WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

15. Наказ Міністерства Фінансів України "Про інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків" від 11.08.1994 р. № 69.

16. Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу" від 26.01.1993 р. №2939-XII

1.2. Організація обліку готової продукції відповідно до П(С)БО

Введення національних стандартів обліку виділило новий по формі, але знайомий по складу об'єкт обліку – Запаси. Основні підходи, які регламентують цю облікову категорію, представлені в П(С)БО – 9. Будучи оборотними активами, запаси повинні задовольняти наступним вимогам:

― повинні оприбутковуватись в результаті фактично здійснюваних подій;

― не повинні бути обмеженні у використанні;

― повинні бути надані для реалізації або використання в період операційного циклу або 12 місяців з дати балансу.

У випадку невиконання однієї з вимог об'єкт виключають із складу запасів і відносять до витрат або необоротних активів.

В плані рахунків для обліку запасів передбачені рахунки другого класу.

Сформульований в ст. 4 Закону про бухгалтерський облік принцип превалювання складу над формою означає, що економічне значення господарських операцій повинно домінувати над інформацією, відображеною в документах якими вони засвідчені. Так як спосіб документування ніхто не відміняв, тому всі запаси повинні бути засновані на виправдних документах, що дозволяє достовірно оцінювати здійсненні події. Якщо немає носіїв інформації про об'єкт, він не може бути включений у склад запасів. З цього слідує, що рішення про переведення активу із складу запасів у ранг необоротних активів, або витрат повинно бути оформлено актом, зафіксованим уповноваженими особами.

У п. 4 П(С)БО – 9 запаси класифікують за трьома признаками. Їх наповнення показано в таблиці 1.2.1 "Класифікація запасів"

Таблиця 1.2.1.

Класифікація запасів

з/п

Ознаки групування

Вид запасів

Рахунки, які використовуються в обліку окремих груп запасів згідно Плану рахунків

1

Призначені для реалізації в умовах звичайної діяльності

Готова продукція, товари

26 "Готова продукція"

28 "Товари"

2

Знаходяться в процесі виробни-цтва з метою подальшої реа-лізації продукту виробництва

Незавершене виробни-цтво, напівфабрикати, брак у виробництві

23 "Виробництво"

25 "Напівфабрикати"

24 "Брак у виробництві"

3

Призначені для споживання при виробництві продукції, ви-конанню робіт, послуг, а також управління підприємством

Виробничі запаси, МШП, напівфабрикати

20 "Виробничі запаси"

22 "МШП"

25 "Напівфабрикати"

Вибір способу оцінки запасів регламентується типом операції – оприбуткування, зберігання, вибуття.

Придбані, виготовленні запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, порядок визначення якої розкритий в таблиці 1.2.2.

У первісну вартість не включають (п. 14 П(С)БО – 9) :

― понаднормативні витрати та нестачі запасів;

― витрати на збут;

― відсотки за використання кредитів (в тому числі комерційних);

― загальногосподарські та інші подібні витрати, які відображають у складі витрат по дебету рахунків класу 9. Виключення становлять змінні і розподільчі постійні загальногосподарські витрати.

Таблиця 1.2.2.

Оцінка запасів

№ з/п

Джерело надходження

Категорія, адекватна первісній вартості

Склад первісної вартості

1

Придбані за плату (п. 9 П(С)БО – 9)

Фактична собівартість придбаних запасів

1) закупочна вартість згідно рахунку постачальника (договору);

2) суми, які сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші подібні послуги у зв'язку з пошуком та придбанням запасів;

3) суми ввізного мита;

4) суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не компенсуються;

2

Виготовлення власни-ми силами, які знаходя-ться в процесі виробни-цтва, з ціллю подаль-шої реалізації продукту виробництва (п. 10 ПБО - 9, п. 11 ПБО -16)

Фактичні затрати виробництва

1) прямі матеріальні затрати;

2) прямі затрати на оплату праці;

3) інші прямі затрати, змінні та розподілені постійні загальновиробничі витрати

3

Виготовлення власни-ми силами, призначені для реалізації (п. 10 ПБО - 9, п. 11 ПБО -16)

Фактична виробнича собівартість

1) витрати на незавершене виробництво на початок місяця;

2) фактичні витрати виробництва звітного періоду за мінусом:

 витрат на незавершене виробництво на кінець звітного періоду;

 вартість відходів браку, оприбуткованого як актив та інші

4

Внесок в уставний ка-пітал виробничих запа-сів (п. 11 П(С)БО - 9)

Справедлива вартість, узгоджена засновниками

Відновлююча вартість (поточна собівартість придбання) (додаток до П(С)БО – 19 п. 3)

5

Внесок в уставний фонд запасів, призна-чених для реалізації (п. 11 П(С)БО - 9)

Справедлива вартість, узгоджена засновника-ми

Вартість реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію та надбавок на аналогічні запаси (додаток до П(С)БО – 19 п. 3)

6

Безкоштовне надход-ження (п. 12 ПСБО – 9)

Справедлива вартість

Визначають згідно п. 4, 5 таблиці (додаток до П(С)БО – 19 п. 3)

7

Обмін на подібні запа-си (п. 13 П(С)БО – 9)

Найменша:

 або балансова

 або справедлива вар-тість переданих запасів

Визначають згідно п. 1 - 6 таблиці

8

Обмін на неподібні запаси (п. 13 ПСБО – 9)

Справедлива вартіст отриманих запасів

Визначається згідно п. 4, 5 таблиці (додаток до П(С)БО – 19 п. 3)

Склад витрат які формують собівартість виробленої продукції, регламентується П(С)БО – 16 "Витрати". Із прийняттям П(С)БО – 16 змінився склад виробничої собівартості. Тепер в неї не включені загальногосподарські та частина загальновиробничих витрат. Крім того витрати на збут тепер є витратами звітного періоду.

Усі затрати на виробництво, включаються до собівартості окремих видів продукції (робіт, послуг) або груп однорідної продукції, тобто формують об'єкт обліку витрат. Залежно від способу віднесення до конкретного об'єкту витрат затрати поділяються на прямі та непрямі.

Таблиця 1.2.3.

Кореспонденція рахунків

№ п/п

Зміст операції

Дебет

Кредит

1. Виготовлення запасів власними силами

1

Відпущені матеріали на виробництво

23

20

2

Нарахована заробітна плата виробничим робітникам

23

661

3

Зроблені нарахування на зарплату:

3.1

В Пенсійний фонд (32%)

23

651

3.2

В Фонд соціального страхування

23

652

3.3

В Фонд страхування на випадок безробіття

23

653

4

Нарахований знос виробничого обладнання

23

131

5

Списані змінні загальновиробничі витрати

23

91

2. Виготовлення запасів власними силами які призначені для реалізації

1

Списана вартість остаточного браку, по якому планується в майбутньому отримати економічні вигоди

24

23

2

Облікова вартість відходів ( із виробничого підрозділу повернені на склад запаси, по яким планується в майбутньому отримати економічні вигоди)

91

23

3

Первісна вартість готової продукції

26

23


 
 

Цікаве

Загрузка...