WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

  1. здійснення протиепізоотичних заходів: збору, заготівлі, утилі-зації та переробки туш загиблих тварин, кісток, інших відходів м'ясо- та птахопереробних підприємств, вилученої з обігу неякісної або небезпечної продукції, іншої вторинної сировини тваринного походження;

  2. виробництво м'ясо-кісткового борошна;

  3. виробництво технічного жиру;

  4. виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;

  5. виробництво білкових кормів для тваринництва і птахівництва;

  6. надання послуг сільськогосподарським підприємствам по стимулюванню розвитку тваринництва та зростанню його продуктивності;

  7. організація будівельних робіт та послуг;

  8. наданя транспортних послуг;

  9. здійснення оптової та роздрібної торгівлі.

Крім вище названих видів діяльності даний завод колись займався оброб-кою, виготовленням і реалізацією шкіри та шкіряних виробів, а також вироб-ництвом миючих засобів.

Підприємство є юридичною особою, має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, веде самостійний баланс. Майно заводу, яке становлять основні фонди, оборотні кошти та інші цінності, є державною власністю і закріплене за ним на праві повного господарського відання. "Ветсанзавод" здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та законодавства. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юктури ринку продукції, товарів робіт, послуг відповідно до економічної ситуації. Коломийський "Ветсанзавод" реалізовує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються на регіональних ринках цієї продукції в умовах вільної конкуренції залежно від попиту та пропозиції, а у випадках, передбачених законодавством України,--за- фіксованими державними цінами. Дане підприємство має право створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних розрахункових рахунків і затверджує положення про них. Завод може придбати цінні папери юридичних осібУкраїни та інших держав, випускати, реалізовувати та купувати цінні папери відповідно до законодав-ства України. "Ветсанзавод" села Годи-Добровідки у процесі виконання по-кладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади.

Коломийськийдержавний ветеринарно-санітарнийзавод має дотримува-тись наступних обов'язків:

1) забезпечення одержання та цільового використання бюджетних коштів на компенсацію протиепізоотичних витрат відповідно до обсягу заготівлі сиро-вини і нормативів витрат, що затверджуються міністерством;

2) здійснення будівництва, реконструкції, а також капітального ремонту основних фондів, ефективне їх використання та збереження;

3) забезпечення своєчасного впровадження нової техніки і технології, передового досвіду;

4) здійснення оперативної діяльності по матеріально-технічному забез-печенню виробництва;

5) забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань згідно з законодавством;

6) здійснення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, створення належних умов праці, техніки безпеки, соціальних гарантій;

7) здійснення заходів по вдосконаленню організації заробітної плати, забезпечення раціонального використання заробітної плати та своєчасних розрахунків з працівниками;

8) забезпечення виконання норм та вимог щодо покращення ветери- нарно-санітарного стану навколишнього природного середовища та еколо-гічної безпеки в зоні обслуговування заводу.

У випадку порушення підприємством законодавства про охорону навко-лишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимча-сово заборонена або припинена відповідно до законодавства.

Коломийський ветеринарно-санітарний завод здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну і фінансову звітність згідно з законо-давством. Керівник та головний бухгалтер заводу несуть персональну відпові-дальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної і фінансової звітності.

Згідно з техніко-економічним обгрунтуванням дане підприємство відно-ситься до категорії планово-збиткових. Джерелом формування фінансових ресурсів є бюджетні кошти, що виділяються на компенсацію протиепізоотич-них витрат, амортизаційні відрахування, централізовані капіталовкладення, благодійні внески підприємств, організацій і громадян, кредити банків та інші кошти. При отриманні в результаті господарської діяльності прибутку він залишається у повному його розпорядженні.

Керівник заводу обирає форми і системи оплати праці, визначає кон- кретні розміри тарифних ставок працівників, відрядних розцінок, посадових окладів, премій та винагород, надбавок і доплат на умовах, встановлених в колективному договорі, з дотриманням норм і гарантій, передбачених зако-нодавством, генеральною та галузевою угодами.

Основними законодавчими документами, які регулюють господарську діяльність "Ветсанзаводу", є закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції", закон України "Про відходи".

1.2 Техніко-технологічна характеристикавиробництва та виконуваних робіт

Утилізація вилученої з обігу продукції – використання продукції як вто-ринних матеріальних чи енергетичних ресурсів. Переробка вилученої з обігу продукції—це будь-які технологічні операції, пов'язані зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей вилученої з обігу продукції з метою підготовки її до утилізації або подальшого використання цієї продукції за умови приведення її у відповідність з вимогами нормативно-правових актів і нормативних документів. Утилізація відходів тваринного походження на Коло-мийському "Ветсанзаводі" відбувається шляхом переробки трупів тварин і птиці, а також м'ясо-кісткових відходів м'ясопереробних підприємств на кор-мове борошно. Продукцію виготовляють способом розварювання у вакуумних котлах з наступним висушуванням, подрібненням та просіюванням. Продукція повинна відповідати вимогам певних технічних умов і виготовлятись згідно з технологічною інструкцією, з дотриманням ветеринарно-санітарних норм, за-тверджених в установленому порядку. В таблиці 1.2.1 наведені технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція.

Таблиця 1.2.1—Технічні вимоги та норми за органолептичними, фізико-хімічними та бактеріологічними показниками, яким повинна відповідати продукція

Назва показника

Характеристика і норма

1 сорт

2 сорт

1.Зовнішній вигляд

Сипкий продукт без твердих грудок.Допускаються грудки, що розсипаються при надавлюванні

2.Колір

Від світло-коричневого до темно-коричневого

3.Запах

Специфічний без гнильного, затхлого та інших сторонніх запахів

4.Крупність помелу, залишок на ситі:

Не допускається

- з діаметром отворів 5 мм,

- з діаметром отворів 3 мм, %, не більше

8.0

10.0

5.Масова частка вологи,%, не більше

9.0

10.0

6.Масова частка сирого протеїну,%, не менше

35.0

30.0

7.Масова частка сирої золи,%, не більше

35.0

40.0

8.Масова частка сирого жиру,%, не більше

22.0

28.0

9.Масова частка мінеральних домішок, що не розчиняються в соляній кислоті,%, не більше

8.0

10.0

Продовження таблиці 1.2.1

10.Масова частка сирої клітковини,%,не більше

8.0

12.0

11.Масова частка металомагнітної домішки:

350

350

-частинок розміром до 2 мм включно,мг в 1кг,не більше

- частинок розміром понад 2 мм і з гострими краями

Не допускається

12.Наявність патогенних мікроорганізмів, в тому числі сальмонели

Не допускається

13.Загальна кількість мікробних клітин в 1 г борошна, КУО, не більше

500

500

14.Токсичність

Не допускається

Технічні умови, що наведені в таблиці 1.2.1, поширюються на м'ясо- кісткове борошно для тваринництва і кормовиробництва (продукції), яке ви-готовляють на ветсанзаводах із забезпеченням технологічного режиму, що відповідає температурі 135 Со, тиску 3 атмосфери та часу обробки 0,5 години і в годівлі сільськогосподарських тварин та для виготовлення комбікормів і кормосумішей. Зовнішній вигляд, колір, запах, вологість, крупність помелу, масову частку сирого протеїну, сирого жиру, якість пакування та маркуван-ня—перевіряють у кожній партії готової продукції; а масову частку сирої золи, металомагнітних домішок, мінеральних домішок, що не розчиняються в соляній кислоті, масу частки сирої клітковини, масу нетто пакувальних одиниць—один раз в місяць або за вимогою споживача. Показник загальна токсичність визна-чають на вимогу споживача чи органів Державного департаменту ветеринарної медицини згідно з медичними рекомендаціями "Порядок і періодичність конт-ролю комбікормів і комбікормової сировини за показниками безпеки". Контроль мікробіологічних показників здійснюють у кожній партії Державною лабораторією ветеринарної медицини.


 
 

Цікаве

Загрузка...