WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

інформаційна

Формування інформації, яка є засобом внутрішнього комунікаційного зв'язку між рівнями управління і різними структурними підрозділами одного рівня

комунікаційна

Оперативний контроль та оцінка результатів діяльності внутрішніх підрозділів і підприємства вцілому в досягнені мети.

контрольна

Перспективне планування і координування розвитку підприємства в майбутньому на підставі аналізу та оцінки фактичних результатів діяльності.

прогнозна

Рисунок 5.2. Функції управлінського обліку

Розробка та обґрунтування збутової політики підприємства передбачає вирішення таких питань стосовно конкретного виду продукції:

― вибір ринку;

― вибір системи збуту та визначення необхідних фінансових витрат;

― вибір каналів та методів збуту;

― вибір часу виходу на ринок;

― визначення системи руху продукції та витрати на доставку продукції покупцеві;

― визначення форм та методів стимулювання збуту та необхідних для цього витрат.

Найефективнішим способом стимулювання збуту продукції на ринок є: реклама продукції підприємства.

Для того, щоб збільшити обсяги реалізації продукції, підприємству необхідно звернути увагу на рекламу своєї продукції. Перш за все, необхідно виставляти свою продукцію на спеціалізованих виставках-ярмарках, при цьому надавати зацікавленим покупцям інформацію про продукцію підприємства, як в усному вигляді так і у вигляді журналів та буклетів.

Реклама дедалі більше сприяє налагодженню тісних зв'язків між виробником і споживачем. Допомагає споживачу придбати потрібну йому продукцію.

Визначення ефективності рекламної роботи передбачає проведення аналізу структури витрат на рекламу загалом і за окремими елементами: на проведення рекламних компаній, на використання конкретних рекламних коштів, на виготовлення рекламних матеріалів та їх розподіл.

Спрямованість реклами передбачає її орієнтацію на відомі ринки, конкретні групи покупців.

Організація рекламної роботи включає:

― вибір найефективніших стосовно товару та цільового ринку рекламних коштів;

― проведення цілеспрямованих рекламних кампаній;

― розміщення у періодичній пресі скрупульозно опрацьованих рекламних оголошень, відгуків покупців про товар;

― використання для реклами газет та журналів вузького профілю, довідників і спеціалізованих наукових видань;

― проведення рекламних заходів у журналах для наукових працівників про нові вироби;

― використання з рекламною метою товарного знака.

Визначення ефективності реклами передбачає також з'ясування питання про те, до якого рівня реклама сприяє зростанню реалізації товарів. Це здійснюють шляхом співвідношення витрат на рекламні заходи до досягнутих за їх допомогою результатів (зростання обсягу реалізації). Такий аналіз сприяє правильному виборові засобів реклами та часу її проведення, а також обгрунтованішому плануванню фінансових витрат на рекламу.

Витрати на рекламу, підприємство як платник податку на прибуток має право відносити до валових витрат, які включають витрати на проведення передпродажних та рекламних заходів стосовно продукції підприємства.

Витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків продукції або безоплатне надання послуг з рекламними цілями відносять не більше 2 % від оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний квартал.

Не дивлячись на те, що сфера впливу управлінського обліку значно ширша ніж лише облік, дослідження питань пов'язаних з методологією управлінського обліку, можна розглядати через призму організації системи бухгалтерського обліку, так як саме в цій системі створюється основна інформація про затрати і результати, що є одночасно базою системи управління обліку.

Отже, вдосконалення управлінського обліку на підприємстві дасть можливість в подальшому не допускати тих помилок в обліку, які були виявлені під час перевірки готової продукції на підприємстві та підприємства в цілому, та покращити фінансове становище підприємства за рахунок зниження собівартості продукції та збільшення обсягів реалізації.

Висновки

В умовах встановлення та розвитку ринкової економіки в Україні, зросла роль бухгалтерського обліку для підприємств всіх форм власності, як складової частини системи економічної інформації і управління. Управління підприємством, потребує систематичної інформації про здійснення господарських процесів, їх характер та об'єм, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використанні. Основним джерелом такої інформації, являються дані бухгалтерського обліку і звітності.

Дані бухгалтерського обліку і звітності забезпечують інформацією, яка необхідна для внутрішнього управління і використовується зовнішніми споживачами – банками, інвесторами, податковими службами, діловими партнерами тощо. Фактичні та потенційні інвестори ретельно вивчають баланс та іншу фінансову звітність підприємства що дає змогу судити про можливість і вигідність розміщення своїх капіталів.

В ході розгляду теми дипломної роботи "Організація обліку, котнролю, ревізіїі аналізу готової продукції та її реалізації" яка складається з п'яти розділів, було розглянуто такі важливі аспекти: І. Нормативно-правова база обліку та ревізії готової продукції та її реалізації; ІІ. Організація обліку готової продукції та її реалізації на ТОВ „Сарго"; ІІІ. Організація контролю та ревізії обліку готової продукції та її реалізації на ТОВ „Сарго"; IV. Аналіз готової продукції та її реалізації на ТОВ „Сарго"; V. Вдосконалення обліку і аналізу готової продукції та її реалізації шляхом впровадження на ТОВ „Сарго" управлінського обліку; після чого були зроблені відповідні висновки.

Під час розгляду першого розділу "Нормативно-правова база обліку та ревізії готової продукції" було з'ясовано, що нормативною базою яка регламентує облік та рівізію готової продукції та її реалізації і якою керується підприємство „Сарго" у своїй господарській діяльності, являються: Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України ". Про контрольно-ревізійну службу в Україні", Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 9 – "Запаси", 16 – "Витрати", а також Інструкції та положення.

Згідно П(С)БО – 9, запаси до яких відноситься готова продукція, та які являються оборотними активами повинні задовольняти наступним вимогам: повинні оприбутковуватись в результаті фактично здійснюваних подій; не повинні бути обмежені у використанні; повинні бути надані для реалізації або використанні в період операційного циклу.

Помітну увагу під час написання дипломної роботи було приділено організації обліку готової продукції та її реалізації на підприємстві „Сарго".

Тому у ході розгляду розділу "Організація обліку готової продукції та її реалізації" на ТОВ „Сарго" було з'ясовано, що ТОВ „Сарго" засноване 31 березня 1993 року для виготовлення лікеро-горілчаних виробів та продуктів харчування. У своїй діяльності підприємство керується вимогами чинного законодавства України, Статутом та внутрішніми нормативними документами, а при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності – також і актами інших держав.

Стосовно обліку готової продукції на підприємстві, то слід відзначити, що облік на підприємстві „Сарго" автоматизований, що робить роботу бухгалтера набагато простішим і таким чином легко контролюючим. Сам процес виробництва є одним з основних процесів господарської діяльності підприємства і представляє собою сукупність операцій по виготовленню продукції.

В бухгалтерському обліку готова продукція на підприємстві оцінюється у відповідності до П(С)БО – 9 "Запаси" за первісною вартістю. Для визначення первісної вартості продукції підприємством використовується П(С)БО – 16 "Витрати".

Для синтетичного обліку готової продукції обліковою політикою підприємства „Сарго" призначено активний рахунок 26 "Готова продукція" по дебету якого відображається її надходження за фактичною виробничою собівартістю, по кредиту відпуск готової продукції за фактичною виробничою собівартістю.

Фактична собівартість визначається для різних потреб, до яких відноситься встановлення раціональних затрат. Важливе місце під час формування фактичної виробничої собівартості продукції має калькуляція, за допомогою якої визначають допустимі витрати на продукцію.

Бухгалтерією підприємства „Сарго" ведеться аналітичний облік відвантаженої продукції, де відображається розрахунок відвантаженої продукції за фактичною виробничою собівартістю. Доход від продажу готової продукції підприємства „Сарго" обліковується на рахунку 70 "Доходи від реалізації". Відвантажену готову продукцію на підприємстві списують з кредиту рахунку 26 "Готова продукція" в дебет рахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції". Напротязі місяця облік відвантаження і реалізації продукції ведеться за відпускними цінами підприємства. По закінчені місяця визначається фактична виробнича собівартість відвантаженої продукції.


 
 

Цікаве

Загрузка...