WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Перевірка достовірності даних про випуск готової продукції може проводитись шляхом взаємного контролю документів на оприбуткування готової продукції з документами на відпуск матеріалів у виробництво і по обліку праці та його оплати (змінні рапорти, маршрутні листи, наряди та інше). Одночасно необхідно перевірити, як ведеться облік незавершеного виробництва, наявності порушення у відповідності з прийнятими нормативними актами.

Бухгалтерські записи звіряють з виробничими звітами про продукції в яких відображають кількість продукції виготовленої за місяць в асортименті, виробничі звіти звіряють з даними змінних звітів і прибутковими накладними на готову продукцію, прибуткові накладні звіряють з нарядами і цеховими журналами.

Виконання плану виробництва в натуральному виразі перевіряють по кожному виду зокрема. По кожному випадку недовиконання виясняються причини і розробляють пропозиції для усунення недоліків.

Загальну оцінку виконання плану в натуральному виразі дати не можна через неоднорідність вимірників. Для того щоб перевірити виконання плану по загальному обсягу випуску необхідно кількісні дані перетворити шляхом сумування добутків кількості одиниць, по плану і по звіту на їх ціни і потім фактичне виконання спів ставити з плановим завданням.

При перевірці виконання плану по асортименту враховують випуск продукції виробленої в межах плану.

Продукція виготовлена зверх плану в розрахунок не приймається, що виключає можливість перекривати недовиконання плану по одних виробах за рахунок інших, тобто:

 • по виробах по яких план недовиконаний в розрахунок включається фактичне виконання;

 • по виробах по яких план перевиконаний в розрахунок приймається планове завдання;

 • вироби виробництво яких планом не передбачено в розрахунок не приймаються.

В процесі перевірки виконання плану необхідно виявити, ті вироби, які користуються обмеженим попитом, такі вироби повинні виключатися з плану виробництва, щоб не викликати затоварювання. Випуск готових виробів без замовлень і договорів веде до затоварювання складів, викликає уповільнення кругообігу господарських засобів і фінансову скруту. Тому при перевірці слід звернути увагу на взаємо узгодженість договорів – поставок з програмою випуску продукції

__49_ Завдання та джерела ревізії грошових коштів

Цей розділ контрольно-ревізійної роботи належить до найскладніших і дуже трудомістких. Складність полягає в тому, що більшість зловживань і порушень тісно пов'язана з обігом грошових коштів на початковому чи кінцевому етапах здійснення окремих господарських операцій. Перевірка супроводжується виконанням величезної технічної роботи з обсягів підрахунків, складання групувальних таблиць і відомостей. Крім цього, така ревізія (перевірка) здійснюється суцільним, а не вибірковим способом контролю.

Завдання ревізії:

 • дати оцінку стану збереження та використання грошових коштів;

 • виявити порушення порядку здійснення готівкового та безготівкового обігу грошових і прирівняних до них коштів ревізованого обігу грошових і прирівняних до них коштів ревізованого суб'єкта (підприємства чи організації);

 • установити правомірність, достовірність та економічну обгрунтованність операцій з надходження і використання грошових коштів, відображення цих операцій в обліку;

 • розробити заходи з реалізації матеріалів контролю стосовно усунення виявлених порушень, відшкодування збитків, заподіяних підприємству діями чи бездіяльністю відповідальних службових чи посадових осіб, і попередження зловживань і недоліків у подальшій роботі ревізованого підприємства.

Джерела ревізій:

 1. первинні документи: касові прибуткові та видаткові ордери;розрахунково-платіжні (платіжні) відомості; платіжні відомості;платіжні доручення ; платіжні доручення-вимоги;чекові книжки; виписки установ банків з поточного та валютного рахунків підприємства;квитанції; поштові перекази, договори про матеріальну відповідальність; акти інвентаризацій каси і т.п.

 2. облікові реєстри:

 • журнал реєстрації касових прибуткових та видаткових ордерів

 • журнал реєстрації платіжних доручень до банку

 • касова книга – журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, звіти касира

 • журнал1 і відомість 1і при журнальній формі обліку за рахунками 30 „Каса", 33 „Інші грошові кошти", 311 „Поточний рахунок у банку" або відповідні машинограми при різних видах автоматизованих комп'ютерних форм обліку

 • Гловна книга

 1. звітність:

 • баланс підприємства; Звіт про рух грошових коштів.

 1. місце зберігання касової готівки (обладнання приміщення та устаткування каси).

Основні нормативні акти, якими керується ревізор при здійсненні контролю:

 • положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.06.95 № 88;

 • порядок ведення касових операцій у національній валюті України

 • положення про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, затверджене, затверджене постановою Національного банку України від 24.05.93 № 37 (із доповненням і змінами);

 • інструкція № 3 „Про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валютах", затверджена постановою Національного банку України від 27.05.96 № 121, у редакції з доповненнями від 17.11.97 № 379;

 • порядок ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та інших послуг, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 21.11.94 № 113 (зі змінами і доповненнями).

59 Контроль і ревізія розрахунків за податками і платежами

Одним із важливих чинників розв'язання економічної кризи в суспільстві є удосконалення системи оподаткування. Завдання ревізора — перевірити правильність обчислення податків і платежів та своєчасність і повноту їх сплати. Перевірці підлягає кожний вид податку і платежу. До основних нетоварних розрахункових операцій належать розрахунки з бюджетом (із фінансовими органами) за податки з обороту (акцизний збір, ПДВ тощо), з прибутків, з доходу працівників та ін. Облік розрахунків з бюджетом відображають на рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами", у кредит якого записують суми, що підлягають внесенню в дохід бюджету, а в дебет — внесені платежі.

Ревізор перевіряє правильність кореспонденції в обліку розрахунків з бюджетом.

Зокрема, внески з прибутку до бюджету відображають щомісяця таким записом: дебет рахунка 98 "Податки на прибуток", кредит рахунка 641 "Розрахунки за податками".

Сума ПДВ, що підлягає внесенню до бюджету, оформляється записом: дебет рахунка 70 "Доходи від реалізації", кредит рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами".

На суму податків, утриманих із заробітної плати робітників і службовців, роблять запис: дебет рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці", кредит рахунка 64 "Розрахунки за податками і платежами". На рахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" ведеться облік розрахунків за зборами (обов'язковими платежами), що справляються відповідно до чинного законодавства.

У процесі ревізії вивчають акти перевірок, проведених державною податковою адміністрацією, банком, Пенсійним фондом тощо. Крім того, з'ясовують причини прострочення платежів, за чий рахунок віднесена пеня, яких заходів вжито до винних осіб за несвоєчасне перерахування коштів.

Основними джерелами інформації для перевірки розрахунків з бюджетом є: довідки і розрахунки, декларації за окремими видами платежів; виписки банків і додані до них документи про перерахування належних сум у бюджет; бухгалтерські записи на рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами", регістри синтетичного і аналітичного обліку, баланс та інші види фінансової звітності.

Під час перевірки слід уточнити правильність виведення оборотів і сальдо за кожним видом податків і платежів на кінець звітного періоду, для чого дані аналітичного обліку кожного виду податку чи платежу порівнюють із залишками в регістрах аналітичного обліку і Головній книзі за рахунком 64 "Розрахунки за податками і платежами" чи іншими рахунками. Якщо виявлено неточності у розрахунках, слід вжити заходів щодо їх усунення і з'ясувати, чи підприємство заплатило штрафи, пеню податковим адміністраціям за неправильне визначення розміру платежу або його прострочення. Штрафи і пеню слід стягувати з посадової особи, винної у простроченні або у неправильному обчисленні платежу в бюджет.


 
 

Цікаве

Загрузка...