WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветса - Дипломна робота

Дипломна робота

Вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва (на прикладі Коломийського Ветсанутильзаводу).

Вступ

Дипломна робота є завершальною і найбільш вагомою працею студента напротязі всього періоду навчання.Процес написання дипломної роботи дозво-лить закріпити теоретичні знання і практичні навики, отримані з усіх вивчених дисциплін. Дана робота допоможе найбільш грамотно та організовано прий-няти певні економічні рішення та запропонувати відповідні заходи і пропозиції щодо розв'язань проблем досліджуваної галузі.

В даній дипломній роботі я буду розглядати проблеми частково аграрно-промислового сектору, а частково сфери екології. Бо підприємство, на якому я проходила другу і третю техніко-економічні практики,-- Коломийський держав-ний ветеринарно-санітарний завод,-- спрямовує свою виробничо-господарську діяльність на покращення екологічного становища.

На сьогоднішній день проблема екології набула світового значення. Через забруднення навколишнього середовища викидами біологічного походження зростають ризики поширення різних хворіб та виникнення нових абсолютно невідомих збудників хворіб, з якими людина ще не вміє боротися.Крім того можуть проявлятися мутації різних біологічних видів. Невідомі нові хвороби та мутантні організми можуть стати біологічною зброєю при неспроможності людини їх контролювати. Тому проблемою галузі екології є ліквідація та утилі-зація відходів не лише біологічного походження, але й техногенного.

Проте, людство при ліквідації відходів навчилося брати й для себе ко-ристь, а саме, використовувати відходи як вторинну сировину для абсолютно нового виробництва. Наприклад, в Німеччині у машинобудівній галузі після закінчення терміну придатності автомобіля, його можна здати у відповідну службу. Автомобіль, що вийшов з ладу, використовується як вторинна сировина для виробництва автомобілей. Це водночас здешевлює процес вироб-ництва автомобілей, а з іншого боку , захищає навколишнє середовище від забруднення. Крім того, громадянин Німеччини може купити новий автомобіль, але за нижчою ціною за рахунок здачі свого старого автомобіля. Тобто навіть самі жителі Німеччини мають стимул здавати свої старі машини на прцес вторинного виробництва.

Я думаю, що такі програми необхідно розробляти й в інших сферах діяль-ності людини. Адже стан навколишнього середовища впливає на наше з вами самопочуття і здоров'я. А вирішення проблем екології зменшує ризик руйну-вання нашої планети.

Проблеми екології сьогодні в Україні мало вирішуються. В цьому відно-шенні у нас слабка законодавча база, відсутність програм вирішення еколо-гічних проблем, слабке фінансування даної галузі, висока кількість викидів виробництв через застарілі технології, мала кількість підприємств переробних галузей.

Коломийський "Ветсанзавод" переробляє відходи і як продукт вторин-ного виробництва отримує теплову енергію, яку використовує для власних потреб, та м'ясо-кісткове борошно, котре додають при виготовленні кормів для тварин сільського господарства.

Таким чином, виробничо-господарська діяльність "Ветсанзаводу" корис-на в двох аспектах : 1) вирішує проблеми екології; 2) виконує роль постачаль-ника сировини для розведення сільськогосподарських тварин.

Під час проходження мною третьої техніко-економічної практики на Коломийському державному ветеринарно-санітарному заводі я ознайомилась з організаційно-виробничою структурою підприємства та з основним виробни-чим процесом—утилізацією відходів. Під час проходження практики найбільше інформації отримала від головного механіка, інженера з охорони праці та бух-галтера по заробітній платі. Я добре ознайомилась зі всіма інструкціями і поло-женнями з техніки безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічними нормами, (дані метеріали будуть найповніше висвітлені в розділі "Охорона праці та навколишнього середовища").

Бухгалтер по зарплаті навчила мене , враховуючи особливості технологіч-ного процесу, рівень кваліфікації та розряди робітників, ступінь шкідливості виконуваних робіт, відпрацьований час і простої , тарифні ставки та оклади, нараховувати заробітну плату працівникам. Ось чому я обрала темою напи-сання дипломної роботи "Удосконалення організаційно-економічного меха-нізму оплати праці на Коломийському державному "Ветсанзаводі".

На сучасному етапі організація заробітної плати має здійснюватися на підставі законодавчих та інших нормативних актів; генеральної угоди на дер-жавному рівні; галузевих, регіональних угод, колективних договорів; трудових договорів. За формою ці елементи , як і в цілому діюча модель регулювання заробітної плати, є такими, що відповідають умовам перехідної економіки. Але на практиці зазначена модель не є ринковою, оскільки більшість елементів регулювання заробітної плати через деякі причини належним чином не діють. До основних причин, що стримують підвищення дієвості договірного регу-лювання заробітної плати , слід віднести правову невизначеність порядку фор-мування і функціонування об'єднань роботодавців на різних рівнях соціального партнерства, (в Україні система соціального партнерства на даний час лиш проходить етап встановлення). Важливою перевагою договірного регулювання перед системою директивного встановлення умов праці є те, що цей механізм передбачає послідовне узгодження інтересів сторін, відрізняється гнучкістю, динамізмом, різноманітністю форм вирішення наявних проблем.

З метою підвищення ефективності організаційно-економічного механізму регулювання заробітної плати на підприємствах дуже важливо в кожному кон-кретному випадку ретельно обгрунтувати застосування форм і систем заробіт-ної плати. Зокрема, ряд вчених-економістів вважають, що потенціал відрядної форми оплати праці на підприємствах України майже вичерпаний. Майбутнє стоїть за почасовою формою, яка має базуватися на обгрунтованих нормах, взірцевій організації праці, має увібрати в себе найкращі регламентовані еле-менти відрядної форми оплати праці. Віднесення нормування праці до другорядних механізмів господарювання матиме вкрай негативні наслідки, адже у фахівців сформуються занижені вимоги до якості трудових норм, а робітники розглядатимуть занижені норми виробітку, як звичну реальність.

Потребує також перегляду практика застосування колективних форм оплати праці. Далеко не скрізь ця форма довела свою життєздатність і ефектив-ність.

Необхідною є і вдосконалення системи премій. Бо незначне за розмірами, але широке за охопленням працівників і надто часте преміювання сприймається як стабільна форма виплат і перестає бути чинником-мотиватором.

Отже, організаційно-економічний механізм оплати праці є важливою складовою системи оптимізації оплати праці, який полягає в оцінці трудового внеску найманих працівників і в формуванні параметрів заробітної плати відповідно до цієї оцінки , вартості послуг робочої сили та стану ринку праці.

Основною метою написання даної дипломної роботи є вибір раціональної системи оплати та стимулювання праці як найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва.

Предметом даної роботи є описання діючого організаційно-економічного механізму оплати праці, який включає форми, види і системи оплати праці

В даній роботі слід виконати ряд завдань :

1) охарактеризувати техніко-технологічну та виробничо-господарську діяльності заводу і виявити їхній вплив на стан охорони праці і навколишнього середовища;

2) зробити аналіз основних техніко-економічних показників та систем оплати праці на заводі ;

3) оцінити вплив діючих систем заробітної плати на основні показники діяльності праці цехів і на продуктивність праці;

4) розробити заходи щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму оплати праці на "Ветсанзаводі";

5) розрахувати економічний ефект від впровадження запропонованих заходів;

6) оцінити вплив запропонованих заходів на основні техніко-економічні показники.

1 Загальна характеристика підприємства

1.1 Характеристика діяльності підприємства

Коломийський державний ветеринарно-санітарний завод створений згід-но з наказом Міністерства сільського господарства Української РСР від 20 січ-ня 1984 року №6-Д "Про затвердження актів державної комісії про прийнятя в дію Білолуцького та Коломийського заводів по виробництву м'ясо-кісткового борошна Мінсільгоспу УРСР" як Коломийський завод по виробництву м'ясо-кісткового борошна. Коломийський державний ветеринарно-санітарний завод заснований на державній власності та підпорядкований Міністерству аграрної політики України.

"Ветсанзавод" створений в с. Годи-Добровідка Коломийського району з метою покращення екології і ветеринарно-санітарного стану тваринницьких ферм і населених пунктів України, запобігання інфекційних захворювань серед людей і тварин шляхом збору, утилізації і переробки туш загиблих тварин, кісток, інших відходів м'ясопереробних підприємств, а також вилученої з обігу неякісної або небезпечної продукції на м'ясо-кісткове борошно та інші кормові добавки тваринного походження.

Основними напрямками діяльності Коломийського ветеринарно-санітар-ного заводу є :


 
 

Цікаве

Загрузка...