WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Під час перевірки правильності вирахування і сплати окремих видів податків керуються законодавчими актами про оподаткування прибутку підприємств, про прибутковий податок з громадян, про податок на додану вартість, про акцизний збір тощо.

Особлива увага приділяється правильності розрахунків з податків. Основним джерелом надходження коштів до бюджету є податок з прибутку підприємств відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Об'єктом оподаткування є балансовий прибуток платника податку. При цьому прибуток підприємства оподатковується за базовою ставкою.

Для приховування прибутку або інших об'єктів оподаткування суб'єкти підприємницької діяльності у декларації про доходи відображають значно меншу, порівняно з фактичною, суму прибутку від господарської діяльності. Заниження доходу (прибутку) або інших об'єктів оподаткування полягає в тому, що в декларації про доходи відображаються всі операції, але при цьому завищується собівартість продукції, у зв'язку з чим зменшується загальний обсяг прибутку, який підлягає оподаткуванню.

Ревізор перевіряє правильність обліку валового прибутку, а відтак тієї її частини, яка безпосередньо оподатковується. Тому зіставляють ідентичність балансових даних про прибуток з його обліком у Головній книзі, регістрах аналітичного обліку за рахунком 79 "Фінансові результати", за Звітом про фінансові результати. Необхідно впевнитися у реальності сум з дебету і кредиту рахунків 70 "Доходи від реалізації", 79 "Фінансові результати", 90 "Собівартість реалізації", а також у законності витрат, включених у собівартість.

____67____ АУДИТ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ

Бухгалтерська звітність є системою узагальнених показників, що характеризують підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства протягом звітного періоду (місяця, кварталу, року). Вона складається шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією.

Починається аудит з перевірки свідоцтва про державну реєстрацію. Передумовою реєстрації підприємств є підготовка і подання до державних органів установчих документів (статут і установча угода між засновниками). Спочатку встановлюється наявність установчих документів, потім перевіряється відповідність цих документів вимогам чинного законодавства. Статут і угода мають бути прошиті і затверджені печаткою органу реєстрації, а підписи засновників завірені нотаріально.

Метою аудиту показників фінансової звітності є висловлення аудитором висновку про те, що фінансова звітність за всіма суттєвими аспектами відповідає інструкціям, які регламентують порядок підготовки і представлення фінансової звітності.

Перевірка фінансової звітності включає: перевірку правильності складання балансу; перевірку правильності складання Звіту про фінансові результати; Звіту про рух грошових коштів; Звіту про власний капітал; перевірку узгодженості показників форм річної бухгалтерської звітності; перевірку Головної книги (інших реєстрів бухгалтерського обліку); перевірку відповідності оборотів і залишків по всіх журналах та відомостях синтетичного обліку з даними Головної книги.

Завдання аудитора під час перевірки фінансової звітності полягає

 • дослідити достовірність та відповідність записів даним Головної |книги и та реєстрів аналітичного обліку

 • прослідкувати за своєчасністю здачі бухгалтерської звітності до відповідних державних органів

 • вивчити взаємоузгодженість показників звітності підприємства

 • порівняти дані річної фінансової звітності з даними квартальної і юточної фінансової звітності

 • оцінити можливість постійного функціонування підприємства

 • оцінити вплив подій, що відбулися, на фінансову звітність та їх зображення в звітності.

Під час перевірки фінансової звітності застосовуються прийоми документального контролю. Звітність при цьому підлягає перевірці за формою, аналітичній перевірці і перевірці за змістом. Проводячи формальну перевірку, аудитор повинен впевнитись у повному розкритті інформації в звітності. Вона полягає у візуальній перевірці записів всіх реквізитів звітності.

Перевірка балансу відбувається у наступній послідовності: перевірка тотожності показників, що містяться, у балансі та реєстрах бухгалтерського обліку. Перевірка відбувається по кожній формі звітності окремо шляхом порівняння показників, що містяться у відповідній формі, із залишками та оборотами по рахунках Головної книги і реєстрів обліку.

Після цього відбувається перевірка відображення всіх активів і пасивів підприємства в повному обсязі та вивчення їх протягом року відповідно до прийнятої облікової політики. Перевірка передбачає встановлення дотримання підприємством протягом звітного року методів оцінки, обраних ним на

початку звітного періоду.

Під час встановлення реального існування відображених в балансі активів і пасивів, аудитор повинен переконатися в реальному існуванні, наявності конкретних видів, найменування матеріальних запасів, які в сукупності відображені в балансі.

Аудитор повинен перевірити дотримання підприємством обраної облікової політики, а також безперервності його функціонування, продовження процесу виробництва при даному рівні матеріальних запасів, грошових коштів, власного капіталу тощо.

_39___ Типові порушення при здійсненні операцій з виробничими запасами. Завдання і джерела контролю.

Основою господарської діяльності підприємств, товариств, фондів, бірж, акціонерних товариств є матеріальні цінності, які як об'єкт контролю досліджується насамперед з позицій доцільності та ефективності їх витрачання. Ефективність використання включає в себе всі операції, починаючи від надходження матеріалів на підприємство до відпуску їх у виробництво.

Отже, основними завданнями ревізії і контролю операцій з матеріальними цінностями є перевірка:

 • стану складського господарства і умов, що забезпечують збереження матеріальних цінностей;

 • законності здійснених операцій по оприбуткуванню і використанню матеріальних цінностей;

 • стану інвентаризаційної роботи на підприємстві;

 • стану обліку на складах і в бухгалтерії;

 • своєчасності й правильності розрахунків з постачальниками;

 • обґрунтованості оцінки матеріальних ресурсів і реальності балансових залишків.

Для виконання вказаних завдань у процесі контролю слід використовувати наступні джерела інформації:

 • плани матеріально-технічного постачання, договори з постачальниками, рахунки-фактури, товаротранспортні накладні;

 • первинні документи на оформлення приймання та відпуску матеріальних цінностей (М-1, М-2, М-3, М-4, М-7, М-8, М-9, М-10, М-11, тощо);

 • виробничі звіти про використання матеріальних цінностей;

 • облікові реєстри (журнали 3; 5; 5А; відомість3.3, картки складського обліку);

 • матеріали інвентаризацій та попередніх ревізій;

 • головна книга та звітні баланси (дані по рахунку № 20, 21);

 • нормативно-довідкова інформація.

Найтиповішими порушеннями при здійсненні операцій з матеріальними цінностями є такі:

 • незадовільна організація складського господарства й зберігання цінностей;

 • невиконання завдань із заготівлі матеріалів;

 • придбання непотрібних матеріалів на складі цінностей, що псуються;

 • збільшення собівартості заготовлених матеріалів;

 • порушення правил приймання вантажів, неправильне визначення і оформлення недостач;

 • необґрунтовані претензії до постачальників;

 • нераціональне витрачання матеріалів на виробництві, порушення норм лімітів їх відпуску.

 • відпускання дефіцитних товарів як лишків на сторону;

 • порушення порядку проведення інвентаризації;

 • нестачі, лишки, привласнення матеріальних цінностей;

 • заміна нових предметів старими;

 • відпускання цінностей по занижених цінах;

 • незадовільна постановка бухгалтерського обліку.

Отже, завданням контролю операцій з матеріальними цінностями є усунення всіх негативних явищ у роботі підприємств, що дасть змогу забезпечити збереження матеріальних цінностей і раціональне їх використання.

_40___ Перевірка дотримання умов збереження матеріальних ресурсів.

Контроль за збереженням матеріальних цінностей розпочинається з перевірки умов, які його забезпечують. До таких умов належать:

 • правильний підбір і розстановка кадрів;

 • організація і стан складського господарства;

 • організація пропускної системи;

 • стан обліку та внутрішньогосподарського контролю за наявністю матеріальних цінностей.


 
 

Цікаве

Загрузка...