WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

В ринковій економіці заробітна плата—це основна форма розподілу до-ходів між власником ( або власниками) підприємства та найманими праців-никами. Заробітна плата як ринкова вартість робочої сили втілює складений суспільний рівень споживання життєвих благ, що надходять у розпорядження працівників. Заробітна плата може відхилятися від величини вартості життєвих благ, необхідних працівникові. Низька зарплата обмежує споживання, скоро-чення якого веде до спаду виробництва, підприємницької активності. І навпа- ки : висока заробітна плата розширює можливості задоволення різноманітних потреб, сприяє підвищенню попиту на нові товари та послуги. При визначенні величини заробітної плати слід враховувати вартісну оцінку потреб працівника. Вона відбувається шляхом зведення потреб до так званого споживчого коши-ка—певного набору життєвих засобів. Грошова оцінка споживчого кошика життєвих засобів є базою для визначення вартості або ціни робочої сили. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарсь-кої діяльності підприємства. Як соціально-економічна категорія заробітна плата являє собою певну частину прибутків громадян, що фіксується в грошовій формі, в структурі національного прибутку країни.Як правова категорія заро-бітна плата є грошовою винагородою, яка виплачується власником працівнику за працю у встановленому сторонами трудового договору розмірі і в межах, визначених законодавством, соціально-партнерськими угодами, колективним і трудовим договорами.

Під системою оплати праці розуміється спосіб обчислення розмірів вина-городи належної виплати працівникам відповідно до витрат праці, а в ряді ви-падків і до її результатів. На підприємстві системи оплати праці встановлюють-ся в колективному договорі. Переведення працівників на іншу систему оплати праці є зміною істотних умов праці й вимагає попередження працівників за 2 місяці. На практиці застосовуються дві основні системи оплати праці : почасова і відрядна.

При почасовій системі розмір заробітної плати визначається залежно від тривалості відпрацьованого часу і кваліфікації працівника. Годинну ставку заробітної плати можна розглядати як альтернативну вартість праці, оскільки вона є грошовим еквівалентом товарів і послуг. Підвищення ставки заробітної плати впливає на вибір між працею і дозвіллям двояко :

  1. підвищення погодинної ставки збільшує купівельну спромож-ність людини—з'являється стимул до заміни дозвілля на працю;

  2. більш висока ставка заробітної плати—за умови, що ціни за послуги залишаються незмінними—підвищує реальні доходи робітників, тому працівники будуть прагнути більше відпочи-вати, скорочуючи робочий час ; від підвищення доходу скоро-титься кількість праці, пропонованої робітниками.

Відрядна система передбачає визначення заробітку залежно від фактично-го виробітку продукції належної якості.

Почасова система може мати три підвиди: погодинна,поденна,помісячна.

Праця оплачується за фактично відпрацьований час : години, дні, місяць. При щомісячній оплаті розмір окладу не залежить від кількості робочих днів у місяці.

Відрядна система також має декілька різновидів.

При прямій відрядній—заробіток підраховується шляхом множення від-рядної розцінки на кількість придатної продукції. Непряма відрядна—застосо-вується для допоміжних робітників, а розмір зарплати при цьому залежить від результатів праці працівників основного виробництва, яке обслуговують допоміжні працівники.

Існують такі види непрямої відрядної системи оплати праці :

  1. акордна , при якій розмір заробітку встановлюється за виконання

всього комплексу робіт із визначенням терміну виконання;

  1. акордно-преміальна, котра передбачає ще й премії за якісне або

дострокове виконання робіт.

При відрядно-прогресивній проводиться оплата за продукцію у межах норми за незмінними розцінками, а за продукцію понад норму—за прогре-сивно зростаючими розцінками. Відрядна система може бути індивідуальною або колективною.

Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає : та-

рифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні довідники.

Тарифна сітка—це сукупність кваліфікаційних тарифних розрядів та від-повідних їм тарифних коефіцієнтів, за якими визначають розмір тарифних ста-вок оплати праці працівників залежно від складності виконуваних робіт та ква-ліфікації працівників. Тарифна сітка має охоплювати працівників усіх профе-сій та посад, які працюють на підприємстві : від некваліфікованих (перший тарифний розряд) до керівників (найвищий тарифний розряд). При цьому кількість розрядів залежить від специфіки діяльності підприємства, професій-ного складу працівників та їх кваліфікованості.

Тарифний розряд—елемент тарифної сітки, що характеризує складність виконуваних робіт та рівень кваліфікації працівника, здатного виконувати ро-боту певної складності.

Тарифна ставка—елемент тарифної сітки, який визначає годинний (ден-ний або місячний) розмір оплати праці залежно від складності виконуваних робіт або кваліфікації (присвоєного йому тарифного розряду) працівника.

Як правило, встановлюють денну або погодинну тарифну ставку в твердій сумі. Першу визначають у розрахунку на 8-годинний робочий день при нормальній тривалості робочого часу або, відповідно, на робочий день меншої тривалості при скороченій тривалості робочого часу. На госпрозрахункових підприємствах тарифні ставки регулюються колективними договорами, а в установах, що фінансуються з бюджету, їх визначають відповідні органи виконавчої влади.

Тарифна заробітна плата—розмір заробітної плати, нарахованої працівни-ку, зважаючи на його кваліфікацію, за виконаний обсяг робіт певної складності або відроблений час та обчисленої за тарифними ставками відповідних розрядів тарифної сітки без урахування премій, доплат, надбавок та інших виплат. З 2006 року тарифну сітку (схему посадових окладів) формують на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних (між-посадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Схема посадових окладів—це перелік посад керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців від вищої до нижчої посади та відповідні, диференційовані за цими посадами розміри посадових окладів. За посадою визначають межі, в яких може встановлюватися оклад.

2.2 Форми і види оплати праці

Розрізняють такі види заробітної плати : мінімальна і реальна.

Мінімальна заробітна плата—встановлений державою розмір плати за просту, некваліфіковану роботу, нижче від якого не може здійснюватися оплата праці за фактично виконану найманим працівником повну місячну норму праці. До неї входять доплати, надбавки, заохочувальні і компенсаційні виплати. Спи-раючись на закон №2190, що почав діяти з 1 січня 2006 року, до мінімальної заробітної плати більше не включають доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати[29].

Реальна заробітна плата визначається кількістю товарів і послуг, які можна купити за номінальну заробітну плату.

Історично номінальна і мінімальна заробітні плати мають тенденцію до зростання, проте реальна заробітна плата залежить від рівня цін. Таким чином, величина реальної заробітної плати прямо пропорційна номінальній і обернено пропорційна рівню цін. Реальна заробітна плата є основним показником для оцінення вартості трудових факторів і порівняльного аналізу ринку праці різ-них країн.

За статею 23 Закону України "Про оплату праці" заробітна плата пра-цівників підприємств на території України виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території України [20]. Заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним Банком України. Забороняється ви-плата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і розписок.Колективним договором, як вийняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не нижче собівартості) в тих галузях або за тими професіями, де така виплата, що еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, за вийнятком товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.3 Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці

Питання оплати праці регулюються такими нормативними документами : Кодексом законів про працю України, постановами Кабінету Міністрів Украї-ни, наказами Міністерства праці та соціальної політики України та іншими законодавчими і нормативними актами .


 
 

Цікаве

Загрузка...