WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

3.2 Коротка характеристика діяльності праці досліджуваних цехів і вплив діючих систем оплати праці на показники їх діяльності

В сучасних системах заробітної плати особлива увага звертається на посилення зацікавленості кожного співробітника у підвищенні ефективності використання всіх виробничих ресурсів. Зростання заробітної плати повинне залежати від зниження норм витрат праці та матеріалів, підвищення якості продукції, зростання продуктивності праці. Лише за таких умов зростання заробітної плати не зменшуватиме загальну ефективність виробництва. Тому критерієм правильності вибору певної системи заробітної плати повинна бути її економічна ефективність, її вплив на зростання продуктивності праці і змен-шення собівартості продукції.

Аналіз діяльності праці виробничих цехів необхідно проводити, виходячи з того, що для високопродуктивної праці підприємство має бути забезпечене основними і допоміжними робітниками, кваліфікація яких відповідала б по-требам виробництва. Для цього вивчимо співвідношення між основними і допоміжними робітниками, тенденцію зміни цих співвідношень. Дані для проведення аналізу забезпечення підприємства робітниками зведені в таблиці 3.2.1.

Таблиця 3.2.1– Чисельність основних і допоміжних робітників

Показники

Роки

2003

2004

Від-хилення від 2002

2005

Від-хилення від 2002

К-ть осіб

% до заг. К-ті

К-ть осіб

% до заг. К-ті

К-ть осіб

% до заг. К-ті

Робітники

у тому числі:

основні

допоміжні

27

14

13

100

51,9

48,1

30

15

15

100

50

50

3

1

2

32

16

16

100

50

50

5

2

3

З таблиці 3.2.1 бачимо, що всього на підприємстві робітників в 2003 році було 27 чоловік , з них 59,4% займають основні робітники (14 чоловік), а

48,1% ( 13 чоловік)—допоміжні робітники. За 2003—2004 роки загальна кількість робітників збільшилась на 3 чоловік: число основних робітників зросло на 1 чоловік, допоміжних—на 2 чоловік. Відповідно в 2004 році частка основних робітників зросла до 50%, і допоміжних—до 50%. В 2005 році порівняно з 2003 роком загальна кількість робітників збільшилась на 5 чоловік: основних робітників—на 2 чоловік, допоміжних—на 3 чоловік. За 2003—2005 роки частка основних робітників зменшилась з 51,9% до 50% за рахунок зростання частки допоміжних робітників з 48,1% у 2003 році до 50% в 2005 році.

Робітники здіснюють діяльність, напрямлену на реалізацію виробничого процесу.

Успішне виконання виробничої програми залежить від забезпечення виробництва кадрами найбільш важливих професій та кваліфікацій працівників. Аналіз використання робітників за кваліфікацією базується на зіставленні складності виконуваних робіт із розрядами робітників.

Про кваліфікацію працівників потрібно судити по середньому тарифному розряду, який визначають як добуток кількості працівників кожного розряду і порядкового номера розряду. Одержанні добутки сумують і ділять на загальне число працівників. Більш високий середній розряд повинен позитивно відображатися на ступені використання сировини і потужностей, якості продукції і т. П.

Структуру робітників по розрядах розглянемо в таблиці 3.2.2.

З таблиці 3.2.2 бачимо, що питома вага робітників 1-го розряду в складі чисельності всіх робітників протягом 2003—2005 років зменшилась з 3,70% до 3,13%, що є позитивно для кваліфікованої і якісної виробничої діяльності заводу.

Зменшення частки робітників I-го розряду відбулось за рахунок збільшення робітників 3-го розряду з 5 чоловік у 2005 році до 8 чоловік у 2005 році.Отже, питома вага робітників 3-го розряду в 2003 році становила 18,52%, у 2004 році—23,33%, а в 2005 році—25%, що позитивно вплинуло на рівень продуктивності та якості праці. Кількість робітників 4-го розряду протягом 2003—2005 років також збільшилась з 6 до 8 чоловік. Кількість робітників 2-го розряду протягом аналізованих трьох років не змінювалась і становила 3 чоловік. Це стосується і робітників 5-го, 6-го розрядів, чисельність яких відповідно становила 7 і 5 чоловік.

Але за рахунок збільшення робітників 4-го і 3-го розрядів питома вага робітників 2-го розряду протягом 2003—2005 років зменшувалась і становила: в 2003 році—11,11%, у 2004 році—10%, в 2005 році—9,38%. Отже, перед "Ветсанзаводом" постала проблема підвищення рівня кваліфікації робітників.

Таблиця 3.2.2 – Структура робітників по розрядах

Розряд робітників

2003

2004

2005

осіб

%

осіб

%

осіб

%

I

ІІ

III

IV

V

VI

1

3

5

6

7

5

3,70

11,11

18,52

22,22

25,93

18,52

1

3

7

7

7

5

3,33

10

23,33

23,33

23,30

16,67

1

3

8

8

7

5

3,13

9,38

25

25

21,9

15,63

Всього

27

100

30

100

32

100

Середній тарифний розряд

4,11

4,03

4,0

Протягом аналізованого періоду рівень кваліфікації робітників дещо понизився, про що свідчить свідчить спадання середнього тарифного розряду з 4,11 в 2003 році до 4,0 в 2005 році. Існує потреба вищої кваліфікації робітників, оскільки зросла кваліфікація робіт.

Дані для розрахунку відповідності кваліфікації робітників кваліфікації вико-нуваних робіт за 2003-2005 роки подані в таблиці 3.2.3.

Таблиця 3.2.3 - Середні розряди робітників і виконуваних ними робіт

Показники

2003

2004

2005

1. Середній тарифний розряд робітників

4,11

4,03

4,0

2. Середній розряд виконуваних робіт

4,00

4,03

4,08

3. Коефіцієнт відповідності середнього тарифного розряду робітників розряду виконаних робіт

1,03

1

0,9

З таблиці 3.2.3 бачимо,що із зростанням середнього тарифного розряду робітників зростає і середній розряд виконуваних робіт, що пов'язане зі збільшенням механізованих робочих місць, а ці роботи вимагають вищого розряду . В 2003 році середній тарифний розряд робітників був більший

за середній розряд виконуваних робіт. У 2003 році він становив 4,11, у 2004 році зменшився на 0,08 одиниць, а в 2005 році—ще на 0,03 одиниць порівняно з 2004 роком і становив 4,0. В 2004 році середній тарифний розряд праців-ників співпадав з середнім розрядом виконуваних робіт, а в 2005 році коефіцієнт відповідності середнього тарифного розряду робітників становив 0,9, тобто є тенденція зниження даного коефіцієнта Отже, підприємству для підвищення ефективності виробництва слід підвищити кваліфікацію робітників, щоб не збільшувати чисельність.

Таблиця 3.2.4—Показники діяльності робітників виробничих цехів

Показники

2003 рік

2004 рік

2005 рік

факт

факт

факт

Продуктивність

виробництва м'ясо-кісткового борошна, тонн/чоловік

38,89

37,67

34,78

Продуктивність ви-робництва тепло-енергії, грн./чоловік

21,82

31,27

50,94

Відсоток собівартос-ті природного газу,%

38

31

28

Відсоток собівартос-ті електроенергії,%

14

19

17

Норматив питомих витрат палива, м3/т

600

457

600

600

503

Норматив питомих витрат електроенер-гії, кВт*год/т

375

300

375

375

246

ФОП основного виробництва, грн.

37100

38670

40830

---

239,200


 
 

Цікаве

Загрузка...