WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

Удосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на державному Коломийському “Ветсанзаводі” - Дипломна робота

У разі коли на підприємстві , в установі та організації встановлено непов-ний робочий день (робочий тиждень), середня заробітна плата обчислюється виходячи з частини місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового випадку, що відповідає його гра-фіку роботи. Для розрахунку страхових виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за кошти роботодавця беруть середньоденну заро-бітну плату. За оновленими пунктами 13 та 15 Порядку № 1266 в разі застосу-вання підсумкового обліку робочого часу або обліку робочого часу в годинах для розрахунку застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності, декретних та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за кошти роботодавця застосовують середньогодинну заробітну плату.

Ставку збору до Пенсійного Фонду встановлено в розмірі 1% для платни-ків із сукупним оподатковуваним доходом не більше 150 грн. і 2%--для плат-ників із сукупним оподатковуваним доходом більше 150 грн. Потрібно врахо-вувати, що збір до Пенсійного Фонду (2%) утримується з усієї суми сукупного оподаткованого доходу, а не із суми, що перевищує 150 грн.Що стосується ставки збору на страхування у зв'зку з тимчасовою втратою працездатності згідно із Законом № 2313 вона становить 1 % для найманих працівників, заро-бітна плата яких менше 150 грн. Ставки на страхування від безробіття станов-лять 0,5%, якщо заробітна плата працівника менше прожиткового мінімуму і 1%— кщо більше прожиткового мінімуму. В таблиці 2.3.3 бачимо, що на сьо-годнішній день прожитковий мінімум працездатних осіб становить 496 грн.

Таблиця 2.3.3—Прожитковий мінімум на 2006 рік, грн.

Категорія осіб

Період

01.01—31.03

01.04—30.09

01.10—31.12

Загальний показник

453

465

472

Діти віком до 6 років

400

410

418

Діти віком від 6 до 18 років

514

527

536

Працездатні особи

483

496

505

Особи, які втратили праце-здатність

350

359

366

У статті 105 Закону про Держбюджет-2006 сказано, що для роботодавців-платників Фонду Пенсійного Страхування збір на обов'язкове пенсійне стра-хування здійснюється за ставкою 6,46% від об'єкта оподаткування. Під об'єк-том оподаткування тут слід розуміти суми фактичних витрат на оплату праці, винагород за виконання робіт (послуг), а також суми оплат перших п'яти днів

тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомоги по тимчасовій непрацездатності. Тобто підприємства в 2006 році повинні сплачу-вати пенсійні внески за ставкою 6,46% як із витрат на оплату праці та з лікар-няних (за всіх працівників, включаючи інвалідів), так і з винагород за угодами цивільно-правового характеру. Як відомо, соціальні внески обчислюють у ме-жах законодавчо встановленої максимальної величини. У 2006 році вона дорів-нює десяти прожитковим мінімумам для працездатних осіб. А оскільки показ-ник прожиткового мінімуму протягом року змінюватиметься (таблиця 2.3.3), то граничний розмір доходу, з якого потрібно справляти соцвнески, теж буде різ-ним. Отже, у 2006 році максимальний розмір зарплати (а для пенсійних внес-ків—ще й лікарняних, а також виплат за цивільно-правовими договорами за виконані роботи, послуги), на яку нараховують і з якої утримують соцвнески буде також змінним (таблиця 2.3.4).

Таблиця 2.3.4—Максимальна величина витрат на оплату праці (оподат-ковуваного доходу), з яких справляються страхові внески

Термін дії

Розмір, грн.

Нормативний документ

01.05.02 р.—31.05.03 р.

2200

Постанова КМУ від 11.04.02 р. № 494

01.06.03 р.—31.12.04 р.

2660

Постанова КМУ від 26.04.03 р. № 605

01.01.05 р.—31.12.05 р.

4100

Закон України від 23.12.04 р. № 2285-4

01.01.06 р.—31.03.06 р.

4830

Закон України від 20.12.06 р. № 3235-4

01.04.06 р.—30.09.06 р.

4960

01.10.06 р.—31.12.06 р.

5050

Що стосується лікарняних, то відповідно до статті 2 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.01 № 2213-3 перші 5 днів тимчасової непрацездатності

внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачує власник або уповноважений ним орган за кошти підпри-ємства, установи, організації.

Говорячи про заробітну плату, необхідно згадати про порядок виплати різного роду матеріальної допомоги. Зокрема, у 2006 році статею 61 Закону про Держбюджет-2006 встановлено однакові розміри допомоги сім'ям з дітьми як для застрахованих, так і для незастрахованих, а саме :

1) допомога при народженні дитини—8500 грн. ( її виплачують одноразо-во при народженні дитини в сумі 3400 грн., а решту—протягом наступних 12 місяців рівними частинами, тобто по 425 грн. на місяць);

2) допомога по догляду за дитиною до трьох років—у розмірі, що дорів-нює різниці між 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (таблиця 2.3.3) та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 90 грн. Що стосується застрахованих осіб, то для них Фонд страхування з тимчасової непрацездатності запланував трохи вищу межу мінімальної допомоги—114 грн. згідно з постановою Правління від 27.12.05 р. № 218.

Дещо збільшився, порівняно з 2005 роком, рівень гарантованого мінімуму для призначення допомоги відповідно до закону України "Про державну соці-альну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 01.06.2000 р. № 1768-3.

В 2006 році він становить:

-для працездатних осіб—110 грн.;

- для непрацездатних осіб—155 грн.;

-для інвалідів—165 грн.

А розмір самої допомоги, як і раніше, не може перебільшувати 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї. До того ж у сукупному доході сім'ї при визначенні права на отримання зазначеної допомоги врахо-вується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.

Нараховуючи заробітну плату найманим працівникам враховують різні доплати. Зокрема, на Коломийському "Ветсанзаводі" працівникам нараховують доплати за роботу в нічний час в розмірі 25% робітникам основного виробниц-тва, за роботу в шкідливих умовах—24% основному і допоміжному виробницт-ву і 12% всім іншим працівникам заводу. Хоча, згідно чинного законодавства, ставка доплати працівникам за роботу в шкідливих умовах не може бути мен-ше 30%.

Відповідно до статті 54 ЗКпП України нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку. При роботі в нічний час встановлена тривалість ро-боти (зміни) скорочується на одну годину.

Для того, щоб захистити зарплату в умовах стихії ринкрвих цін, прово-дять індексацію зарплати. Індексація—це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами механізм підвищення грошових доходів грома-дян, який дає можливість частково або повністю відшкодувати їм дорожчання споживчих товарів і послуг. Індексація проводиться, якщо індекс споживчих цін перевищив 105%., всіма роботодавцями. Індексують зарплату всіх праців-ників незалежно від її розміру в межах прожиткового мінімуму для працездат-них осіб. В ній бере участь зарплата кожного працівника окремо. І головну роль при цьому відіграють місяці, в яких фізособі підвищували зарплату. Якщо при підвищенні зарплати ( у тому числі внаслідок збільшення мінімальної зарплати) сума підвищення менше суми індексації, яка була б нарахована у місяці підви-щення, то такий місяць не буде базовим і зарплату продовжують індексувати.


 
 

Цікаве

Загрузка...