WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

Дещо збільшився, порівняно з 2005 роком, рівень гарантованого мінімуму для призначення допомоги відповідно до закону України "Про державну соці-альну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 01.06.2000 р. № 1768-3.

В 2006 році він становить:

-для працездатних осіб—110 грн.;

- для непрацездатних осіб—155 грн.;

-для інвалідів—165 грн.

А розмір самої допомоги, як і раніше, не може перебільшувати 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї. До того ж у сукупному доході сім'ї при визначенні права на отримання зазначеної допомоги врахо-вується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.

Нараховуючи заробітну плату найманим працівникам враховують різні доплати. Зокрема, на Коломийському "Ветсанзаводі" працівникам нараховують доплати за роботу в нічний час в розмірі 25% робітникам основного виробниц-тва, за роботу в шкідливих умовах—24% основному і допоміжному виробницт-ву і 12% всім іншим працівникам заводу. Хоча, згідно чинного законодавства, ставка доплати працівникам за роботу в шкідливих умовах не може бути мен-ше 30%.

Відповідно до статті 54 ЗКпП України нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку. При роботі в нічний час встановлена тривалість ро-боти (зміни) скорочується на одну годину.

Для того, щоб захистити зарплату в умовах стихії ринкрвих цін, прово-дять індексацію зарплати. Індексація—це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами механізм підвищення грошових доходів грома-дян, який дає можливість частково або повністю відшкодувати їм дорожчання споживчих товарів і послуг. Індексація проводиться, якщо індекс споживчих цін перевищив 105%., всіма роботодавцями. Індексують зарплату всіх праців-ників незалежно від її розміру в межах прожиткового мінімуму для працездат-них осіб. В ній бере участь зарплата кожного працівника окремо. І головну роль при цьому відіграють місяці, в яких фізособі підвищували зарплату. Якщо при підвищенні зарплати ( у тому числі внаслідок збільшення мінімальної зарплати) сума підвищення менше суми індексації, яка була б нарахована у місяці підви-щення, то такий місяць не буде базовим і зарплату продовжують індексувати.

Індексації підлягають грошові доходи, які одержують громадяни в гривнях на території України і не мають разового характеру : пенсії, соціальна допомога, оплата праці. За умови, що працівнику з січня до останнього поточ-ного періоду включно зарплату не підвищували, то його зарплату індексують застосовуючи загальний індекс—29,5% (таблиця 2.3.5).[

Таблиця 2.3.5—Індекс для зарплати за січень 2006 року

Місяць, у якому підвищена зарплата або працівник прийнятий на роботу

Індекс (%) за умови, що підвищення зарплати (оформлення трудових відно-син) відбулося в одному з місяців відповідно

2003 року

2004 року

2005 року

2006 року

Січень

29,5 (загаль-ний індекс)

21,1

7,5

--

Лютий

29,5 (загаль-ний індекс)

20,6

6,4

Березень

28,1

20,1

4,8

Квітень

27,2

19,3

4,1

Травень

27,2

18,4

3,4

Червень

27,1

17,6

2,8

Липень

27,2

17,6

2,5

Серпень

29,4

17,8

2,5

Вересень

28,6

16,2

2,1

Жовтень

27,0

13,7

1,2

Листопад

24,6

11,9

--

Грудень

22,8

9,3

--

2.4 Показники, що характеризують рівень використання

фонду оплати праці на підприємствах

2.4.1 Методика аналізу показників

Адміністрація підприємства, виходячи із завдань обсягів, якості і термінів виробництва продукції і враховуючи можливості працівників впливати на реа-лізацію певних резервів виробництва, розробляє конкретні системи заробітної плати, пояснює їх працівникам і додає до колективної угоди.

При простій почасовій системі заробітна плата розраховується за форму-лою :

Зпп = С * Ч , [грн.] (2.4.1)

де С—тарифна ставка, що відповідає присвоєному працівникові тарифному розряду;

Ч—час, який відпрацював працівник, год.

При почасово-преміальній системі заробітну плату визначають за формулою :

Зппр = С * Ч + П , [грн.] , (2.4.2)

де С—тарифна ставка, що відповідає присвоєному працівникові та-рифному розряду;

П—премії за досягнення певних кількісних або якісних показників.

При непрямій відрядній системі заробітна плата розраховується за формулою :

Знв = С * Ч * Квн , [грн.] (2.4.3)

де С—тарифна ставка, що відповідає присвоєному працівникові тариф-ному розряду;

Ч—час, який відпрацював працівник, год;

Квн—коефіцієнт виконання норм виробітку.

Фонд оплати праці—це сумарні грошові кошти підприємства, організації, що витрачаються протягом певного періоду на виплату заробітної плати, пре-

мій, доплат працівникам.

Для характеристики рівня використання фонду оплати праці на підприєм-стві використовують такі показники :

1) коефіцієнт трудових витрат

Воп

Ктв = ------- , (2.4.4)

ДВ

де Воп—витрати на оплату праці : валові номінальні витрати на оплату праці(фонд оплати праці), номінальні витрати на оплату праці (фонд оплати праці) штатних працівників), валові фактичні витрати на оплату праці (витрати на оплату праці), чисті фактичні витрати на оплату праці (валові фактичні витрати на оплату праці мінус витрати на навчальні відпустки, у зв'язку з реорганізацією та скороченням штатів, доплати в разі тимчасової втрати працездатності), грн.;

ДВ—додана вартість : валова продукція за вирахуванням матеріальних витрат і оплати послуг (робіт), виконаних сторонніми організаціями і за вира-хуванням амортизації;

2) середні витрати на оплату праці

(2.4.5)

де Воп—витрати на оплату праці, грн.,

Ч—чисельність працюючих, чол.;

3) Чиста продуктивність праці

, (2.4.6)

де ДВ—додана вартість, грн.,

Ч—чисельність працюючих, чол.;

4) коефіцієнт використання фонду робочого часу

(2.4.7)

де

ФРЧ –фонд робочого сасу (відпрацьований і невідпрацьований), люд./год.

Тв—відпрацьований робочий час, людино-год.,

5) коефіцієнт втрат робочого часу

, (2.4.8)

де РЧн—невідпрацьований робочий час, год.,

ФРЧ--фонд робочого часу, людино-год.;

6) коефіцієнт незапланованих витрат робочого часу

, (2.4.9)

де Нн—незаплановані невиходи : сукупні втрати робочого часу через тимча-сову непрацездатність, простої, масові невиходи на роботу, прогули,год.,

РЧв—відпрацьований робочий час,людино-годин;

6) коефіцієнт оплати праці

, (2.4.10)

де РЧопл—оплачений робочий час, людинл-годин,

РЧв—відпрацьований робочий час, людино-годин;

7) коефіцієнт оплати невідпрацьованого часу

, (2.4.11)

де РЧ в опл—оплачений відпрацьований робочий час, людино-годин,

РЧопл—оплачений робочий час, людино-годин ;

8) коефіцієнт заборгованості з оплати праці

, (2.4.12)

де РЧ в опл--оплачений відпрацьований робочийчас, людино-годин,

РЧв--відпрацьований робочий час, людино-годин.

Для аналізу впливу динаміки заробітної плати на продуктивність праці розраховують такі показники :

  1. коефіцієнт випередження (показує, на скільки % зростання продуктивності праці випереджає зростання середньої зарплати)

, (2.4.13)

де Iw-темпи росту продуктивності праці,

Із- темпи росту середньої зарплати;

  1. коефіцієнт порівняння

, (2.4.14)

де Із-темпи росту середньої зарплати,

Iw-темпи росту продуктивності праці;

  1. коефіцієнт еластичності

, (2.4.15)

де %приріст з—процентний приріст середньої зарплати,

%прирістw—процентний приріст продуктивності праці.

Коефіцієнт випередження показує на скільки відсотків зростання

продуктивності праці випереджає зростання середньої зарплати. Коефіцієнт порівняння показує на скільки відсотків темпи росту середньої зарплати відстають від зростання середньої продуктивності праці. Коефіцієнт еластичності показує на скільки відсотків зросла середня зарплата при зростанні продуктивності на 1 %.


 
 

Цікаве

Загрузка...