WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контрольне спостереження (вибіркове і суцільне) – це спосіб перевірки фактичного стану і правильності використання об'єктів, що перевіряються на місці. Проводиться воно з метою встановлення ступеня зносу основних засобів, МШП, порядку зберігання, прийому і відпуску товарно-матеріальних цінностей, стану трудової дисципліни і використаного робочого часу (хронометраж, фотографія робочого часу), при визначенні дефектів товарів тощо.

Лабораторний аналіз, експертна оцінка, технічні дослідження – це спосіб перевірки якості сировини, матеріалів, готової продукції, напівфабрикатів – проводиться з метою встановлення причин низької якості продукції, виконаних робіт і виникнення браку. В процесі ревізії часто виникає необхідність у висновку висококваліфікованого спеціаліста по якому-небудь питанню (по встановленню якості продукції, обсягу виконаних робіт, достовірності підпису, правильності бухгалтерського запису). В цих випадках, по узгодженню з керівником контролюючої організації запрошується спеціаліст, який дає письмовий висновок по даному питанню. Висновок експерта є основою для прийняття рішення і додається до матеріалів ревізії.

Такі методи дають можливість встановити необґрунтоване заниження якісних показників, недотримання встановлених стандартів, технічних умов, порушення у встановленій технології, виготовлення виробів.

Службове розслідування – сукупність прийомів перевірки додержання службовими особами, а також робітниками і службовцями нормативно-правових актів, що регулюють виробничі відносини у різних ланках народного господарства (застосовують при перевірці скарг трудящих, вивченні причини порушення діючого законодавства, заподіяння матеріальних збитків тощо).

52 Ревізія операцій із грошовими коштами на рахунках у банку

Промислові підприємства всі безготівкові розрахунки по основній діяльності здійснюють через установи банків і під їх безпосереднім контролем.

Ревізія операцій з грошовими коштами на рахунках в установах банку здійснюється суцільним способом на підставі виписок банку і прикладених до них виправдувальних документів за весь ревізійний період.

У процесі ревізії банківських операцій за всіма рахунками необхідно зіставити документи із записами за виписками банку з регістрами бухгалтерського обліку за відповідними рахунками і Головною книгою та балансом підприємства.

Ревізору слід перевірити достовірність і повноту виписок для кожного рахунку в банку, для цього необхідно уточнити наявність відповідних реквізитів, підписів працівників банку, банківського коду операцій, послідовність нумерації сторінок і правильність переносу залишків грошей на відповідному рахунку із однієї виписки в іншу. Залишок коштів на кінець періоду попередньої виписки банку для відповідного рахунку обов'язково дорівнює залишку на початок періоду в наступній виписці рахунку банку. За наявності у виписках банку підчисток, не зумовлених виправлень сум чи кодів операцій, а також в інших випадках, які викликають сумнів щодо їх достовірності, ревізору необхідно перевірити відповідність виписки з випискою і виправдувальними документами установи банку.

Крім того, у процесі ревізії банківських операцій необхідно ретельно перевірити виправдувальні документи з виписками операцій по виписках установи банку, їх законність, доцільність і правильність проставленої кореспонденції рахунків.

Слід підрахувати суми оборотів по банку за ревізійний період, звірити ці обороти і сальдо за відповідними рахунками бухгалтерського обліку грошових коштів на рахунках банку.

Особливо ретельно перевіряються облікові записи в регістрах бухгалтерського обліку з банківських операцій (журнал 1 р.ІІ та відомість 1.2). Встановлені розбіжності уточняються на підставі первинних виправдувальних документів і виписок банку, їх причини і винуватці. Виявлені при цьому зустрічними звірками розбіжності між даними підприємства, що ревізуються, і даними установи банку та інших організацій оформляються проміжними актами. Одночасно винні посадові особи надають письмові пояснення.

Під час ревізії операцій на рахунках у банку на поточному рахунку виявляють:

  • установи банку, в яких відкрито рахунок;

  • відповідність суми в банку сумам, вказаним в додатках до них.

Прикладені до виписки банку первинні документи групуються певним порядком: спочатку — всі прибуткові, а потім — усі видаткові.

Разом з тим ревізору необхідно також виявити:

  • чи не допускалося неправильного перерахування авансів і платежів за безтоварними рахунками та іншими незаконними операціями;

  • чи правильно і своєчасно використовувалися кредити банку під сезонне накопичення товарно-матеріальних цінностей за неоплаченими рахунками замовника за виконаніроботи і т.д.;

  • чи правильно відображені в обліку операції з перерахування коштів на лімітовані чекові книжки і чи дотримується встановлений порядок їхнього використання.

Під час вивчення банківських документів визначають законність і обґрунтованість витрат на відповідних рахунках. У практиці трапляються випадки, коли для приховування зловживань окремі бухгалтери разом із касирами замінювали виписки банку іншими або виправляли суми. У таких випадках важливо провести зустрічну перевірку документів, порівняти взаємопов'язані господарські операції, відображені на рахунках і виписках банку. Якщо під час ревізії виявляють відсутність окремих виписок банку, то важливо отримати з банку завірені копії. Документи, прикладені до виписок банку, вивчають насамперед з погляду законності.

Під час перевірки обґрунтованості списання грошей з поточного рахунку необхідно на підставі первинних документів і бухгалтерських записів встановити їх законність, достовірність, доцільність цих витрат і обґрунтованість віднесення їх на відповідні рахунки бухгалтерського обліку.

№ 51 Ревізія касових операцій та їх документального оформлення

Бухгалтерські документи необхідно вивчати як у хронологічній послідовності, так і за групами якісно однорідних операцій. Ревізію касових операцій, виходячи з їх важливості, здійснюють суцільним методом за весь період, що ревізується.

Враховуючи важливість, касові операції вивчаються суцільним способом, особливу увагу звертають на законність цих операцій. Для підтвердження повноти і своєчасності оприбуткування у касу грошей, отриманих з поточного рахунку в банку, аудитор застосовує метод взаємного контролю, порівнюючи суми, відображені у відомості по дебету рахунку "Каса", з даними журналу за кредитом рахунку "Поточний рахунок". Обидві суми мають збігатися, а у випадках розбіжності порівнюються суми за прибутковими касовими ордерами, виписками банку, звітами касира і корінцями чекової книжки.

Важливим елементом ревізії касових операцій є перевірка правильності їхнього відображення на рахунку бухгалтерського обліку, у журналі1 р. І та відомості 1.1. Порівнюючи балансові дані за рахунком "Каса" з Головною книгою, журналом 1 р. І , відомістю 1.1 і касовою книгою , ревізор аналізує порядок ведення записів у касовій книзі і законність здійснення операцій.

Для цього арифметичним підрахунком кожного рядка журналу і відомості визначають правильність підрахунків. Кожна підсумкова сума журналу і відомості порівнюється з підсумком оприбуткування і видачі готівки за відповідним касовим звітом. Після цього вивчають правильність рознесення господарських операцій зі звіту касира у журнал і відомість за відповідними кореспондуючими рахунками. Також перевіряється дотримання касової дисципліни щодо ліміту залишків готівки у касі, цільового використання коштів і законності проведення касових операцій згідно з діючим нормативно правовим регулюванням (закони, постанови Уряду і накази Міністерства фінансів, постанови Національного банку України та ін.)

Ревізору слід перевірити чи ведеться на підприємствах облік касових операцій у відповідності з затвердженими формами бухгалтерських документів: ф. КО-1 – прибутковий касовий ордер, ф. КО-3 – журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, ф. КО-4 – касова книга.

При перевірці касових операцій в першу чергу звертається увага на дотримання касової дисципліни, дотримання встановленого ліміту залишку грошей в касі, правильність складання заявки-розрахунку ліміту каси. Дотримання ліміту каси по днях перевіряють шляхом порівняння його з фактичними залишками готівкових грошей по касовій книзі.

Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери мають бути заповнені чітко без жодних підчисток або виправлень.

Перевіряючи правильність оформлення первинних документів необхідно звернути увагу чи погашаються документи по оприбуткуванню і видачі готівки відповідними штампами „одержано", і чи є на платіжних відомостях підписи керівників і головного бухгалтера на виплату грошей, а в самих відомостях підписи осіб, що їх одержали.


 
 

Цікаве

Загрузка...