WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Під час ревізії слід також звернути увагу на правильність визначення середньої заробітної плати для нарахування допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та відповідність встановленого працівнику безперервного стажу роботи. Також слід зіставити кількість оплачених днів і сум виплаченої допомоги за поданими листками тимчасової непрацездатності з днями і сумами, що відображені в бухгалтерському обліку промислових підприємств та „Розрахунковій відомості по коштах соціального страхування" (форма №4).

Треба звернути увагу на відповідність:

 • сум допомоги, зазначених у листках тимчасової непрацездатності записам у розрахункових відомостях по заробітній платі;

 • кількості оплачених за листками тимчасової непрацездатності днів даним табелів обліку робочого часу.

Доцільно провести зустрічні перевірки (або зробити запити ) у лікувальних установах міста (району) з метою встановлення фактів перебування за лікарняними листками внаслідок тимчасової непрацездатності осіб, які працюють на підприємстві, що ревізується.

Підприємства щоквартально у встановлені терміни подають звіти у двох примірниках: один передається до уповноваженої установи за місцем реєстрації платника внесків, другий – залишається на підприємстві. З метою контролю за достовірністю складання звітів необхідно перевірити відповідність сум, зазначених у звіті, даним регістрів бухгалтерського обліку. Звіти мають бути підписані керівником підприємства та головним бухгалтером.

У разі порушення фінансової дисципліни з питань розрахунків за страховими внесками до винних осіб застосовуються санкції, передбачені чинним законодавством .

№ _13__ Акт ревізії, його зміст та порядок складання

Нормативними актами про фінансово-господарський контроль та нормами цивільного права передбачено, що результати ревізії оформляють актом, який підписують керівник і головний бухгалтер підприємства діяльність якого підлягає контролю.

Акт ревізії – це службовий документ, який стверджує факт проведення ревізії діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, складений службовими особами, а також відображає результати ревізії щодо наслідків проведення окремих господарських операцій чи діяльності підприємства вцілому, виявленні недоліки в господарюванні та додержанні нормативно-правових актів.

Акт комплексної ревізії виробничої і фінансової діяльності підприємства складає ревізійна комісія, призначена органом контролю. Акт комплексної ревізії є юридичним доказом недоліків, порушень законодавчих актів, внаслідок чого завдано власнику збитків виявлених в процесі ревізії. Обов'язково вказують документи, перевірені суцільно і вибірково, щоб у разі потреби можна було встановити, чи була конкретна господарська операція об'єктом перевірки ревізора і які висновки зробила ревізія.

Акт комплексної ревізії складається із вступної і основної частини, а також додатків.

Вступна частина включає дату і місце розташування підприємства, яке ревізують, склад ревізійної бригади, ревізійний період, підстави для проведення перевірки, час проведення її та ін, дані про повноту перевірки окремих операцій, коштів, періодів перевірки тощо.

Основну частину акта комплексної ревізії складають за розділами відповідно до програми, затвердженої керівником організації, яка призначила ревізію. Розділи акта містить систематизований виклад недоліків за економічною однорідністю об'єктів. Відомчими інструкціями до ревізії передбачено розділи акта та їх зміст.

Їх об'єднують у три групи:

 1. розділи ревізії виробництва і реалізації продукції, робіт і послуг, їх собівартості і рентабельності

 2. розділи, де викладають результати ревізії використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів

 3. розділи ревізії інвестицій, фондів, резервів, розрахунків, результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

Проміжні акти складають у процесі діяльності МВО, тобто тоді, коли необхідно зафіксувати результати контрольно-ревізійної процедури у момент її виконання. Підписують ці акти члени ревізійної бригади і МВО , діяльність якої перевірялась. Зміст проміжних актів не повторюють в основному акті комплексної ревізії. Проміжні акти і пояснювальні записки МВО додають до основного акта комплексної ревізії разом з іншими систематизованими і згрупованими матеріалами.

На основі зібраних фактів ревізор узагальнює виявлені недоліки в акті, посилаючись на складені ним документи.

Додатки до акта нумерують у хронологічному порядку і підписують ревізори та особи, відповідальні за фінансово-господарську діяльність підпримства.

Складаючи акт комплексної ревізії, не треба застосовувати терміни, які містять юридичну кваліфікацію діяльності окремих осіб, зокрема такі як "зловживання", "халатність", "крадіжка", "привласнення коштів" тощо. Оцінюючи господарські операції або діяльність службових осіб, слід обмежуватися екномічною термінологією "нестача", "лишок", "матеріальний збиток". Необхідно конкретно вказувати, які нормативно-правові акти, інструкціїї, положення порушуються на підприємстві, у чому це виявляється, хто і якою мірою відповідальний за заподіяні збитки, необхідно вказувати конкретну особу, вид відповідальності і суму збитку.

Підписують акт ревізії керівник ревізійної групи, керівник та головний бухгалтер підприємства. Кінцевою датою написання акта, як правило, є останній робочий день проведення ревізії, зазначений у наказі на її проведення.

Не пізніше ніж через п"ять днів з дня підписання акта із зауваженнями головний бухгалтер або директор повинні подати з приводу зауважень органам КРУ письмові пояснення чи заперечення.

_64__ Оцінка системи внутрішнього контролю

В економному і раціональному використанні матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, зміцнені госпрозрахунку важлива роль належить внутрішньогосподарському контролю.

Функція внутрішньогосподарського контролю полягає у оперативному інформуванні керівництва підприємства про нераціональні витрати сировини, матеріалів, наявність браку продукції, розкрадання цінностей тощо, тому стан внутрішньогосподарського контролю є об'єктом ревізії. При цьому ревізор користується Законом України "Про підприємництво", Законом України "Про підприємство", Законом України "Про контрольно-ревізійну службу", а також іншими нормативними актами, що стосуються інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, розрахунків, грошових коштів, касових і банківських операцій та інше.

Робота щодо забезпечення збереження суспільної власності на підприємстві полягає не тільки в тому, щоб створити умови, які унеможливили б крадіжки і зловживання, а також недопустимості безгосподарності і марнотратства у зберіганні і витрачанні матеріальних і фінансових ресурсів. Виконання цих функцій покладається на внутрішньогосподарський контроль. Організація внутрішньогосподарського контролю покладена на керівника і головного бухгалтера підприємства. Здійснюється він безперервно працівниками підприємства відповідно до річного плану, складеного головним бухгалтером і затвердженому керівництвом підприємства, в якому планується перевірка:

 • трудової дисципліни і використання робочого часу працівниками;

 • місць зберігання грошових і матеріальних цінностей;

 • документування господарських операцій;

 • продукції в місцях її виробництва;

 • норм і нормативів витрачання ресурсів;

 • використання обладнання, виробничих площ тощо.

Важливим напрямом ревізії є перевірка стану інвентаризаційної роботи на підприємстві. Перевіряючи виконання плану проведення інвентаризацій, ревізор встановлює:

 • чи правильно визначено склад постійно діючої інвентаризаційної комісії і чи затверджений він наказом керівника підприємства;

 • чи своєчасно результати інвентаризації відображаються в обліку;

 • чи розглядає особисто керівник підприємства матеріали інвентаризації не пізніше десятиденного терміну після її завершення;

 • наскільки повно охоплені структурні підрозділи контролем;

 • які рішення прийнято за його результатами.

Ревізор перевіряє за даними бухгалтерського обліку нестачу і втрати від псування цінностей по рахунку 947:чи в повному обсязі вони відображені; як списані результати згідно рішень центральної інвентаризаційної комісії, затверджених керівником підприємства (на витрати виробництва і обігу, нарахування на матеріально-відповідальних осіб, на результати фінансово-господарської діяльності).

Ревізор, користуючись документальними методичними прийомами, досліджує ці операції і складає свої висновки. Використовує ревізор також дані аналітичного і синтетичного обліку по рахунках "Розрахунки з персоналом по інших операціях" 375, "Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків" 374, "Розрахунки по претензіях" 377, Розрахунки з різними дебіторами".


 
 

Цікаве

Загрузка...