WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

16,23

Розрахуємо вплив зміни чисельності на зміну обсягів виробництва м'ясо-кісткового борошна :

^QЧ = 23,26*43-23,26*49 = -139,56 (тонн) або (2.4.17)

^QЧ = 1080,19*43-1080,19*49 = -6481,01 (грн.)

Вплив зміни чисельності на зміну обсягів виробництва теплоенергії :

^QЧ = 49,07*43-49,07*49 = -294,42 (грн.)

Розрахуємо вплив зміни продуктивності праці на зміну обсягів виробництва :

-м'ясо-кісткового борошна

^QПП = 23,26*49-22,71*49 = 26,54 (тонн) або (2.4.16)

^QПП = 1080,19*49-1055,04*49 = 1232,5 (грн.)

-теплоенергії

^QПП = 49,07*49-51,02*49 = -95,55(грн.)

Загальний вплив зміни чисельності та продуктивності праці становить :

-на обсяги виробництва м'ясо-кісткового борошна

^Qзаг. = 26,54-139,56 = -113,02( тонн) або

^Qзаг. = 1232,5-6481,01 = -5248,51(грн.)

-на обсяги виробництва теплоенергії

^Qзаг = -294,42-95,55 = -389,97(грн.)

Витрати паливно-енергетичних ресурсів збільшаться на суму зменшення виробництва теплоенергії.

C = 15230+389,97 = 15619,97 (грн.)

Отже, за рахунок зменшення робітників на 6 чоловік загальна середньо-спискова чисельність становитиме 43 чоловік.За рахунок зменшення чисельності обсяги виробництва м'ясо-кісткового борошна скоротяться на 139,56 тонн (на 1232,5 грн.), а зміна продуктивності праці спричинить зменшення обсягів виробництва на 26,54 тонн (на 1232,5 грн.).

За рахунок скорочення чисельності обсяги виробництва теплоенергії зменшаться на 294,42 грн., а скорочення продуктивності праці призведе до зменшення виробництва теплової енергії на 95,55 грн. В загальному за рахунок зменшення чисельності і збільшення продуктивності праці виробництво м'ясо-кісткового борошна зменшиться на 113,02 тонн (на 5248,51грн.) і становитиме 999,98 тонн. А обсяги виробництва теплоенергії зменшаться на 389,97 грн. і дорівнюватимуть 2.11 тис. грн. По причині зменшення обсягів виробництва теплоенергії з витрати паливно-енергетичних ресурсів збільшаться на 389,97грн. і становитимуть 15619,97 грн.

Розрахуємо загальний річний фонд оплати праці за рахунок економії ФОП :

ФОП = 210,3-18,987 = 191,313(грн.)

Отже, за рахунок суміщення професій, надання відпусток без оплати праці та запровадження системи преміювання витрати на оплату праці скоротяться на 18,987 тис. грн. в рік і становитимуть 191,313 тис. грн.

В таблиці 4.3.2 зведемо результати розрахунків. Проте, треба сказати , що на Коломийському ветеринарно-санітарному заводі є перспектива підвищення продуктивності праці за рахунок системи преміювання, котра стане прекрасним стимулом для збільшення обсягів виробництва як м'ясо-кісткового борошна, так і теплоенергії. Думаю, що за рахунок регулюючої функції системи преміювання зменшаться непродуктивні витрати робочого часу. Це дозволить виробляти більші обсяги продукції, не збільшуючи при цьому чисельність. Відпустки без оплати праці значно зроблять економію заробітної плати, за рахунок чого можна буде формувати преміальний фонд. Хочу додати, що відповідно до Кодексу законів Про працю в Україні, відпустки без оплати праці і суміщення професій можливі лише за згодою найманого працівника. Керуючись вище розрахованими показниками, можу сказати, що найбільшого впливу на основні техніко-економічні показники зробили зміна чисельності та продуктивності виробництва м'ясо-кісткового борошна і теплоенергії.

В додатку Д графічно зображена зміна техніко-економічних показників під впливом пропонованих заходів на Коломийському "Ветсанзаводі".

Таблиця 3.2.3—Зміна основних ТЕП

Позники

До впро-вадження заходу

Після впрова-дження заходу

Загальна зміна по-казника

Обсяги виробництва м'ясо-кісткового борошна, тонн

1113

999,98

-113,02

Витрати на оплату праці, тис.грн.

210,3

191,313

-18,987

Витрати паливно-енергетичних ресурсів, тис.грн.

15,23

15,62

+0,39

Виробництво теплоенергії, тис.грн.

2,5

2,11

-0,39

Середньоспискова чисельність, чоловік

49

43

-6

Висновки та пропозиції

Генеральною метою Коломийського державного ветеринарно-санітарного заводу є покращення екології та стану навколишнього середовища шляхом утилізації відходів тваринного походження. Даний процес відбувається шля-хом переробки трупів тварин і птиці, а також м'ясо-кісткових відходів м'ясо-переробних підприємств на кормове борошно. Продукцію виготовляють способом розварювання у вакуумних котлах з наступним висушуванням, подрібненням та просіюванням.

Максимально можливий об'єм виробництва м'ясо-кісткового борошна на даному підприємстві в рік становить 1000 тонн. Проте, напротязі 2001—2005 років річні об'єми виробництва борошна перевищують норму приблизно на 111 тонн в рік. Виробнича структура Коломийського "Ветсанзаводу" представлена відділами і цехами основного і допоміжного виробництва. До основного виробництва належать сировинний відділ, котельня, сушілка та фасувальний склад. Допоміжне виробництво забезпечують слюсарний цех, відсік регулювання подачі пари по паропроводах, електрогазозварювальний цех, ветеринарне відділенгя та автопарк. Основними напрямками діяльності Коломийського ветеринарно-санітарного заводу є : здійснення протиепізоо-тичних заходів( збору, заготівлі, утилізації та переробки туш загиблих тварин, кісток, інших відходів м'ясо- та птахопереробних підприємств, вилученої з обігу неякісної або небезпечної продукції, іншої вторинної сировини тваринного походження) ;виробництво м'ясо-кісткового борошна; надання послуг сільськогосподарським підприємствам по стимулюванню розвитку тваринництва та зростанню його продуктивності;

Охорона праці є важливим елементом в процесі виробництва, яка покликана захищати робітників від дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів, забезпечувати найбільш придатні умови праці, що запобігають марним витратам їх сил, сприяють підвищенню продуктивності праці.

За проведеними розрахунками протягом 2003 – 2005 років на „Ветсан-заводі" стався лиш один нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом у 2003 році при експлуатації котла .Кількість днів непрацездатності у 2004 році зменшилась на 39 днів порівняно з 2003 роком , а в 2005 році зменшилась на 18 днів відносно 2004 року і на 57 днів порівняно з 2003 роком. Протягом 2003—2005 років на заводі не спостерігались професійні захворювання, а за 2004—2005 роки нещасні випадки були відсутні. в 2003 році в 2003 році спостерігається високий коефіцієнт частоти травматизму (Кч=22,73), а особливо високим є коефіцієнт важкості травматизму, бо на одного працівника, який постраждав, приходиться 71 день непрацездатності , що є дуже багато.Робітник, з яким стався нещасний випадок, отримав опік 2-го ступеня через порушення техніки безпеки.Через високі коефіцієнти частоти травматизму і важкості травматизму відповідно дуже високим є узагальнений коефіцієнт травматизму (1613,12).Але Коломийському "Ветсанзаводу" вдалось зменшити кількість нещасних випадків до нуля. Величина платежів за викиди в атмосферу забруднюючих речовин за 2005 рік становить 979 грн.

Основними заходами по зменшенню дії шкідливого впливу заводу на навколишнє середовище є дотримання технічного регламенту, правил техніки безпеки, діючих норм і правил, а також положень законів України "Про відходи" і "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції". Щодо технічних заходів, то необхідно за допомогою засобів вимірювальної техніки постійно здійснювати контроль за станом експлуатаційного обладнання.

Під системою оплати праці розуміють спосіб обчислення розмірів вина-городи належної виплати працівникам відповідно до витрат праці, а в ряді ви-падків і до її результатів. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Заробітна плата складається з основної що виплачується за виконану роботу у вигляді тарифних ставок ( окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців, та додаткової заробітної плати, яка виплачується за певні додаткові досягнення. Як правова категорія заробітна плата є грошовою винагородою, яка виплачується власником працівнику за працю у встанов-леному сторонами трудового договору розмірі і в межах, визначених законодав-ством, соціально-партнерськими угодами, колективним і трудовим договорами.

Питання оплати праці регулюються такими нормативними документами : Кодексом законів про працю України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України та іншими законодавчими і нормативними актами .

Для характеристики рівня використання заробітної плати я обрала такі показни :чиста продуктивність праці, коефіцієнт трудових витрат, середні витрати на оплату праці, коефіцієнт використання робочого часу, коефіцієнт втрат робочого часу, коефіцієнт незапланованих втрат робочого часу, коефіцієнт оплати праці, коефіцієнт оплати невідпрацьованого часу, коефіцієнт заборгованості з оплати праці. Для того, щоб описати вплив заробітної плати на продуктивність праці було обрано показники : коефіцієнт порівняння , коефіці-єнт випередження, коефіцієнт еластичності.


 
 

Цікаве

Загрузка...