WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Своєчасність проведення внутрішнього контролю визначається зіставленням дати за планом і часом їх здійснення, зазначеного у актах, кількість ревізій встановлюється за поданими актами. Ревізор також виясняє, чи розглядалися керівництвом підприємства і трудовим колективом результати ревізій і перевірок у двотижневий термін і ефективність прийнятих рішень щодо виявлених порушень, чи не було випадків приховування виявлених порушень.

На завершення ревізору необхідно відобразити:

 • виконання плану поточного внутрішньогосподарського контролю;

 • прийняття рішень за результатами проведених перевірок і їх вплив на якість господарювання;

 • правильність прийнятих рішень щодо порушень виявлених внутрішньогосподарським контролем;

 • дієвість контролю за виконанням прийнятих рішень.

__45_ Перевірка правильності ведення обліку витрат, що включаються до собівартості продукції, робіт, послуг

Собівартість продукції є одним з основних оціночних показників, в якому в концентрованому вигляді знаходять відображення результати господарської діяльності підприємства, його досягнення, невикористані резерви і недолікиДаний показник узагальнює всі понесені витрати на виробництво і реалізацію продукції чи наданих послуг, тому контроль собівартості продукції і її випуску є важливим завданням комплексної ревізії.

Контроль операцій по випуску продукції і формуванню її собівартості включає цілий комплекс завдань.

Ревізору слід:

 • дати оцінку обґрунтованості і напруженості планових показників по виробництву продукції та її собівартості і встановити рівень їх виконання;

 • здійснити перевірку обґрунтованості формування витрат виробництва по економічних елементах і статтях калькуляції;

 • перевірити правильність розподілу витрат між готовою продукцією і незавершеним виробництвом, а також звітними періодами;

 • встановити наявність і правильність складання планових і звітних калькуляцій, а також кошторисів по окремих видах накладних витрат;

 • виявити випадки незаконного списання витрат і втрат за рахунок собівартості (недостач, крадіжок), встановити причини їх виникнення і винних в цьому посадових осіб;

 • перевірити достовірність даних обліку і звітності по випуску продукції та її собівартості;

 • виявити резерви зниження собівартості продукції, збільшення її випуску, підвищення якості продукції, покращення використання виробничих потужностей підприємства.

Джерелами інформації по контролю витрат виробництва і випуску продукції є:

•бізнес-план підприємства;

•кошториси витрат по організації виробництва і управлінню;

•планові та звітні калькуляції з окремих видів продукції.

• регістри аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку (карточки обліку витрат по видах продукції, карточки складського обліку готової продукції;

•Головна книга по рахунках 23,26,90,91,92,93,70 тощо;

•договори на поставку продукції;

•періодична та річна бухгалтерська і статистична звітність

При контролі обліку витрат на виробництво продукції ревізору необхідно встановити як дотримувались:

 • незмінність вибраного на початку року методу обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції і його відповідність галузевим і організаційним особливостям підприємства;

 • правильність розмежування витрат по звітних періодах і обгрунтованість оцінки витрачених на виробництво продукції матеріальних ресурсів;

 • правильність нарахування амортизації по основних засобах, нематеріальних активах і включення її у витрати виробництва;

 • обгрунтованість сум накладних витрат і способи їх розподілу по об'єктах калькуляції.

Ревізору слід також оцінити обгрунтованість використання того чи іншого методу обліку витрат (попередільний, позамовний, нормативний) і його вплив на правильність визначення собівартості продукції.

Перевірку віднесення витрат на виробництво потрібно здійснювати у двох напрямках:

 • за повнотою і правильністю включення витрат у собівартість продукції та віднесення Їх на незавершене виробництво;

 • з'ясування причин перевитрат і виявлення фактів нераціонального використання матеріальних і трудових ресурсів.

Для підсумкової оцінки виконання завдань по зниженню собівартості продукції, фактичні витрати на одну гривню продукції, виходячи з прийнятих в плані цін співставляються з витратами по плану, скоректованими на невраховану економію.

При виконанні вказаних завдань контролю слід керуватися Типовим положенням по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості (від 26.04.1996 р.) а також ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" (від 22. 05, 97р із внесеними змінами і доповненнями).

_17__ Інвентаризаційна робота як об'єкт ревізійного дослідження.

Якщо планом ревізії проведення інвентаризації не передбачено, ревізор за будь яких обставин повинен оцінити стан інвентаризаційної роботи та перевірити достовірність результатів раніше проведених інвентаризацій.

Перш за все, перевіряється наказ про облікову політику підприємства в якому повинні бути зазначення види об'єктів та кількість запланованих інвентаризацій. Крім цього в бухгалтерії одержується план проведення інвентаризацій за ревізує мий період.

Строки проведення інвентаризацій:

 • основні засоби – не менше одного разу на один рік перед складанням річної звітності, але не раніше 1 жовтня звітного року;

 • готова продукція на складах, сировина та інші матеріальні цінності – не менше одного разу на рік перед складанням річної бухгалтерської звітності але не раніше 1 жовтня звітного року;

 • малоцінні і швидкозношувані предмети – не менше двох разів на рік;

 • грошові кошти, грошові документи, цінності і бланки суворої звітності – не менше одного разу на квартал;

 • розрахунки по платежах в бюджет і позабюджетні фонди – не менше одного разу на квартал;

 • розрахунки з дебіторами і кредиторами – не менше два рази на рік.

Отже, сутність ревізійного дослідження стану інвентаризаційної роботи полягає в перевірці стану інвентаризаційної роботи і якості проведених інвентаризацій на підприємствах; виконання плану проведених інвентаризацій; правильності виведення результатів інвентаризацій та відображення їх в обліку; своєчасності та повноти прийнятих заходів щодо усунення виявлених недоліків.

Так при ознайомленні з інвентаризаційними документами: наказами, інвентаризаційними описами (актами), порівняльними відомостями, поясненнями матеріально відповідальних осіб тощо, ревізором можуть бути виявлені наступні недоліки:

 1. склад інвентаризаційної комісії не затверджений керівником.

 2. в наказі про проведення інвентаризації не зазначені її строки.

 3. у матеріально відповідальних осіб не взяті розписки про те, що всі прибуткові та видаткові документи здані и до бухгалтерії.

 4. проводиться порівняння даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю а не навпаки.

 5. інвентаризаційний опис складений в одному примірнику.

 6. помилки та виправлення не підписані та не завірені членами комісії.

 7. інвентаризаційний опис після затвердження результатів містить незаповнені рядки, немає прокреслень.

 8. на останній сторінці інвентаризаційного опису немає розписки матеріально-відповідальної особи про відсутність у неї претензій до членів комісії та підтвердження, що зазначене в описі майно прийняте на відповідальне зберігання.

Шляхом ретельного вивчення матеріалів інвентаризації ревізор повинен встановити обгрунтованність рішень інвентаризаційних комісій та з'ясувати, чи правильно вказані комісією причини недостач, втрат, доцільність заходів, які були прийняті у відношенні винних в цьому осіб; своєчасність визначення результатів інвентаризації; чи не затримувалось порівняння фактичних залишків з даними обліку; чи оформлені результати інвентаризації протоколами комісій та чи затвердженні ці протоколи керівником підприємства; чи правильно відрегульовані інвентаризаційні різниці між фактичними залишками та обліковими даними.

При оцінці якості інвентаризації особлива увага звертається на випадки, коли інвентаризаційні залишки цінностей співпадають з книжковими даними, що може свідчити про формальне відношення до інвентаризації. По суті це можна розцінювати як приховування можливих недостач та розкрадань.

_18__ Суть і зміст документальних методичних прийомів контролю.

Документально-методичні прийоми використовуються для встановлення суті, правильності, достовірності, законності і доцільності здійснених господарських операцій. Найважливішими методами документального контролю є:


 
 

Цікаве

Загрузка...