WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Згідно таблиці 3.3.6 коефіцієнт витрат робочого часу свідчить про те, що невідпрацьований робочий час в структурі табельного фонду робочого часу протягом аналізованого періоду повільно збільшувався. Так в 2003 році він становив 28,8% від фонду робочого часу, в 2004 році—29,9%, а в 2005 році—31%. Це свідчить про те, що працівники заводу майже весь нормований час відпрацювали, хоча з кожним роком спостерігаються все більші втрати робочого часу. Причиною цього стали чергові відпустки, а також відпустки оздоровчого характеру; були також і невиходи з дозволу адміністрації. Стосовно коефіцієнту використання фонду робочого часу можна сказати , що працівники ефективно використали табельний фонд робочого часу. Зокрема в 2003 році працівники заводу використали фонд робочого часу на 71,1%, у 2004 році на 70,1%, а в 2005 році на 69%. Тобто за рахунок збільшення невідпрацьованого фонду робочого часу протягом 2003—2005 років відбувається поступове зменшення відпрацьованого часу.

Коефіцієнт незапланованих витрат робочого часу свідчить , що по відношенню до відпрацьованого робочого часу незаплановані невиходи мають тенденцію до збільшення протягом 2003—2005 років. Якщо в 2003 році неефективно було витрачено 3,5% часу, то в 2004 році—3,8%. Зменшення незапланованих невиходів у 2004 році посприяло різкому збільшенню обсягів виробництва м'ясо-кісткового борошна. В 2005 році коефіцієнт незапланова-них витрат робочого часу швидко зріс до 4,5%. Причиною його збільшення в 2005 році стало збільшення прогулів та невиходів у зв'язку з хворобами.

Середні витрати заробітної плати протягом 2003—2005 років зменшились з

4473,18грн. до 4291,84 грн., що з однієї сторони свідчить про економію витрат. Проте, з таблиці 3.3.4 бачимо, що збільшення самого загального фонду заробіт-ної плати відбувалось протягом 2003—2005 років за рахунок збільшення чи-сельності персоналу, також по причині збільшення виплат лікарняних і відпуск-них.

Протягом аналізованого періоду коефіцієнт оплати праці змінювався і становив 1,04 в 2003 і в 2005 роках, а в 2004 році—1,00. Це означає, що протягом 2003—2005 років адміністрація заводу оплатила всім робітникам максимально заробітну плату аж на 104%. Тобто не лише за фактично відпрацьований робочий час і виконаний обсяг робіт, але й оплатила відпускні, лікарняні та доплати, які передбачені на "Ветсанзаводі".

Коефіцієнт оплати невідпрацьованого часу свідчить про те, що невідпрацьований час був оплачений в 2003 році на 73,2%, в 2004 році—на 72,2%, а в 2005 році він був дещо менше оплачений, так як коефіцієнт оплати невідпрацьованого часу зменшився до 71,5%. Це означає, що всі лікарняні і матеріальна допомога також була виплачена працівникам за кількість днів, передбачених чинним законодавством, але за рахунок збільшення в 2005 році прогулів невідпрацьований працівниками час не весь був оплачений.

Коефіцієнт заборгованості з оплати праці постійно залишався високим і стабільно становив 1,00 протягом 2003—2005 років, що свідчить про своєчасну і повну виплату заробітної плати працівникам.

З кожним роком коефіцієнт трудових витрат зменшувався, хоча протягом 2003—2005 років був дуже високим. Якщо в 2003 році він становив 93,06, то в 2004 році—68,86, а в 2005 році—42,06.Це свідчить про те , що з кожним роком ефективність використання трудових ресурсів різко зменшувалась. Причиною цього послужило нераціональне використання праці адмінперсоналу і обслуго-вуючого персоналу, неефективне збільшення втрат робочого часу, низький рівень кваліфікації робітників, а також збільшення чисельності персоналу. Тобто виробіток у грошовому вираженні не відповідає витратам на оплату праці. Це означає, що виробництво м'ясо-кісткового борошна не є прибутковим, бо не покриває витрати на оплату праці. Тому треба провести ряд заходів, напрямлених на ефективне використання трудових ресурсів, замість того щоб збільшувати чисельність. Бо для Коломийського "Ветсанзаводу" не можна так швидко збільшувати чисельність по причині, що завод не в змозі виплачувати найманим працівникам заробітну плату своїми власними коштами.

Чиста продуктивність за 2003—2005 роки різко зросла. В 2003 році вона становила 763 грн./чол., в 2004 році—1040,32грн./чол., а в 2005 році — 1055,04 грн./чол., що свідчить про ефективне використання праці додатково прийнятих робітників основного і допоміжного виробництва, а також обслуговуючого персоналу.

В додатку В подано графічний розрахунок загального фонду оплати праці на 2006 та 2007 роки. Прогноз загального фонду оплати праці на 2006 рік складає 216,667 тис.грн., а на 2007 рік—223,407 тис.грн. Отже, порівняно з 2005 роком загальний фонд оплати праці збільшиться на 6,367 тис. грн., а в 2007 році зросте ще 6,74 тис.грн.

3.4 Аналіз динаміки заробітної плати та вплив її на

продуктивність праці

В таблиці 3.4.1 наведена структура ФОП на "Ветсанзаводі"

Таблиця 3.4.1-Структура загального фонду оплати праці за системами нарахування зарплати на "Ветсанзаводі"

Види ФОП

2003 рік

2004 рік

2005 рік

Грн.

%

Грн.

%

Грн.

%

ФОП основного виробництва (за непрямою відрядною системою)

37100

18,85

38670

19,10

40830

19,42

ФОП водіїв (за простою відрядною системою)

38900

19,76

40850

20,18

41940

19,94

ФОП котельні та механічної служби (за почасовою системою)

29320

14,90

30210

14,92

33640

16,00

ФОП адміністративного та об-слуговуючого персоналу (за системою окладів)

91500

46,49

92710

45,80

94340

44,86

Загальний ФОП

196820

100

202440

100

210300

100

З таблиці 3.4.1 бачимо, що в структурі заробітної плати найбільшу частку становив ФОП за системою окладів, проте, з кожним роком він зменшувався. Якщо в 2003 році доля ФОП за системою окладів становила 46,49% від загаль-ного ФОП, то в 2004 році—45,9%, а в 2006 році—44,86%. Хоча, фонд оплати праці адміністративного і обслуговуючого персоналу становить протягом аналізованого періоду трохи менше половини загального ФОП.

ФОП за почасовою системою займає найменшу частку в структурі заробіт-ної плати і є найстабільнішим серед інших ФОП на заводі. Так в 2003 році його доля займала 14,90%, у 2004 році—14,92%, а в 2004 році різко зросла до 16,0%.

Відносна стабільність фонду оплати праці робітників котельні та механічної служби пояснюється приблизно однаковими використанням робочого часу і доплатами незалежно від загальних норм виробітку.

ФОП робітників основного виробництва і водіїв постійно коливаються , так як залежать від виробітку взагальному або індивідуально.Частки фондів оплати праці за відрядною і непрямою відрядною системами приблизно одинакові. Так за 2003- 2004 роки доля ФОП робітників основного виробництва підвищи-лась з 18,85% до 19,10%, а в 2005 році становила—19,42%.

Особливо сильно коливалась заробітна плата водіїв, бо їм платять за фак-тично виконаний обсяг робіт. За 2003—2004 роки частка ФОП відрядників зросла з 19,76% до 20,18%, а в 2005 році зменшилась до 19,94% в структурі загальної заробітної плати.

Отже, оскільки обсяги виробництва м'ясо-кісткового борошна і теплової енергії протягом аналізованого періоду зростають, то існує перспектива зростання заробітної плати, особливо через те, що збільшується чисельність робітників. Тому необхідно продовжувати скорочувати витрати на оплату праці працівникам-окладникам шляхом зменшення доплат, або робочого часу, або чисельності.

За формулами (2.4.13-2.4.18) розрахуємо показники динаміки фондів оплати праці, а результати розрахунків зведемо в таблицю 3.4.2. В додатку Г наглядно можна простежити динаміку ФОП за видами нарахування зарплати.

Таблиця 3.4.2—Динаміка ФОП за системами нарахування зарплати

2005 рік

Тпр л,%

10,05

2,67

11,35

1,76

3,88

Тпр б,%

10,05

7,81

14,73


 
 

Цікаве

Загрузка...