WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Таким чином, виробничо-господарська діяльність "Ветсанзаводу" корис-на в двох аспектах : 1) вирішує проблеми екології; 2) виконує роль постачаль-ника сировини для розведення сільськогосподарських тварин.

Під час проходження мною третьої техніко-економічної практики на Коломийському державному ветеринарно-санітарному заводі я ознайомилась з організаційно-виробничою структурою підприємства та з основним виробни-чим процесом—утилізацією відходів. Під час проходження практики найбільше інформації отримала від головного механіка, інженера з охорони праці та бух-галтера по заробітній платі. Я добре ознайомилась зі всіма інструкціями і поло-женнями з техніки безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічними нормами, (дані метеріали будуть найповніше висвітлені в розділі "Охорона праці та навколишнього середовища").

Бухгалтер по зарплаті навчила мене , враховуючи особливості технологіч-ного процесу, рівень кваліфікації та розряди робітників, ступінь шкідливості виконуваних робіт, відпрацьований час і простої , тарифні ставки та оклади, нараховувати заробітну плату працівникам. Ось чому я обрала темою напи-сання дипломної роботи "Удосконалення організаційно-економічного меха-нізму оплати праці на Коломийському державному "Ветсанзаводі".

На сучасному етапі організація заробітної плати має здійснюватися на підставі законодавчих та інших нормативних актів; генеральної угоди на дер-жавному рівні; галузевих, регіональних угод, колективних договорів; трудових договорів. За формою ці елементи , як і в цілому діюча модель регулювання заробітної плати, є такими, що відповідають умовам перехідної економіки. Але на практиці зазначена модель не є ринковою, оскільки більшість елементів регулювання заробітної плати через деякі причини належним чином не діють. До основних причин, що стримують підвищення дієвості договірного регу-лювання заробітної плати , слід віднести правову невизначеність порядку фор-мування і функціонування об'єднань роботодавців на різних рівнях соціального партнерства, (в Україні система соціального партнерства на даний час лиш проходить етап встановлення). Важливою перевагою договірного регулювання перед системою директивного встановлення умов праці є те, що цей механізм передбачає послідовне узгодження інтересів сторін, відрізняється гнучкістю, динамізмом, різноманітністю форм вирішення наявних проблем.

З метою підвищення ефективності організаційно-економічного механізму регулювання заробітної плати на підприємствах дуже важливо в кожному кон-кретному випадку ретельно обгрунтувати застосування форм і систем заробіт-ної плати. Зокрема, ряд вчених-економістів вважають, що потенціал відрядної форми оплати праці на підприємствах України майже вичерпаний. Майбутнє стоїть за почасовою формою, яка має базуватися на обгрунтованих нормах, взірцевій організації праці, має увібрати в себе найкращі регламентовані еле-менти відрядної форми оплати праці. Віднесення нормування праці до другорядних механізмів господарювання матиме вкрай негативні наслідки, адже у фахівців сформуються занижені вимоги до якості трудових норм, а робітники розглядатимуть занижені норми виробітку, як звичну реальність.

Потребує також перегляду практика застосування колективних форм оплати праці. Далеко не скрізь ця форма довела свою життєздатність і ефектив-ність.

Необхідною є і вдосконалення системи премій. Бо незначне за розмірами, але широке за охопленням працівників і надто часте преміювання сприймається як стабільна форма виплат і перестає бути чинником-мотиватором.

Отже, організаційно-економічний механізм оплати праці є важливою складовою системи оптимізації оплати праці, який полягає в оцінці трудового внеску найманих працівників і в формуванні параметрів заробітної плати відповідно до цієї оцінки , вартості послуг робочої сили та стану ринку праці.

Основною метою написання даної дипломної роботи є вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва.

Предметом даної роботи є описання діючого організаційно-економічного механізму оплати праці, який включає форми, види і системи оплати праці

В даній роботі слід виконати ряд завдань :

1) охарактеризувати техніко-технологічну та виробничо-господарську діяльності заводу і виявити їхній вплив на стан охорони праці і навколишнього середовища;

2) зробити аналіз основних техніко-економічних показників та систем оплати праці на заводі ;

3) оцінити вплив діючих систем заробітної плати на основні показники діяльності праці цехів і на продуктивність праці;

4) розробити заходи щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на "Ветсанзаводі";

5) розрахувати економічний ефект від впровадження запропонованих заходів;

6) оцінити вплив запропонованих заходів на основні техніко-економічні показники.

1 Загальна характеристика підприємства

1.1 Характеристика діяльності підприємства

Коломийський державний ветеринарно-санітарний завод створений згід-но з наказом Міністерства сільського господарства Української РСР від 20 січ-ня 1984 року №6-Д "Про затвердження актів державної комісії про прийнятя в дію Білолуцького та Коломийського заводів по виробництву м'ясо-кісткового борошна Мінсільгоспу УРСР" як Коломийський завод по виробництву м'ясо-кісткового борошна. Коломийський державний ветеринарно-санітарний завод заснований на державній власності та підпорядкований Міністерству аграрної політики України.

"Ветсанзавод" створений в с. Годи-Добровідка Коломийського району з метою покращення екології і ветеринарно-санітарного стану тваринницьких ферм і населених пунктів України, запобігання інфекційних захворювань серед людей і тварин шляхом збору, утилізації і переробки туш загиблих тварин, кісток, інших відходів м'ясопереробних підприємств, а також вилученої з обігу неякісної або небезпечної продукції на м'ясо-кісткове борошно та інші кормові добавки тваринного походження.

Основними напрямками діяльності Коломийського ветеринарно-санітар-ного заводу є :

  1. здійснення протиепізоотичних заходів: збору, заготівлі, утилі-зації та переробки туш загиблих тварин, кісток, інших відходів м'ясо- та птахопереробних підприємств, вилученої з обігу неякісної або небезпечної продукції, іншої вторинної сировини тваринного походження;

  2. виробництво м'ясо-кісткового борошна;

  3. виробництво технічного жиру;

  4. виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;

  5. виробництво білкових кормів для тваринництва і птахівництва;

  6. надання послуг сільськогосподарським підприємствам по стимулюванню розвитку тваринництва та зростанню його продуктивності;

  7. організація будівельних робіт та послуг;

  8. наданя транспортних послуг;

  9. здійснення оптової та роздрібної торгівлі.

Крім вище названих видів діяльності даний завод колись займався оброб-кою, виготовленням і реалізацією шкіри та шкіряних виробів, а також вироб-ництвом миючих засобів.

Підприємство є юридичною особою, має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, веде самостійний баланс. Майно заводу, яке становлять основні фонди, оборотні кошти та інші цінності, є державною власністю і закріплене за ним на праві повного господарського відання. "Ветсанзавод" здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та законодавства. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юктури ринку продукції, товарів робіт, послуг відповідно до економічної ситуації. Коломийський "Ветсанзавод" реалізовує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються на регіональних ринках цієї продукції в умовах вільної конкуренції залежно від попиту та пропозиції, а у випадках, передбачених законодавством України,--за- фіксованими державними цінами. Дане підприємство має право створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних розрахункових рахунків і затверджує положення про них. Завод може придбати цінні папери юридичних осібУкраїни та інших держав, випускати, реалізовувати та купувати цінні папери відповідно до законодав-ства України. "Ветсанзавод" села Годи-Добровідки у процесі виконання по-кладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади.

Коломийськийдержавний ветеринарно-санітарнийзавод має дотримува-тись наступних обов'язків:

1) забезпечення одержання та цільового використання бюджетних коштів на компенсацію протиепізоотичних витрат відповідно до обсягу заготівлі сиро-вини і нормативів витрат, що затверджуються міністерством;

2) здійснення будівництва, реконструкції, а також капітального ремонту основних фондів, ефективне їх використання та збереження;

3) забезпечення своєчасного впровадження нової техніки і технології, передового досвіду;


 
 

Цікаве

Загрузка...