WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

107,81

114,73

103,10

106,85

^ул

2160

1090

3430

1630

7860

^yб

11730

3040

4320

2840

13480

факт

40830

41940

33640

94340

210300

2004 рік

Тпр л,%

4,23

5,01

3,04

1,32

2,84

Тпр б,%

4,23

5,01

3,04

1,32

2,84

Трл,%

104,23

105,01

103,04

101,32

102,84

Трб,%

104,23

105,01

103,04

101,32

102,84

^ул

1570

1950

890

1210

5580

^yб

1570

1950

890

1210

5580

Факт.

38670

40850

30210

92710

202400

2003 рік

Факт.

37100

38900

29320

91500

196820

З таблиці 3.4.2 бачимо, що загальний фонд оплати праці за 2003—2004 роки зріс на 3,84%, а з 2004 року по 2005 рік зріс ще на 3,88 %. Тому в 2004 році темпи росту становили 103,84%, а в 2005 році порівняно з 2003 роком —103,88%.

Найповільіше зростав ФОП працівників за системою посадових окладів серед інших ФОП. Так в 2004 році він зріс 1,32% порівняно з 2003 роком, а за 2003-2004 роки—ще на 1,76%, що є позитивно для економії витрат на зарплату, враховуючи швидкі темпи зростання обсягів виробництва продукції. Бо як вже було сказано, на сьогоднішній день заводу дедалі більше коштів потрібно тра-тити на виплату заробітної плати основним і допоміжним робітникам.

В 2004 році фонд оплати праці робітників котельні та механічної служби зріс на 3,04%, а в 2005 році порівняно з 2004 роком—аж на 11,35%.Тому приріст ФОП робітників котельні і мезанічної служби за 2003—2005 роки становив 14,73%, що є найбільше серед усіх решта ФОП на Коломийському ве-теринарно-санітарному заводі.

Дуже різко також збільшився ФОП основного виробництва.Зокрема, в 2004 році його темпи росту становили 104,23% відносно 2003 року, за 2004—2005 роки—110,05%. Таке швидке зростання фонду оплати праці працівників основного виробництва пояснюється пожвавленням росту продуктивності праці.А оскільки даним працівникам заробітну плату нараховують за непрямою відрядною системою, то їхній ФОП значно залежить від коефіцієнта норм виробітку, (останніми роками Квн постійно зростає).

Фонд оплати водіїв найбільше зріс у 2004 році порівняно з 2003 роком від-носно інших ФОП на заводі. В 2004 році його базисні темпи росту становили 105,01%, а в 2005 році—107,21% порівняно з 2003 роком.

Отже, збільшення загального фонду оплати праці на Коломийському "Вет-санзаводі" за 2003—2005 роки відбувалось за рахунок щорічного зростання ФОП водіїв (за відрядною системою) і ФОП основного виробництва (за непрямою відрядною системою).

За формулами (2.4.13-2.4.15) розрахуємо показники, які характеризують вплив заробітної плати на продуктивність праці. Результати, отримані на основі вихідних даних таблиці 3.4.3, зведемо в таблицю 3.4.4.(Темпи росту продуктивності праці візьмемо з таблиці 3.3.6)

Таблиця 3.4.3—Вихідні дані для розрахунку показників, які характеризують вплив загальної заробітної плати на продуктивність праці

Показники

2003 рік

2004 рік

2005 рік

Середня заробітна плата

4473,18

4307,23

4291,84

Темпи росту середньої зарплати

---

96,29

99,64

Темпи приросту середньої заробітної плати, %

---

-3,71

-0,35

Продуктивності праці, грн./чол.

763,64

1040,32

1055,04

Темпи росту продуктивності праці

---

136,23

101,41

Темпи приросту продуктивності праці,%

---

36,23

11,41

Таблиця 3.4.4—Показники, які характеризують вплив заробітної плати на продуктивність праці

Показники

2004 рік

2005 рік

Коефіцієнт випередження

1,41

1,02

Коефіцієнт порівняння

0,71

0,98

Коефіцієнт еластичності

-0,1

-0,003

Відповідно до таблиці 3.4.4, можна сказати, що за 2003—2004 роки зростання продуктивності праці випереджає зростання середньої заробітної плати на 1,41, а в 2005 році порівняно з 2004 роком—на 1,02. Коефіцієнт порівняння свідчить про те, що протягом 2003—2004 років темпи росту середньої заробітної плати на 71% відстають від темпів росту середньої продуктивності, а в 2005 році порівняно з 2004 роком—на 98%

відстають.Коефіцієнт еластичності показує, що в 2004 році при зростанні продуктивності праці на 1% середня заробітна плата зменшилась на 10%, а в 2005 році порівняно з 2004 роком—знизилась на 0,3 %.

Отже, основною причиною спадання середньої заробітної плати стало підвищення кожного року чисельності, а також неможливість збільшення ФОП.

Тобто для заводу є дуже позитивно, що зменшення середньої заробітної не спричинило зниження продуктивності праці. Але ріст продуктивності праці відбувся за рахунок збільшення чисельності. А причиною збільшення чисельності стало зниження трудових витрат, про що свідчить зниження коефіцієнту трудових витрат.

Отже, перед заводом постала проблема раціонального використання трудових ресурсів, яку можна вирішити шляхом покращення трудової дисципліни, нормування праці і підвищення рівня кваліфікації працівників.

3.5 Кореляційно-регресивний аналіз

Для визначення степеня впливу окремих факторів на фонд оплати праці використовуємо кореляційно-регресивний аналіз. В якості показника візьмемо у (фонд оплати праці, грн.). Виберемо незалежні змінні :

Х1- ФОП основних і допоміжних робітників, грн.;

Х2- частка робітників в структурі ССЧ, %;

Х3- коефіцієнт незапланованих втрат робочого часу, %;

Х4- середньоспискова чисельність, чоловік;

Х5-середній тарифний розряд робітників;

Х6- виробіток одного працівника, грн./чол.

Вихідні дані та результати розрахунку приведені в додатку Е.

З метою вивчення однорідності взятої для аналізу інформації дослідимо статистичні характеристики незалежних факторів . Для оцінки тісноти зв'язку між фондом оплати праці та відібраними для аналізу факторами розглянемо значення коефіцієнтів часткової кореляції (таблиця 2 Е). Дані таблиці показу-ють, що досліджувана функція має достатньо тісний зв'язок з вибраними факторами, тому що їхні RЧ більші 0,44 і досягають 0,81, окрім х3 та х5. Їхні RЧ становлять відповідно 0,11 та –0,17. Але найбільші значення відповідають х1, х4, х6 та х2, при яких RЧ дорівнює відповідно 0,82, 0,81, 0,77 та 0,77. Найменше значення даного коефіцієнту є при х3 (0,11). Отже, при подальшому аналізі слід очікувати в моделі зміни ФОП за наявності всіх незалежних змінних. Зокрема, х1 (ФОП основних і допоміжних робітників) на 82 % зале-жить від у (загального фонду оплати праці), а х4 (середньоспискова чисель-ність) на 81% залежить від у. Відповідно коефіцієнт незапланованих втрат лише на 11 % залежить від фонду оплати праці, а середній тарифний розряд—на 17%.

Частка робітників в структурі ССЧ на 77% залежить від ФОП, а виробіток одного працівника також на 77% залежить від загального фонду оплати праці.

Коефіцієнти парної кореляції (таблиця 2Е) характеризують залежність між самими незалежними змінними. Наприклад, х1 (ФОП основних і допоміжних робітників) на 76 % залежить від х6 (виробітка одного працівника). Х2 (частка робітників у структурі ССЧ) на 86 % залежить від х4 (ССЧ), а ССЧ на 75 % залежить від виробітка одного працівника. Всі решта незалежні змінні не сильно залежать одна від одної.

Використовуючи методику регресійного аналізувиберемо рівняння регресії, яке найбільш достовірно описує економічне явище, яке вивчається. Ті фактори, між якими RП (коефіцієнти парної кореляції) будуть більшими за 0,8, не будуть входити урівняння регресії. З таблиці 2Е бачимо, що в модель ввійдуть всі фактори.


 
 

Цікаве

Загрузка...