WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Наявність не фундаментальної невпевненості або незгоди є підставою для формування умовно позитивного висновку, а фундаментальної незгоди – для видання негативного висновку.

Наявність фундаментальної невпевненості є підставою для відмови від видання висновку.

№ _63__ Контроль фінансових результатів діяльності підприємства

Результати фінансово-господарської діяльності підприємств визначається на завершальній стадії виробничої діяльності – реалізації продукції (виконаних робіт та наданих послуг).

Прибуток є основним критерієм оцінки діяльності підприємства, важливою складовою частиною фінансових ресурсів.

Згідно з П(С)БО 15 доходи визначаються при збільшенні активу або зменшенню зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу.

Операції з реалізацією продукції відіграють основну роль в формуванні результатів господарської діяльності господарюючого суб'єкта, тому їх достовірність повинна бути досить досить високою. При перевірці операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ревізор, з одного боку, використовує внутрішні джерела доказів (розрахунки собівартості реалізованої продукції, накладні на відвантаження готової продукції, акти ліквідації основних засобів), а з іншого -змішані джерела доказів (рахунки, виставлені господарюючим суб'єктом на оплату за відвантажену продукцію і акцептовані покупцями у встановленому порядку).

Основним джерелом контролю є ф.2 "Звіт про фінансові результати". Метою складання звіту про фінансові результати с надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період. Принципи підготовки Звіту про фінансові результати, його структура, зміст, загальні вимоги до розкриття статей, методологічні основи відображення господарських операцій у новій системі рахунків, викладених у ІІ(С)БО 3, обумовлюють основні завдання контролю фінансових результатів діяльності підприємства.

При перевірці операцій з обліку доходів від реалізації продукції ревізору слід з'ясувати:

 • наявність наказу про облікову політику підприємства із зазначенням умов визначення доходів від реалізації продукції;

 • визначення і відображення в бухгалтерському обліку і Звіті про фінансові результати доходів і витрат відповідно до вимог МСБО.

 • напрямки діяльності підприємства, що приносять йому основний дохід (прибуток).

 • правильність визначення і законність відображення фактичного доходу від реалізації продукції;

 • законність і обгрунтованість створення резервів по сумнівних боргах;

 • правильність ведення аналітичного і синтетичного обліку по рахунках:70,791,90,91,92,93.

 • взаємоузгодженість показників звіту про фінансові результати з даними залишків і оборотів за відповідними рахунками (субрахунками) у Головній книзі.

 • особливості методики визначення величини фінансового результату (за видами діяльності підприємства шляхом зіставлення відповідних сум доходів і витрат);

 • Оцінка доцільності й обгрунтованості обраних підприємством методів обліку, які обумовлені його обліковою політикою і впливають на величину фінансового результату.

 • правильністьі відображення в обліку і звітності доходів і витрат зіідно з П(С)БО 15 "Дохід" і П(С)БО 16;"Витрати" за наступними критеріями:

-повнота відображення: чи враховані всі доходи і витрати;

-приналежність: чи дійсно відбиті доходи і витрати належать до господарських операцій даною підприємства,

-оцінка: чи дійсно доходи і витрати оцінювалися згідно з оголошеною обліковою політикою на прийнятній основі з дотриманням принципу наступності;

-об'єктивність відображення: чи об'єктивно відображені доходи і витрати

Здійснюючи перевірку господарських операцій з формування доходів, витрат і фінансових результатів за видами діяльності підприємства, ревізор повинен переконатися в тому, що:

І Всі операції враховані.

2. Всі операції правильно враховані й оформлені:

 • враховані у належному фінансовому періоді;

 • правильно підраховані;

 • враховані на відповідному рахунку (субрахунку);

 • правильно оформлені в Звіті про фінансові результати.

3.Усі враховані операції є дійсними.

__65_ Контроль стану бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності.

Необхідність контролю стану обліку і звітності обумовлюється тим, що найбільш достовірним джерелом інформації про господарську діяльність підприємства є дані бухгалтерського обліку і звітності, за якими обчислюються платежі до державного і місцевого бюджетів.

Основними аспектами ревізії стану обліку і звітності є:

 • застосування у обліку господарських операцій типової первинної документації, затвердженої в установленому порядку Міністерством статистики України;

 • правильність оформлення документації і своєчасність її подання до бухгалтерії підприємства;

 • організація обробки первинної документації у бухгалтерії підприємства;

 • дотримання методичних вказівок Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України та інших органів, по відображенню господарських операцій і процесів на рахунках бухгалтерського обліку;

 • достовірності звітності, яка подається у різні органи господарського і державного управління, а також строки її складання.

Первинні документи повинні складатись в момент здійснення господарських операцій, а коли це не можливо – безпосередньо після закінчення операцій.

Відповідальність за своєчасне і якісне складання документів, передачу їх у встановлені строки для відображення у бухгалтерському обліку, за достовірність даних, за правильність ведення реєстрів бухгалтерського обліку несуть особи, які складали і підписали їх

Працівники обліку повинні контролювати документацію, яка надійшла як з точки зору законності операцій, так і за формою (правильність заповнення реквізитів, наявність відповідних записів і т. ін., а також правильність арифметичних підрахунків).

Ревізор, користуючись документальними методичними прийомами, перевіряє правильність відображення у бухгалтерському обліку результатів інвентаризації, відповідно до положення про проведення інвентаризації цінностей, затвердженого мінфіном.

Виявлені недоліки у проведенні інвентаризації та відображення її результатів у бухгалтерському обліку ревізор висвітлює у акті (висновку).

Особливо відповідальною роботою ревізора є перевірка достовірності бухгалтерської звітності підприємства. Ревізор при цьому керується положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також інструкцією про порядок заповнення форм бухгалтерської звітності, затвердженої мінфіном.

Фінансова звітність підприємства включає:

 • баланс (ф № 1)

 • звіт про фінансові результати (ф № 2)

 • звіт про рух грошових коштів (ф № 3)

 • звіт про власний капітал (ф № 4)

 • примітки до звітності.

Ревізор перевіряє достовірність фінансової звітності і своєчасність її подачі відповідним органам.

Фінансова звітність повинна бути достовірною – не містити помилок і перекручень, що здатні вплинути на рішення користувачів звітності. Тому всі підприємства перед складанням річної звітності повинні обов'язково проводити інвентаризацію своїх активів та зобов'язань.

Звітність повинна забезпечувати можливість порівнювати звіти за різні періоди та різних підприємств. Для надання такої можливості наводяться дані за поточний та попередній звітні періоди та розкривається в примітках до фінансових звітів інформація про облікову політику підприємства.

Ревізор перевіряє правильність оцінки статей бухгалтерського балансу та фінансової звітності.

Достовірність первинних документів встановлюється різними прийомами контролю.

_34__ Завдання, послідовність і джерела контролю основних засобів

Важливою умовою підвищення ефективності діяльності підприємств є забезпечення і збереження раціонального використання основних засобів. Тому в програму комплексних ревізій включають завдання по контролю операцій з основними засобами.

Керівники і спеціалісти повинні постійно стежити за технічним станом будівель, споруд, техніки, забезпечувати організацію їх ремонту, вживати заходів по найбільш повному використанню виробничих потужностей і експлуатаційних можливостей, дотриманню правил експлуатації машин і обладнання та їх зберігання.

Завдання контролю основних засобів полягають у перевірці наступних аспектів:

 • дотримання умов збереження основних засобів;

 • законність операцій по руху основних засобів, правильність документального оформлення цих операцій і відображення в обліку;

 • дотримання встановлених норм амортизації, своєчасності і правильності її нарахування повноти включення у витрати виробництва;

 • правильність визначення і списання зносу основних засобів;

 • виконання планів і кошторисів, витрат по здійсненню ремонтів основних засобів, їх своєчасності і якості;

 • стан бухгалтерського і податкового обліку основних засобів;

 • оцінка ефективності використання основних засобів.


 
 

Цікаве

Загрузка...