WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

В процесі ревізії перевіряють:

 • правильність ведення касової книги, регулярність її заповнення і складання касового звіту;

 • правильність підрахунку в касовій книзі підсумків по оприбуткуванню і видачі грошей за день і перенос підсумків з однієї сторінки касової книги на іншу;

 • відповідність записів в касовій книзі записам операцій в звіті касира;

 • правильність реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів;

 • правильність здійснення касових операцій через установи банку.

Щоб встановити повноту і своєчасність оприбуткування грошей одержаних в банку необхідно: по корінцю чека і виписці встановити одержану грошову суму і дату, які порівняти з сумою і датою, вказаними в прибутковому ордері і відповідним записом в касовій книзі.

За несвоєчасне чи неповне оприбуткування у касах готівки передбачений штраф у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми готівки.

Готівка, що одержана в установах банку, повинна витрачатись на цілі, які вона отримана. Тому важливим питанням ревізії касових операцій є перевірка використання готівки строго по цільовому призначенню.

Одночасно з перевіркою дотримання касової дисципліни необхідно встановити достовірність і законність проведених витрат. Така перевірка проводиться систематизовано на основі реєстрів аналітичного обліку розрахунків і первинних документів.

№ 50 Ревізія грошових коштів у касі

Касові операції у промислових підприємствах регламентує "Порядок ведення касових операцій у національній валюті України", затверджений Національним банком України від 02.02.95 р. № 21 (у редакції Постанови НБУ від 13.10.97 р. № 334 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою НБУ від 22.05.98 р. №206).

Контроль і ревізію каси проводять у такій послідовності: інвентаризація каси, перевірка дотримання Положення про ведення касових операцій, документальна перевірка прибуткових і видаткових касових операцій.

Завданням ревізії касових операцій є перевірка:

 • забезпечення умов збереження готівки та інших цінностей у касі та під час доставки і здачі до банку;

 • дотримання встановленого порядку збереження чекових книжок і отримання на них готівки;

 • дотримання порядку документального оформлення надходження готівки у касу та її видачі;

 • дотримання ліміту готівки у касі і умов її видачі під звіт на операційні і господарські потреби;

 • своєчасності і повноти оприбуткування готівки;

 • стану обліку касових операцій та ін.

Ревізію касових операцій розпочинають із перевірки фактичної наявності грошей у касі. Інвентаризація каси проводиться негайно після прибуття аудитора на підприємство у присутності касира і головного бухгалтера. При відсутності касира ревізор опечатує її. Ревізор пропонує касиру скласти касовий звіт на момент перевірки і виводить залишок грошей у касі. Касир складає і передає ревізору опис купюр готівки у касі і дає розписку про те, що всі прибуткові і видаткові касові ордери включені до звіту і на момент інвентаризації неоприбуткованих і несписаних грошей у касі немає. Звіт касира візує головний бухгалтер підприємства, після чого розпочинається перерахунок готівки та інших цінностей у касі.

Після цього фактична наявність готівки в касі та інших цінностей порівнюється із залишками, зафіксованими у бухгалтерському обліку і касовому звіті. Після закінчення перевірки ревізор оформляє результати інвентаризації актом, який крім нього підписує касир і головний бухгалтер.

Грошову готівку в іноземній валюті заносять у матеріали інвентаризації, зазначаючи назву і суму іноземної валюти, курс Національного банку України на день інвентаризації, суму іноземної валюти у перерахунку на національну грошову одиницю України гривні. Заява касира про наявність грошових коштів та інших цінностей, які не належать підприємству, до уваги не береться, і вони оприбутковуються і зараховуються на баланс підприємства.

Під час ревізії касових операцій слід враховувати можливість привласнення грошових коштів із каси з подальшим оформленням розписок, не оприбуткування грошей, отриманих у банку, від різних осіб і організацій; зайвого списання грошей із каси за рахунок повторного використання одних і тих самих документів, неправильного підрахунку підсумків у касових документах і касових звітах, списання сум без підстави за підробними документами, підкладання в законно оформлених документах зі збільшенням суми списання; привласнення сум, законно нарахованих різним особам і організаціям, у тому числі привласнення депонентських сум за заробітною платою.

На підставі даних акту інвентаризації каси і групувальних відомостей порушень касової дисципліни складають відповідний розділ акту ревізії, де відображаються встановлені факти недоліків у організації і веденні касових операцій .

53 Ревізія розрахунків із постачальниками і підрядниками

При ревізії розрахункових операцій за рахунком 63 "Рахунки з постачальниками та підрядниками", де ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, необхідно вивчити законність і правильність відображення цих операцій за відповідними субрахунками:

• 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками";

• 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками".

Контроль здійснюється окремо за кожним постачальником за кожним документом (рахунком) на сплату. Під час одержання матеріалів, товарів необхідно зробити запис: дебет рахунка 20 "Виробничі запаси", 28 "Товари", кредит рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".А коли на підставі виписки банку відбувається списання грошей для розрахунку з постачальником, то робиться запис: дебет 63, кредит 31 "Рахунки в банках".

Безпосередньому вивченню підлягають розрахунково-господарські операції:

 • своєчасність і повнота оплати з постачальниками за кожним рахунком - фактурою;

 • законність віднесення по рахунках вартості матеріальних цінностей, наданих послуг, виконаних робіт;

 • повнота оприбуткування матеріальних цінностей в розрізі балансових рахунків та їх субрахунків;

 • правильність і своєчасність акцепту платіжних вимог-доручень;

 • своєчасність і правильність оприбуткування, оцінка і відображення в регістрах бухгалтерського обліку невідфактурованих поставок;

 • достовірність сум, відображених у регістрах аналітичного обліку нестач і претензій.

При контролі розрахунків з постачальниками необхідно встановити наявність договорів поставки виробничих запасів, перевірити доцільність придбання, дотримання встановлених договором розрахунків.

Ревізію розрахункових операцій доцільно проводити у взаємозв'язку з іншими об'єктами, які пов'язані з розрахунковими відносинами. Так, наприклад, рекомендується здійснювати ревізію розрахунків з постачальниками у взаємозв'язку з надходженням і оприбуткуванням матеріальних цінностей, а також списанню грошових коштів банку. . Щоб встановити повноту оприбуткування матеріальних цінностей, слід зіставити дані про їх кількість і вартість за платіжними документами (платіжним дорученням і вимогами-дорученнями) з даними документів на їх оприбуткування (рахунків, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних) і показниками аналітичного обліку розрахунків з постачальниками (реєстрів операцій за рахунками з постачальниками), книгами, картками складського обліку, звітами руху товарів При ревізії розрахункових операцій доцільно максимально використати метод зустрічних перевірок, що дасть змогу якісніше провести перевірку.

Під час перевірки розрахунків з підрядниками встановлюють:

• чи включено об'єкти, що будуються, до титульного списку;

• чи забезпечені вони відповідними джерелами фінансування;

• чи є проектно-кошторисна документація на будівельні об'єкти; " чи укладені договори з підрядниками і які умови розрахунків

(за об'єкт у цілому чи за етапи робіт);

• правильність застосування цін, розцінок, чи немає дописок обсягів виконаних робіт;

• достовірність поданих до оплати рахунків із доданими до них актами про виконані роботи.

Якщо буде виявлено факти завищення обсягів виконаних робіт, неправильного застосування цін, включення в рахунки витрат, непередбачених кошторисом, необхідно провести контрольний обмір виконаних обсягів будівельно-монтажних робіт.

По ходу перевірки необхідно встановити, чи правильно відображені по статтях балансу відповідні залишки заборгованості. Для цього підраховують залишки по кожному виду розрахунків на одну і ту ж дату по даних аналітичного обліку, з залишками по синтетичного рахунках 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядчиками", обліковими даними Головної книги і відповідними статтями бухгалтерського балансу. При наявності розбіжностей слід перевірити реальність і документальну основу заборгованості по кожному постачальнику. Такі розбіжності можуть бути результатом запущеності обліку розрахункових операцій, чи результатом зловживань.


 
 

Цікаве

Загрузка...