WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Зауважимо, що термін "леверидж" (1еуегаgе — система важелів, засіб впливу, сила впливу) нам чомусь дуже сподобався і його можна зустріти в численних методиках фінансового аналізу і взагалі у новітній економічній літературі. Щоправда, у більшості наших розробок показник фінансового левериджу має зовсім інший зміст. Наприклад, дуже часто фінансовим левериджем називають коефіцієнт залежності від довгострокових зобов'язань (про це нижче). Ці два показники не можна назвати близькими між собою навіть з великою натяжкою. Як неможливо за допомогою коефіцієнта залежності від довгострокових зобов'язань прийняти рішення про шляхи пошуків додаткових фінансових ресурсів, так само неможливо назвати цей коефіцієнт позитивним чи негативним 1еуегаgе. Тож відкладемо до кращих часів цей дуже важливий показник рентабельності. Будемо сподіватися, що пом'якшення кредитно-інвестиційного клімату чекати недовго.

ЕОЛ = (4.8.2.)

де ЕОЛ – ефект операційного лівериджу;

МП – маржинальний прибуток;

УПВ – умовно-постійні витрати. За даними таблиці 4.7.1 для ТОВ „Сарго" розрахунок даного показника має вигляд:

ЕОЛ = = 2,6.

Це означає, що при збільшенні обсягу виробництва на 1% прибуток від операційної діяльності буде зростати на 2,6%. Як було зазначено вище для досягнення точки беззбитковості підприємству необхідно забезпечити нарощення обсягів виробництва у розмірі 1'125,72 тис. грн. Враховуючи очікуваний темп приросту операційного прибутку – 2,6%, досягнення порогу рентабельності передбачає отримання додаткового прибутку від нарощення обсягів діяльності (Пд) у сумі 2'931,6 тис. грн.

Розрахунок проведено за формулою:

Пд = Запас фінансової міцності (тис. грн.) / Ефект операційного лівериджу (%). (4.8.3.)

Зважаючи, що за останній місяць третього кварталу 2002 року підприємство отримало прибуток від виробництва рентабельних видів продукції у сумі 75,2 тис. грн. (за даними регістрів аналітичного обліку фактичної собівартості), можемо визначити час необхідний для досягнення точки беззбитковості при умові невідволікання коштів з обороту: 2931,6 / 75,2 = 38,98 місяців, тобто 3,25 років.

Тобто через три роки підприємство отримає реальну фінансову можливість для початку проведення розрахунків із кредиторами, перед якими загальна сума заборгованості після списання частини боргу буде становити 57'924,2 тис. грн.

Резервом зростання обсягів виробництва є підвищення коефіцієнту використання виробничої потужності підприємства. При умові завантаження всіх виробничих фондів (як власних, так і орендованих) на 13% прибуток від операційної діяльності підприємства (Ппл.міс.) збільшиться до 244,4 тис. грн. за місяць. Розрахунок проведено виходячи з фактичного коефіцієнту використання потужності, що дорівнює 4% та суми прибутку отриманого від виробництва рентабельних видів продукції у вересні 2002 року (тобто за останній місяць періоду, який підлягає аналізу) в розмірі 75,2 тис. грн.: Ппл.міс = (75,2 тис. грн. * 13%) / 4% = 244,4 тис. грн. Виходячи із визначеної середньомісячної суми планового операційного прибутку (Ппл.міс.) можемо розрахувати період (Тсп), на протязі якого підприємство здійснить повну сплату боргових зобов'язань перед кредиторами на загальну вартість 57'924,2 тис.грн.

Тсп = (Загальна сума боргу тис. грн. / Пплміс.) / 12 місяців = (57924,2 тис. грн. / 244,4 тис. грн.) /12 місяців = 19,75 років.

V. Вдосконалення обліку і аналізу готової продукції та її реалізації шляхом впровадження на ТОВ „Сарго" управлінського обліку

В сучасний період принципово змінилось концептуальне поняття суті бухгалтерського обліку, яке направлене на забезпечення обліковою інформацією не абстрактного користувача, а на задоволення специфічних потреб конкретних користувачів: зовнішніх (кредиторів і ін.) та внутрішніх (керівників різних рівнів управління). Переорганізація завдань та функцій бухгалтерського обліку повинна здійснюватись з однієї сторони, в інтересах зовнішніх споживачів інформації, з іншої сторони необхідно враховувати інтереси і внутрішніх споживачів облікової інформації, що містяться в наявності ефективного механізму рішення проблем, які виникають перед підприємством та впровадження для цього управлінської бухгалтерії, робочого плану рахунків, відповідної методології організації обліку, контролю та аналізу витрат по місцях виникнення і центрах відповідальності.

Собівартість товару була і залишається важливою економічною категорією, яка характеризує результати діяльності підприємства та його рентабельність. В умовах переходу України до ринкових відносин вона придбаває особливу актуальність.

Важливою умовою успішної діяльності підприємства є досягнення оптимального рівня витрат на виробництво внаслідок чого зросте конкурентноздатність продукції, стане реальним досягненням довгострокового економічного зростання підприємства.

На підприємстві мало уваги приділяється для удосконалення методів планування і обліку, калькулювання і аналізу собівартості продукції.

Так на мою думку одним із методів та шляхів удосконалення обліку, та облікової політики підприємства є удосконалення управлінського обліку. А саме головна увага, в управлінні обліку повинна приділятись управлінню затратами, як єдиного цілісного процесу, який визначатиме політику підприємства.

Помітну увагу необхідно приділити плануванню скорочення собівартості продукції по техніко-економічним факторам, що дозволять визначити вплив на затрати заходів по підвищенню науково-технічного рівня. Удосконалити нормування матеріальних і трудових затрат на виробництві на основі більш широкого впровадження нормативного обліку затрат на виробництво і його елементів. При цьому особливу увагу приділити пошуку можливостей оперативного виявлення відхилень від діючих норм.

Необхідно покращити методи економічного аналізу собівартості продукції, впровадити методику комплексного аналізу затрат на виробництво і собівартість продукції.

Досліджуючи облік на підприємстві було встановлено, що на підприємстві не складаються плани стосовно випуску готової продукції. А це не дає можливості передбачити формування собівартості готової продукції.

Тому в роботі було досліджено можливість удосконалення на підприємстві управлінського обліку, який би дозволив планувати випуск готової продукції, а саме розробляти плани. Послідовність розробки планів по різним рівням управління можна подати у вигляді рисунок 5.1.

План по цеху

План на рік

План по дільниці

План на квартал

План по бригаді

План на місяць

План на робоче місце

План на декаду

Рисунок 5.1. Послідовність розробки планів по термінам та структурним підрозділам підприємства

Управлінський облік на підприємстві організовується з метою виконання наступних функцій:

― інформаційної;

― комунікаційної;

― контрольної;

― прогнозної.

Функції управлінського обліку представлені за допомогою рисунку 5.2.

Управлінський облік на підприємстві "Сарго " необхідно направляти не лише на зниження собівартості, і правильності віднесення затрат на виробництво, а й помітну увагу приділити способам реалізації (збуту) продукції підприємства. Аналіз рентабельності продажів продукції показав, що рентабельність продажів підприємства значно знизилась, адже від кількості реалізованої продукції залежить прибуток, який отримає підприємство від реалізації продукції. Тому підприємству для покращення збуту своєї продукції необхідно вирішити проблему збуту, яку вирішують уже на стадії розробки загальної політики підприємств. Де мова йде про вибір найефективнішої системи каналів та методів збуту щодо конкретно визначених ринків. Це означає, що виробництво продукції з самого початку зорієнтоване на конкретні форми та методи збуту і найсприятливіші умови. Тому розробляючи збутову політику, необхідно мати за мету визначення оптимальних напрямків та наявних коштів необхідних для забезпечення найвищої ефективності процесу реалізації продукції.

Функції управлінського обліку

Забезпечення керівників всіх рівнів управління інформацією, яка необхідна для поточного планування, корнтролю і прийняття оперативних управлінських рішень


 
 

Цікаве

Загрузка...