WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Контроль і ревізія (шпаргалка) - Шпаргалка

Повноту й своєчасність оприбуткування основних засобів визначають шляхом зіставлення дати оприбуткування за рахунком 10 "Основні засоби" з даними, вказаними в первинних документах, актах приймання-здавання, актах введення в експлуатацію основних засобів.

Документальній перевірці підлягають також операції щодо списання ОЗ, правильність їх оформлення, законність і доцільність вибуття і правильність відображення його в обліку.

Необхідно також перевірити правильність оцінки основних засобів. Основні засоби, які надійшли на підприємство, обліковуються за первісною вартістю, яка включає затрати на їх спорудження, вартість проектно-кошторисної документації, видатки на доставку, монтаж та установлення. При цьому придбані основні засобі, які були в експлуатації, оприбутковуються за сумою купівельної вартості (оплати), видатків на їхню доставку і установку з доданням суми зносу за цими об'єктами, вказаної у документах на оплату.

Ретельно перевіряють операції щодо передачі основних засобів у оренду. Для цього вивчають зміст договорів (на який строк, розмір орендної плати, умови проведення капітального ремонту орендованих основних засобів та ін.) і їх виконання, а також правильність розрахунків за орендовані основні засоби і відображення вказаних операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

При списанні основних засобів внаслідок стихійного лиха і аварій необхідно перевірити, чи відшкодовувалися зазнані підприємством збитки винними особами.

Фінансовий результат (прибуток, збитки) від реалізації та іншого вибуття ОЗ відноситься на рахунок 79 "Фінансові результати".

60 Контроль і ревізіякредитних операцій

П(С)БО 11 "Зобов'язання" визначає порядок формування та відображення у звітності інформації про зобов'язання. Цим стандартом усі зобов'язання класифікуються на довгострокові, поточні, забезпечені та непередбачені зобов'язання.

Ревізор перевіряє, чи дотримано порядку, за яким кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних договорів. Кредитний договір укладають установа банку і підприємство. У кредитному договорі банк бере на себе зобов'язання надати кредит, а позичальник — використати, сплатити борг і повернути його. У ньому передбачається об'єкт кредитування, умови одержання і сплати позик, процентні ставки плати за кредит, строки, на які видаються позики.

Ревізор здійснює аналіз фінансового стану підприємства, контролює дотримання строків платежів, своєчасність сплати кредиту. Завдання ревізора — перевірити законність одержання і використання банківських кредитів за цільовим призначенням, своєчасність погашення їх.

Перевіряючи записи у Головній книзі й балансі, ревізор з'ясовує, якими видами позик користувалось підприємство. Для перевірки дотримання порядку кредитування, оформлення позик та їх погашення ревізор керується Інструкцією № 3 про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті, затвердженою Постановою Правління НБУ від 27. 05. 96 № 121.

Облік розрахунків по кредитах ведеться на рахунках 50 "Довгострокові позики" та 60 "Короткострокові позики" у національній та іноземній валюті за кредитами банків. За кредитом цих рахунків відображаються суми одержаних кредитів, за дебетом — їх погашення.

Ревізор з'ясовує:

 • чи зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їхньою теперішньою вартістю, яка залежить від умов та виду зобов'язання;

 • чи своєчасно сплачуються нараховані відсотки;

 • чи своєчасно погашаються отримані позики.

За даними балансу і записами в реєстрі аналітичного обліку ревізор встановлює, чи використовувалася позика за цільовим призначенням. Ревізор перевіряє правильність відомостей про забезпечення виданих позик, наявність власних оборотних коштів у товарних запасах, повноту використання позик на тимчасові потреби, під нормативні запаси матеріальних цінностей. Особливій перевірці підлягають факти виникнення простроченої заборгованості, при цьому встановлюють причини, суму збитків від сплати процентів за підвищеною ставкою, перевіряють ефективність заходів щодо погашення прострочених позик та заходів щодо оздоровлення фінансового стану підприємства.

_37__ Контроль операцій по ремонту основних засобів і оцінка ефективності їх використання

Основними аспектами ревізії затрат на ремонт основних засобів є:

 • правильність документального оформлення всіх ремонтних робіт;

 • реальність обсягу і собівартості ремонтних робіт;

 • ефективність використання засобів, призначених для ремонту, та їх облік;

 • аналіз відхилень фактичних затрат на ремонт основних засобів від затвердженого кошторису.

Ревізію затрат на ремонт основних засобів розпочинають з перевірки наявності і правильності складання плану і кошторису ремонтних робіт. Особливу увагу звертають на реальність кошторисів. Інколи їх складають після завершення ремонту об'єкта, і відповідно, кошторису вартість прирівнюють до фактичних витрат. Кошториси на капітальний ремонт будівель і споруд необхідно складати на основі актів технічного огляду, які затверджуються керівником підприємства. Слід також перевірити стан розрахунків з підрядчиками і правильність виписаних ними рахунків на виконані роботи, а також наявність актів приймання робіт.

При капітальному ремонті, виконаному господарським способом необхідно:

 • виявити причини подорожчання чи здешевлення капітального ремонту;

 • перевірити дотримання цін і заготівельних витрат;

 • перевірити правильність використання норм виробітку, розцінок;

 • витрат на оплату праці, правильність визначення собівартості капітального ремонту і обсягу виконаних робіт;

 • вияснити чи оприбутковані одержані при розбиранні основних засобів, що підлягали ремонту, матеріальні цінності, які ------- витрат по статтях кошторису на основі первинних документів (наряд на відрядну роботу, накладних і лімітно-забірних карт на використання матеріальних цінностей об'єктів, актів прийому виконаних робіт).

Причини перевитрат і економії детально розглянути так як економія може виникнути в наслідок неповного виконання робіт по ремонту і погіршення його якості, що приводить до дострокового вибуття основних засобів з експлуатації або проведення більш об'ємного і дорогого ремонту. Закінчується ревізія перевіркою правильності списання вартості витрат проведених ремонтів. Необхідно пам'ятати, що витрати по покращенню стану об'єкта призводить до продовження строку корисної служби та до підвищення продуктивності об'єкта основних засобів, дозволяють отримувати додаткові економічні вигоди протягом більше одного звітного періоду. Якщо зазначені витрати не відповідають першочинним вимогам, вони повинні бути визнані поточними витратами за період, в якому вони були понесені.

Рівень використання основних виробничих фондів характеризується такими показниками як: фондовіддача, фондоозброєність, питомі капіталовкладення на одиницю введених виробничих потужностей.

_47__ Перевірка стану бухгалтерського обліку і достовірності звітності по випуску готової продукції

Виконання плану виробництва і випуску продукції в натуральному і вартісному виразі перевіряють на основі даних звіту форми 1-П, використовуючи при цьому накладні та записи по рахунках 26 і 27. При перевірці звітності слід керуватись „Інструкція до складання звітів промислових підприємств по випуску продукції".

Необхідно перевірити чи правильно включені в обсяг продукції в натуральному виразі вироби виготовлені в межах періоду, що перевіряється. Слід мати на увазі те, що вироби вважаються готовими в тому випадку, коли вони повністю укомплектовані, відповідають встановленим стандартам, прийняті відділом технічного контролю і здані на склад.

Продукція яка не відповідає вказаним вимогам, повинна відображатись в звітності і в обліку в складі незавершеною виробництва.

В процесі контролю звертають увагу на правильність оформлення документами прийому випущеної з виробництва готової продукції, так як формування достовірної облікової інформації про виробничі і фінансові результати діяльності підприємства залежить від реальності показників, записаних в приймально-здавальних накладних або приймально-здавальних актах.

Слід встановити чи вся товарна продукція яка включена у виконання плану відповідає вимогам чи не було оформлення безтоварних накладних або здачі незакінченої виробництвом продукції на склад в кінці місяця і закінчення в наступному (тобто фактів приписки).

В практиці неодноразово виявлялись випадки завищення звітних даних про випуск продукції за рахунок незаконного і необґрунтованого включення в звітність виробів які не пройшли обробки, вимагають виправлення і переробки а також вироби випущені після закінчення звітного періоду. Для того щоб виявити причини порушень і попередити їх появу в подальшій роботі необхідно звітні дані порівняти з бухгалтерськими записами і первинними документами. Зокрема звітні показники співставляють з оборотами по рахунку 26 „Готова продукція", рахунку 23 „Основне виробництво" (по дебету і кредиту) і інших рахунків бухгалтерського обліку.


 
 

Цікаве

Загрузка...