WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Джерела основних засобів ревізії:

 • первинна документація по руху основних засобів;

 • інвентарні картки;

 • описи інвентарних карток обліку основних засобів;

 • інвентарні списки основних засобів по місцях їх знаходження в експлуатації

 • акти інвентаризації та порівняльні відомості по результатах інвентаризації;

 • кошториси та плани капітального ремонту основних засобів, дефектні відомості на проведення капітальних ремонтів;

 • таблиці для здійснення розрахунків амортизації та зносу основних засобів;

 • облікові регістри по рахунках 10, 13 та ін. (журнали № 4, відомість 4.1);

 • річна і періодична звітність.

Найтиповіші порушення в обліку операцій з основними засобами:

 1. приховування недостачі основних засобів внаслідок незадовільного стану аналітичного обліку, неякісного проведення інвентаризації;

 2. завищення чи заниження первинної вартості;

 3. порушення порядку нарахування амортизації;

 4. ви користування основних засобів не по призначенню;

 5. не оприбуткування деталей після ліквідації основних засобів;

 6. заміна нових об'єктів основних засобів старими;

 7. та інші порушення.

3 Економічний контроль у системі наук

Економічний контроль є функцією управління продуктивними силами і виробничими відносинами. Контроль містить у собі, з одного боку, факти і дані досліду, а з другого — певну систему знань — теорію.

Факти становлять реальну основу висновків контролю. Без систематизації й узагальнень, без логічного осмислення не може бути контролю. Факти стають складовою частиною наукових знань тільки тоді, коли вони систематизовані, узагальнені і є основою і підтвердженням законів дійсності. Основою функції контролю є наукове дослідження — процес вивчення певного об'єкта (предмета або явища) з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення для раціонального використання у практичній діяльності людей. Тому виникає потреба розвитку економічного контролю як системи наукових знань.

Контроль як наука виконує ряд конкретних функцій:

пізнавальну — задоволення потреб людей у пізнанні законів природи і суспільства;

культурно-виховну — розвиток культури, інтелектуального виховання людини;

практично-дійову — удосконалення виробництва і системи суспільних відносин, тобто функцію безпосередньої продуктивної сили матеріального виробництва.

Виходячи із концепції науки, економічний контроль є динамічною системою економічних знань, спрямованих на виявлення та усунення негативних явищ у розвитку продуктивних сил і виробничих відносин з метою своєчасного регулювання їх у розширеному відтворенні суспільна необхідного продукту для життєдіяльності людей.

Вивчаючи найважливіші проблеми розширеного відтворення, економічний контроль як галузь економічної науки сприяє оптимізації народногосподарських програм, територіального розміщення виробництва, а також досліджує трудові матеріальні і фінансові ресурси в усіх ланках народного господарства з метою раціонального використання їх.

Економічний контроль, як і вся економічна наука, вивчає проблеми розвитку економіки України. Тому у вирішенні цих проблем контроль не може обмежуватись тільки якісними визначеннями економічних законів, категорій, він вивчає й їхні кількісні співвідношення. Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у суспільстві зумовив появу нових функціональних економік: наукової організації й економіки праці; ефективність капітальних вкладень і нової техніки;ціноутворення; фінансів, грошового обігу і кредитування;бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу господарської діяльності та ін.

Економічний контроль перебуває в тісному взаємозв'язку з плануванням, управлінням та обліком і невід'ємний від них. Цей зв'язок виявляється передусім у тому, що функціональні економічні науки досліджують той самий об'єкт, але з різною цільовою функцією. В умовах технічного прогресу виникає потреба комплексного вивчення об'єкта і важливих проблем, наприклад дослідження економіки галузі народного господарства, маркетингу, збалансованості ринку тощо.

Отже, економічний контроль у своєму розвитку інтегрується з іншими функціональними економічними науками.

У процесі взаємодії досягнення однієї науки вивчаються методом і засобом інших. Так, інформацію про розвиток народного господарства збирає, аналізує та узагальнює статистика, хоч ці інформаційні потоки утворились внаслідок взаємодії і впливу на процеси планування, бухгалтерського обліку, аудиту й аналізу господарської діяльності, фінансування та інших економічних наук. Правдивість цієї інформації, її об'єктивність і достовірність встановлюють економічним контролем.

Економічний контроль, використовуючи наукову теорію, виконує суспільну роль у забезпеченні практичними рекомендаціями виробництво життєво необхідних благ для задоволення потреб людей. Виявляючи диспропорції і негативні явища у суспільстві, контроль дає змогу усунути їх і запобігає повторенням, а також сприяє раціональній організації виробничих відносин і оптимальному використанню продуктивних сил.

4 Принципи та категорії фінансового контролю

Фінансовий контроль як засіб підвищення ефективності роботи фінансового механізму ґрунтується на таких основних принципах: законність, повнота, компетентність, достовірність, самодостатність, безперервність, доцільність, своєчасність, відповідальність, оперативність, ефективність.

Принцип законності передбачає перевірку дотримання законів та інших нормативно-правових актів фінансового характеру, дає змогу вчасно розкривати відхилення від заданих нормотворчими органами правил і процедур, а також вносити до них необхідне коригування.

Принцип доцільності передбачає перевірку цільового витрачання державних коштів і використання набутого за рахунок цих коштів майна, а також відповідності діяльності накресленим цілям.

Принцип ефективності передбачає перевірку на економність та оптимальність управління і використання державних фінансових коштів, а також на можливість виконання державних програм, проведення різних державних заходів із найменшими витратами і найбільшим результатом.

Важливим шляхом удосконалення фінансового контролю є неухильне дотримання не лише принципів, а й етичних норм із боку співробітників органів фінансового контролю.

Основними етичними нормами професійної поведінки працівників органів фінансового контролю є незалежність, об'єктивність, чесність, лояльність, конфіденційність, коректність.

Всю систему принципів господарського контролю поділяють на дві групи: загальні (основні) і часткові (специфічні).

Найголовнішими принципами діяльності господарського контролю є:

 • всеосяжність,яка полягає в поширенні контролю на всі сфери суспільної діяльності і на весь господарський механізм;

 • науковість,яка полягає в застосуванні останніх досягнень науки і техніки, передового досвіду в процесі здійснення контролю. Тому контрольний процес в сучасних умовах повинен здійснюватися висококваліфікованими спеціалістами, які мають, як правило, професійну підготовку і спеціальний дозвіл (ліцензію) на проведення окремих видів контролю;

 • економічність, яка передбачає здійснення контролю з найменшими затратами, мінімальною кількістю працівників, які володіють спеціальними знаннями і навичками контрольної роботи;

 • дієвість, яка передбачає активний вплив суб'єктів контролю на об'єкти шляхом прийняття ефективних управлінських рішень по усуненню виявлених недоліків, профілактики та попередженню їх в подальшій діяльності.

Якщо принципи контролю є основними поняттями науки про контроль, то категорії – її основою. Категорії є найбільш загальними поняттями, які відображають особливості предмету, змісту і методу науки. Під категоріями контролю розуміються найбільш важливі його поняття, які концентрують в собі зміст всієї сукупності норм, правил і принципів, що розкривають вимоги і мотиви вивчення господарювання. Категорії контролю дають відповіді на питання, що таке контроль, що, коли і як, хто зацікавлений в його здійсненні.

Наука про контроль широко використовує категорії права (розкрадання, марнотратство, привласнення, зловживання, кримінальна справа, злочинність тощо), бухгалтерського обліку, фінансів, статистики, менеджменту, управління, планування і інших наук. В той же час вона має і свої специфічні категорії, які характеризують цілі контролю: „бережливість", „ефективність", "економія", „збереженість" тощо. Як специфічні категорії виступають „законність", „доцільність", достовірність", „марнотратство", „нестача", „лишок" тощо. За допомогою спеціальних категорій наука про контроль виконує свою пізнавальну функцію та розробляє методологію і методики контролю.


 
 

Цікаве

Загрузка...