підприємства складають розрахунок:
1) на суму невідшкодованого збитку (60 000 - 20 000 = 40 000 грн.);
2) на суму зменшення податку на прибуток з урахуванням збитку від надзвичайних подій (40 000 o 30% : 100 = 12000 грн.);
3) визначають суму збитків від надзвичайних подій за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків (40000-12000 = 28000 грн.);
4) визначають суму чистого прибутку, який підлягає оподаткуванню (328 000 - 28 000 = 300 000 грн.);
5) визначають суму податку з прибутку (за ставкою ЗО%)
(300 000 o ЗО: 100 == 90 000 грн.).
На суму нарахованого податку з прибутку в бухгалтерському обліку роблять запис:
Д-т рах. 98 "Податки на прибуток"
К-т рах. 641 "Розрахунки за податками".
Наприкінці року сума нарахованого податку на прибуток списується на фінансові результати діяльності підприємства записом по дебету рахунка 79 "Фінансові результати" в кореспонденції з кредитом рахунка 98 "Податки на прибуток".
Після цього запису за даними рахунка 79 "Фінансові результати" визначають чистий фінансовий результат, який відповідними записами списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
Отже, чистий прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування і сумою податку на прибуток.
Облік використання прибутку та покриття збитків
Фінансові результати від усіх видів діяльності (основної діяльності, фінансових операцій, надзвичайних подій), як зазначалося раніше, наприкінці звітного періоду списуються на фінансово-результатний рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", який ведеться за субрахунками:
441 "Прибуток нерозподілений",
442 "Непокриті збитки",
443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".
Згідно із законодавством одержаний підприємством прибуток на субрахунку 441 "Прибуток нерозподілений" відображається наростаючим підсумком з початку року і до кінця року показується нерозподіленим. Використання одержаного прибутку протягом року відображається на дебеті субрахунка 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" в кореспонденції з кредитомрахунків:
40 "Статутний капітал" (на суму прибутку, використаного на збільшення статутного капіталу);
43 "Резервний капітал" (на суму прибутку, використаного на створення або поповнення резервного капіталу);
67 "Розрахунки з учасниками" (на суму дивідендів, нарахованих акціонерам за простими і привілейованими акціями, а також нарахованої належної суми прибутку учасникам, які вибувають).
Субрахунок 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" - активний; виконує функцію регулювального контрарного рахунка по відношенню до пасивного субрахунка 441 "Прибуток нерозподілений". Ведення цього субрахунка забезпечує інформацію на будь-яку звітну дату
про суму одержаного з початку року прибутку (за даними субрахунка 441), суму використаного прибутку (за даними субрахунка 443) і суму невикористаного прибутку, що залишилася на звітну дату в господарському обороті підприємства (як різниця між залишками зазначених субрахунків).
При складанні річного звіту сума використаного прибутку списується на зменшення нерозподіленого прибутку записом по дебету субрахунка 441 "Прибуток нерозподілений" і кредиту субрахунка 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".
У бухгалтерському балансі, складеному на 1 січня наступного за звітним року, по статті "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" відображається сума невикористаного на цю дату прибутку (або непокритого збитку).
Збитки підприємства, облік яких ведеться на активному субрахунку 442 "Непокриті збитки", за рішенням керівника (власника) підприємства списуються за рахунок нерозподіленого прибутку або резервного капіталу, що в бухгалтерському обліку відображається записом по кредиту субрахунка 442 "Непокриті збитки" І дебету відповідно рахунків: 441 "Прибуток нерозподілений" або 43 "Резервний капітал" (залежно від джерела покриття збитків підприємства)

 
 

Цікаве

Загрузка...