WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Резізори для проведення технічної експертизи об'єктів інтелектуальної власності й здійснення юридичного аналізу документів, що підтверджують право на власність, залучають патентних повірених та юристів.

Починаючи ревізію, насамперед слід перевірити факт наявності нематеріальних активів за документами, де описано сам об'єкт (програма для комп'ютера, конструкторська документація), або де підтверджується створення об'єкта (договір, ліцензійна угода). Крім того, акт приймання-передання може підтвердити факт одержання даного об'єкта інтелектуальної власності.

Ревізор разом із залученими спеціалістами визначає правильність вартості інтелектуальної власності. Якщо об'єкт власності вкладений у статутний капітал, то його оцінка визначається за домовленістю засновників, якщо його придбано за кошти, то він оцінюється за фактичними витратами на придбання, якщо одержано безкоштовно, то його оцінка визначається експертним методом.

Ревізору слід перевірити правильність оприбуткування об'єктів на рахунку 12 "Нематеріальні активи" у кореспонденції з рахунками 31 "Рахунки в банках", 46 "Неоплачений капітал", а також обґрунтованість їх вибуття (продаж, списання чи безкоштовна передача). Крім того, порівнюють дані синтетичного й аналітичного обліку нематеріальних активів, якщо облік ведеться за їхніми видами і об'єктами.

Ревізор перевіряє дотримання правил приймання, відображення в бухгалтерському обліку нематеріальних активів, правильність їх оцінювання, списання і нарахування зносу. Для обліку амортизації нематеріальних активів використовують рахунок 13 "Знос необоротних активів", субрахунок 133 "Знос нематеріальних активів", а в дебеті - списання у разі вибуття або продажу.

Ревізору слід пам'ятати, що підставою для оприбуткування нематеріальних активів є документи, що ідентифікують ті активи. Він робить такі записи:

 • д-т рахунка 12 "Нематеріальні активи";-к-т рахунка 46 "Неоплачений капітал" - на внесене право на користування.

У разі одержання нематеріального активу від засновників у рахунок внесків до статутного капіталу:

 • д-т рахунка 12 "Нематеріальні активи";- к-т рахунка 46 "Неоплачений капітал".

У разі безкоштовного одержання:

 • д-т рахунка 12 "Нематеріальні активи";- к-т рахунка 424 "Безоплатно одержані необоротні активи".

При перевірці операцій щодо правильності нарахування амортизації по наявних на підприємстві нематеріальних активів ревізору слід пам"ятати що, відповідно до П(С)БО8 нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом терміну їх корисного використання, але не більше 20 років, починаючи з дати прийняття на облік. Метод нарахування амортизації нематеріального активу підприємство обирає самостійно, виходячи з особливостей форми отримання очікуваних економічних вигод. Суми амортизації, нарахованої протягом звітного періоду, відображаються у складі витрат цього періоду або включаються до собівартості іншого активу.

33 Завдання, послідовність, джерела ревізії виробничих підприємств

Роль промислових виробничих підприємств у забезпеченні товарною масою дедалі посилюється, що вимагає перегляду питань матеріально-технічного забезпечення їх діяльності. Звідси випливає вирішальна роль глибокої перевірки виробничої діяльності підприємства.

На промислових підприємствах державної і комунальної форм власності перевіряються дотримання чинних нормативних актів, цільового і ефективного використання кредитів, отриманих під гарантію Кабінету Міністрів України, фінансові можливості до їх повернення, достовірність звітності та належний стан бухгалтерського обліку.

Крім того, на підприємстві перевіряються правильність розрахунків з бюджетом, законності отримання доходів, пільг, дотримання чинного законодавства при зміні форм власності шляхом приватизації, законності проведення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, повноти відрахування коштів до галузевих державних фондів, правильність формування собівартості, готової продукції, збереження власності підприємства,

Ревізія або перевірка за ініціативою ДКРС на державних та казенних промислових підприємствах може проводитися не частіше, ніж один раз на рік.

Важливими завданнями ревізії є перевірка:

 • стану економіки підприємств і аналіз їхньої виробничо-господарської діяльності;

 • виконання встановлених завдань за основними техніко-економічними показниками;

 • правильності відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку і звітності з метою виявлення перекручень і приписок;

 • дотримання встановлених норм витрачання сировини і матеріалів і виходу готової продукції;

 • якості продукції і встановлення випадків випуску браку, причин цього, винних осіб і розробки заходів щодо їх усунення;

 • виявлення резервів зниження собівартості і підвищення рентабельності виробництва;

 • виконання договорів на постачання сировини, матеріалів і реалізації продукції;

 • повноти використання відходів;

 • дотримання державної дисципліни і забезпечення збереження власності підприємства.

Для виконання вищевказаних завдань ревізію доцільно проводити у такій послідовності. Спочатку інвентаризують матеріальні цінності. Свої специфічні властивості має інвентаризація незавершеного виробництва. Потім ревізор приступає до огляду і обстеження підприємства, його структурних підрозділів. Відтак проводиться документальна ревізія. Важливою ділянкою ревізії є перевірка надходження сировини, матеріалів і їх відпуску у виробництво. Відповідальним моментом є ревізія витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, її відпуску, реалізації і якості. При цьому ревізору необхідно керуватися Типовим положенням з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.96 р. №473. Крім того, на підприємстві перевіряються правильність розрахунків з бюджетом, законності отримання доходів, пільг, дотримання чинного законодавства при зміні форм власності шляхом приватизації, законності проведення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, повноти відрахування коштів до галузевих державних фондів, правильність формування собівартості, готової продукції, збереження власності підприємства,

Основними джерелами ревізії є:

 • звіти матеріально-відповідальних осіб і додані до них документи;

 • реєстри аналітичного і синтетичного обліку з рахунків №20 "Виробничі запаси", 23 "Виробництво", 26 "Готова продукція", 70 "Дохід від реалізації", 79 "Фінансові результати діяльності" 90 "Собівартість реалізації" тощо;

 • бухгалтерська, статистична і оперативна звітність;

 • калькуляції, договори тощо.

54 Контроль розрахунків по оплаті праці.

При ревізії розрахунків з робітниками і службовцями по оплаті праці слід перевірити:

 • Правильність нарахування зарплати;

 • Правильність проведених з неї утримань;

 • Своєчасність виплати заробітньої плати.

Для цієї мети використовують наступні джерела інформації:

 • Первинні документи по обліку, виробітку і заробітної плати;

 • Листки про тимчасову непацездатність:

 • Розрахунково-платіжна відомість;

 • Книги обліку депонованої зарплати;

 • Машинограми (при механізованій обробці даних);

 • Журнали і інші облікові реєстри в яких відображаться розрахунки по зарплаті.

Перевірка стану розрахунків по оплаті праці починається з співставлення показників поточної і річної зхвітності про виконання плану по праці з щомісячним бухгалтерським зведенням даних по розрахунках з робітниками і службовцями і зведення зарплати по її складу і категоріях працівників.

Загальні дані цих реєстрів повинні відповідати записам в головній книзі, Ж 5, 5А, або машинограмі оборотів по рахунку 66. Сальдо по рахунку 66 і 65 із Головної книги на кінець кожного місяця звіряється з даними бухгалтерського балансу по статтям "заборгованість по з/п" і "відрахування на соціальне страхування". Потім ревізор виясняє чи відповідає сальдо рах. 66 на кінець кожного місяця – сумі зарплати, що належить до видачі по підсумках розрахунково-платіжних відомостей.

У випадках виявлення невідповідностей між даними аналітичного і синтетичного обліку слід встановити їх причини.

Наступним етапом є вивчення достовірності первинних документів, дотримання порядку і послідовності їх оформлення.

Наряди на зарплату перевіряються, щоб встановити наявність на них підписів посадових осіб, відповідальних за облік виконаних робіт, правильність використання норм і розцінок. При перевірці табелів-розрахунків і нарядів необхідно вияснити, чи немає випадків включення в них видуманих прізвищ робітників. Тому необхідно переглянути наряди по датах їх видачі., співставити прізвища робітників в нарядах і табелях-розрахунках з даними обліку особового складу у відділі кадрів.


 
 

Цікаве

Загрузка...