WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Податкова накладна виписується на кожне постачання товарів у двох екземплярах, оригінал якої вручається покупцю (одержувачу товарів чи послуг), а копія зберігається в продавця (постачальника) товарів як звітний і розрахунковий податковий документ.

Податкова накладна надає право покупцю, зареєстрованому як платник ПДВ, на включення в податковий кредит витрат по сплаті ПДВ постачальнику при придбанні товарів (послуг).

Крім податкової накладної, постачальник виписує покупцю рахунка-фактури й інших розрахунково-платіжних документів, що підтверджують факт передачі (збуту) товару і його оплату з указівкою суми ПДВ.

На підставі виписаних податкових накладних постачальник робить відповідні записи в Книзі обліку продажу товарів (робіт, послуг), що містить порядок обліку операцій із продажу товарів (робіт, послуг) і визначає підставу для можливого віднесення до податкових зобов'язань сум ПДВ, нарахованих у звітному періоді в зв'язку з продажем (реалізацією) товарів, робіт, послуг (кредит рахунка 641 "Розрахунки по податках").

На основі наказів-накладних роблять відповідні записи в картках складського обліку про відпуск готової продукції зі складу, а також ведуть облік відвантаженої продукції в бухгалтерії (додаток 7).

Платіжні документи протягом двох робочих днів разом з товаросупроводжувальними документами здаються в банк на інкасо, тобто підприємство доручає банку інкасувати, стягнути з покупця належну до оплати суму за відвантажену йому продукцію. У встановлений термін покупець повинний акцептувати платіжну вимогу постачальника (тобто дати згоду на оплату) чи заявити обґрунтоване відмовлення від оплати (цілком чи частково). При повному відмовленні від акцепту покупець повинний письмово сповістити про це постачальнику, прийняти товар на відповідальне збереження, а потім відправити за адресою, зазначеному постачальником.

Відповідно до законодавства датою реалізації продукції, товарів, робіт, послуг вважається дата відвантаження (передачі) продукції, товарів (підписання документів про виконання роботи, наданні послуги), тобто для обліку реалізації встановлений методнарахування. Отже, при визначенні обсягу реалізації методомнарахування датою реалізації вважається дата передачі права власності покупцям на продукцію (роботи, послуги) відповідно до базисних умов постачання, визначеними суб'єктами підприємницької діяльності, незалежно від термінів здійснення платежів, а для робіт, послуг — дата оформлення документів, що засвідчують факт їхнього виконання. Вартість відвантаженої покупцям продукції (виконаних робіт, послуг) зараховується в доход від реалізації, отриманої підприємством у звітному періоді.

На основі додатку 7 покажемо відображення господарських операцій по розрахунках з покупцями за відвантажену продукцію. Підприємство відвантажило покупцю "МЧП Веста" готову продукцію на суму 52,27 грн., в тому числі ПДВ 8,7 грн. Собівартість готової продукції 40 грн.

Звідси в бухгалтерському обліку на відвантажену покупцям готову продукцію роблять записом (таб. 2.4.2):

Наприкінці звітного періоду (місяця, кварталу) на дебет субрахунку 791 "Результати основної діяльності" списують собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг (із кредиту рахунка 90 "Собівартість реалізації"), витрати, зв'язані зі збутому (із кредиту рахунка 93 "Витрати на збут"), адміністративні витрати (із кредиту рахунка 92 "Адміністративні витрати"), інші витрати операційної діяльності (з кредиту рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності"), а також відповідні суми податку на прибуток (із кредиту рахунка 98 "Податки на прибуток"). За даними рахунка 79 "Фінансові результати" визначають чистий прибуток, отриманий підприємством за звітний період від основної діяльності, що списують на рахунок 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)". Дані рахунки 79 "Фінансові результати" використовують для складання Звіту про фінансові результати.

Таблиця 2.4.2.

№ п/п

Найменування господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Відвантажено готову продукцію покупцям

361

701

52,27

2

Відображення суми податкового зобов'язання по ПДВ

701

641

8,7

3

Отримано кошти від покупців за відвантажену продукцію

311

361

52,27

4

Відображено фінансовий результат від реалізованої продукції

701

791

43,57

5

Відображено собівартість готової продукції

901

26

40

6

Списано собівартість готової продукції

791

901

40

2.5. Документальне оформлення обліку наявності та руху готової продукції на складах і в бухгалтерії

На підприємстві випуск продукції з виробництва та передача її на склад оформлюється накладними, відомостями, приймально-здавальними документами, актами приймання, в яких вказується: дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість, ціна за одиницю (додаток 8). Вони виписуються в двох примірниках, один з яких призначений для здавальника, а інший залишається на складі. Кількість виробів, що оприбутковуються на склад, їх вага та обсяг повинні вимірюватися, підраховуватися і, при необхідності, зважуватися.

На складі готова продукція обліковується в кількісному виразі за її видами на картках або в книгах складського обліку. В картці або книзі визначаються назва продукції, її номенклатурний номер, одиниця виміру, розмір, марка, ціна за одиницю. Облік готової продукції на складі ведеться в міру її надходження на склад або відпуску зі складу. В картках або книгах складського обліку робляться записи про надходження та відпуск готової продукції і щоденно виводяться її залишки. Рух первинних документів з обліку готової продукції наведено на рисунку 2.5.1.

На підставі здавальних накладних, що виписуються у двох примірниках, складається Відомість випуску готової продукції за звітний місяць, у якій випущена з виробництва продукція групується по видах і сортам (номенклатурним номерам) і відображається в двох оцінках: за обліковими цінами (як правило, по плановій собівартості) і по фактичній собівартості (яка визначається наприкінці місяця після складання звітної калькуляції).

ЦЕХ

Технічний контроль

СКЛАД

Готова Готова

Картка складського обліку. На кожний номенклатурний номер

продукція продукція

Приймально-

здавальна

накладна

На Накладній ставиться підпис

покупця або іншої уповноваженої

особи. Товарно-транспортна нак-

ладна виписується як правило в 6 Відвантаження

примірниках: готової

  • покупцеві, Накладна продукції

  • клієнтові,

  • в

    ПОКУПЕЦЬ

    одію,

  • перепустка для охорони,

  • залишається на заводі,

  • під реєстрацію.

Рахунки-фактури на відвантажену Рахунок-

продукцію направляються покуп- фактура

цям, а їх копії залишаються в бух-

г

На основі Накладної та інших первинних документів виписується Рахунок-фактура

алтерії підприємства постачаль-

ника. В рахунках-фактури вказу-

ються: найменування вантажоот-

римувача та відправника, їх адре-

с

БУХГАЛТЕРІЯ

У бухгалтерії на основі первинних документів по прибутку та видатку ведуть накопичувальні відомості випуску готової продукції в натуральному та вартісному виразі та накопичувальну відомість від-вантаженої продукції

а, номер угоди, найменування

банку та його реквізити, сума ра-

хунка-фактури, дата відвантажен-

ня та інша необхідна інформація

Рисунок 2.5.1. Рух первинних документів з обліку готової продукції

Шляхом порівняння цих показників між собою визначають відхилення між плановою і фактичною собівартістю (економію, перевитрату) як по окремих видах продукції, так і по усьому випуску. Ці дані використовуються для контролю за виконанням плану по собівартості продукції.

Дані Відомості випуску готової продукції з виробництва служать підставою для її оприбуткування. Синтетичнийоблік наявності і руху готової продукції по фактичній виробничій собівартості ведеться на активному рахунку 26 "Готова продукція". При оприбуткуванні випущеної з виробництва готової продукції в бухгалтерському обліку роблять запис по дебету рахунка 26 "Готова продукція" і кредиту рахунка 23 "Виробництво".


 
 

Цікаве

Загрузка...