WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Міністерство статистики – контролює за даними звітності збалансованість товарног7о ринку та реалізацію економічних та соціальних програм розвитку держави в цілому т її регіонів зокрема, державними комітетами і відомствами, концернами, асоціаціями а також підпорядкованих їм підприємствами, нормативно-правової бази і забезпечення достовірності звітності.

Крім цього в межах своїх компетенцій державний контроль здійснює також спеціалізовані органи контролю, а саме: Антимонопольний комітет, Державний комітет у справах захисту прав споживачів, державна інспекції України по контролю за цінами, державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації.

Окремо виділяють таку організаційну форму контролю як муніципальний, який здійснюється радами народних депутатів та їх комісіями. До компетенції виконавчих комітетів місцевих рад народних депутатів віднесено контроль за станом обліку і звітності на підприємствах і установах які є комунальною власністю за додержанням зобов'язань підприємств щодо платежів до бюджету місцевого самоврядування.

2. Аудиторський (незалежний) контроль здійснюється незалежними аудиторськими фірмами, або приватними особами (аудиторами), які занесені до відповідного реєстру Аудиторської палати України. Основним завданням аудиторської служби є перевірка законності фінансово-господарських операцій, стану бухгалтерського обліку, достовірності, перш за все, балансу і звіту про фінансові результати.

3. Контроль власника. Згідно закону України „Про підприємства в Україні" основна відповідальність за організацію фінансово-господарського контролю на кожному підприємстві покладена на його власника, який несе певну відповідальність за ефективне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Контроль власника поділяється на: відомчий (внутрішньо системний) та внутрішньогосподарський.

Відомчий контроль за діяльністю підприємства здійснюється вищими органами управління (міністерствами, відомствами, концернами, асоціаціями і т.п.) шляхом проведення комплексних ревізій або контрольних перевірок. Об'єктом внутрішньогосподарського контролю є економічна та господарська діяльність структурних підрозділів підприємства.

Проведення внутрішньогосподарського контролю відповідно до чинного законодавства покладена на керівника підприємства.

В умовах ринкової економіки зменшуються одиниці зовнішніх (по відношенню до підприємства) суб'єктів контролю у зв'язку з чим підвищується роль внутрішньогосподарського контролю, що здійснюється власником підприємства.

__9_ Державна контрольно-ревізійна служба (ДКРС) в Україні: статус, функції та правові засади діяльності

Головним органом державного фінансового контролю в Україні виступає Державна контрольно-ревізійна служба України. Її було засновано в січні 1993 р. згідно із Законом України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні". В цьому законі визначається статус, функції та правові засади діяльності цієї структури.

ДКРС складається з:Головного контрольно-ревізійного управління України;управлінь Автономної республіки Крим;обласних, Київського та Севастопольського КРУ;контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) в районах, містах і районах у містах.

Головне завдання ДКРС :

-здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їхнім збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів;

-розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх виникненню.

Державний контроль здійснюється у формі ревізій та перевірок.

ДКРС діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому. Структурні підрозділи ДКРС є юридичними особами, мають самостійні кошториси, розрахункові та інші рахунки в банках.

ДКРС координує свою діяльність з місцевими Радами народних депутатів та органами виконавчої влади, фінансовими органами, державною податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.

ДКРС здійснює певні функції, зокрема:

  • організує роботу контрольно-ревізійних підрозділів з проведення ревізій та перевірок, узагальнює результати документальних ревізій і перевірок і у випадках, передбачених законодавством, повідомляє про них органи законодавчої та виконавчої влади;

  • провадить ревізії та перевірки фінансової діяльності, збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах, а також на підприємствах і організаціях, які отримують кошти з бюджету та з державних валютних фондів;

  • провадить ревізії та перевірки повноти прибуткування, правильності витрачання і збереження валютних коштів;

  • здійснює контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених попередніми ревізіями та перевірками;

  • розробляє інструктивні та інші нормативні акти про проведення ревізій та перевірок;

накладає у випадках, передбачених законодавством, на керівників та інших службових осіб підприємств, установ і організацій адміністративні стягнення;

  • застосовує до підприємств, установ, організацій та інших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi фiнансовi санкцiї.

  • та інші.

За ініціативою ДКРС ревізія або перевірка підприємств може провадитись не частіше разу на рік. Ревізію або перевірку за дорученням правоохоронних органів може бути проведено будь-коли.

Службові особи ДКРС зобов'язані суворо дотримуватись Конституції України, Законів України, прав та інтересів громадян, підприємств установ і організацій, що охороняються законодавством. За невиконання або неналежне виконання службовими особами державних ДКРС своїх обов'язків вони притягуються до дисциплінарної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

В умовах переходу до ринкових відносин склад і методи фінансового контролю зазнають суттєвих змін, що визначається зміною ролі держави в економіці.

_7__ Економічна сутність державного фінансового контролю. Суб'єкти фінансового контролю.

Фінансовий контроль – одна з найважливіших функцій державного управління. Його призначення полягає у сприянні реалізації фінансової політики держави, забезпечення, формування і ефективність використання фінансових ресурсів.

Фінансовий контроль держави – спрямований передусім на раціональне використання бюджетних коштів, і централізованих та децентралізованих фондів цільового призначення, фінансової дисципліни підприємств і органів державної форми власності.

Цей вид контролю здійснюється:

1) за дотриманням фінансово-господарського законодавства в процесі формування та використання фондів грошових коштів;

2) щодо оцінки економічної ефективності фінансово-господарських операцій та доцільність зроблених витрат.

Фінансовий контроль - це самостійний контроль, тому на відміну від інших видів контролю (екологічного, санітарного, адміністративного) він має місце у всіх сферах суспільного відтворення і супроводжує весь процес руху грошових фондів, включаючи і стадію обмірковування фінансових результатів.

Специфіка фінансового контролю полягає в тому, що при його проведенні використовуються вартісні категорії та показники, які визначають кінцевий результат господарського процесу.

Об'єктом фінансового контролю виступають всі господарські операції, які здійснюються з використанням коштів на цілі економічного та соціального розвитку.

Суб'єктами фінансового контролю є органи державної влади в особі постійних комісій Верховної Ради України, НБУ, органів державного управління в особі Мінекономіки, Мінфіну, Мінстату, органів внутрішньовідомчого контролю міністерств, відомств, корпорацій, об'єднань, а також державні і приватні аудиторські організації.

Функції по здійсненню постійного контролю за використанням коштів державного бюджету, Верховна Рада регламентувала Рахунковій палаті Міністерства фінансів, яке в свою чергу, делегувало функції з контролю за використанням коштів державних і місцевих бюджетів, а також позабюджетних фондів ДКРС України, а питання з оперативно-управлінськими видатками державного бюджету – державному казначейству.

Функції по здійсненню фінансового контролю за діями платників податків і забезпечення дохідної частини державного бюджету службою держави покладено на Державну податкову службу України.


 
 

Цікаве

Загрузка...