WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Таблиця 4.7.3.

Показники фінансової сталості ТОВ „Сарго"станом на 2003 рік

Показник

Станом на

01.01.2003 року

Станом на 31.12.2003 р.

Відхилення

(+, –)

Коефіцієнти, що оцінюють структуру капіталу підприємства

1

Коефіцієнт автономії (економічної незалежності)

– 0,06

0,19

0,25

2

Коефіцієнт співвідношення власних і позичкових коштів (заборгованості)

– 0,059

0,237

0,296

3

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

1,06

0,81

– 0,25

4

Коефіцієнт концентрації поточних зобов'язань

0,30

0,15

– 0,15

5

Коефіцієнт концентрації кредиторської заборгованості

0.30

0,15

– 0,15

Коефіцієнти, які характеризують стан оборотних коштів

6

Коефіцієнт маневреності

1,31

– 3,58

– 4,89

7

Коефіцієнт мобільності всіх коштів

0,98

0,12

– 0,86

8

Коефіцієнт мобільності оборотних коштів

0,0038

0,0385

0,0347

9

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами їх формування .

– 0,89

– 9,7

– 8,82

10

Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними джерелами їх формування

– 0,08

– 5,6

– 5,52

Дані проведених розрахунків свідчать про високий рівень залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування. Цей висновок підтверджується значеннями наступних показників:

  1. Коефіцієнт автономії має від'ємне значення, що говорить про відсутність власних фінансових ресурсів на підприємстві. Дефіцит власного капіталу обумовлений високим рівнем збитковості (рисунок 4.7.2.).

Рисунок 4.7.2. Динаміка суми нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) ТОВ „Сарго" за 2001 р. – 2002 р.

Збитковість основного виду діяльності – одна з основних негативних рис, що були характерними ТОВ „Сарго" продовж останніх років функціонування. Суми збитків, що виникали в процесі господарської діяльності зростали наростаючим підсумком, і для їх покриття підприємство не мало внутрішніх резервів. Внаслідок, перманентних збитків власний капітал підприємства набув від'ємного значення, тобто сформувалося явище дефіциту власних внутрішніх фінансових ресурсів.

Виникнення суми нерозподіленого прибутку у поточному році пояснюється списанням значних сум кредиторської заборгованості. Однак, ця операція не передбачає реального надходження коштів та поповнення власних фінансових ресурсів. Це означає, що фактично фінансовий стан підприємства не покращився, оскільки реальний грошовий потік не збільшився.

Разом з тим, спостерігаються і позитивні зміни від списання кредиторської заборгованості. Насамперед, це простежується на динаміці коефіцієнту автономії, який у поточному році набув позитивного значення: станом на 31 грудня 2002 року його величина склала 0,19. Однак, суттєвого покращення фінансової сталості підприємства не відбулося. Тому, що частка власного капіталу на рівні 19% більше ніж у 2,5 рази менша за оптимальне значення прийняте міжнародними стандартами – 50%.

Отже, незважаючи на списання боргових зобов'язань ТОВ „Сарго" перед кредиторами, що вже відбулося у попередніх періодах, цього не достатньо для відновлення рівноваги та підтримання фінансової стійкості. Підприємство потребує продовження застосування антикризових заходів за участю кредиторів і держави в особі власника.

  1. Коефіцієнт співвідношення власних та позикових коштів повинен характеризувати структуру капіталу підприємства. Однак, на даному підприємстві фактично немає власного капіталу: ми говоримо про його дефіцит. Тому, розглядаючи динаміку коефіцієнта співвідношення власних та позикових коштів, слід підтвердити висновок про зростання фінансової залежності підприємства від своїх кредиторів. Величина вказаного показника станом на 31 грудня 2002 року становить 0,237. Це означає, що у розрахунку на одну гривню залученого капіталу припадає 24 коп. власного капіталу.

3. Тенденція зміни величини коефіцієнту концентрації залученого капіталу протягом всього періоду функціонування коливалася в межах від 1,07 до 0,81. Тобто показник постійно перевищував гранично допустиме значення, встановлене міжнародними стандартами на рівні 0,5. Це свідчить про те, що господарський оборот підприємства на 100% фінансується за рахунок залучених кредитних ресурсів.

4. Динаміка показника маневрування свідчить про поступове зменшення дефіциту власних коштів. Однак, позитивне значення коефіцієнту в даному випадку обумовлене дефіцитом власних оборотних коштів, а з іншого – дефіцитом власного капіталу. Тому тенденцію зростання даного показника, яка спостерігається протягом 2001 року не можна вважати позитивною. Така структура капіталу підприємства дозволяє зробити висновок про повне фінансування господарської діяльності за рахунок позикових ресурсів. Станом на 31 грудня 2002 року величина коефіцієнту маневрування склала (– 3,58). Це означає, що у розрахунку на 1 грн. власного капіталу припадає 3 грн. 58 коп. дефіциту власних оборотних коштів. Започаткування тенденції зростання рівня фінансування власними коштами здійснення господарського обороту за період, що аналізується не відбулося. Дефіцит власного капіталу був перекритий за рахунок нерозподіленого прибутку, що фактично сформований сумами списання кредиторської заборгованості. Але одночасного зниження дефіциту власних оборотних коштів не спостерігається, навпаки, він зростає. Виявлені тенденції свідчать про те, що вся сума власного капіталу авансована у формування необоротних активів, але тільки в частині 22% їх вартості, тобто переважна частка матеріальних цінностей з терміном використання понад 1 рік – 78% – фінансується за рахунок залучених коштів.

5. Одночасно, слід відмітити різкий спад досить високого рівня мобільності активів підприємства. Частка оборотних коштів у загальній вартості майна протягом 2001 року знаходилася на рівні не менше 98%, якого вона і досягла станом на 1 січня 2002 року. Але у поточному році питома вага оборотних активів у майні підприємства скоротилась у 8 разів і по закінченні 2002 року склала 12%. Зниження коефіцієнту загальної мобільності обумовлене скороченням їх абсолютної суми оборотних активів, що відбулося з наступних причин:

а). списання дебіторської заборгованості;

б). зниження виробничих запасів пов'язане із вимушеним обмеженням виробничої діяльності через недостатність обсягів фінансування;

в). зменшення позитивного грошового потоку в частині надходження виручки від реалізації готової продукції і, як наслідок цього, зменшення залишку вільних грошових коштів.

6. Про складну ситуацію, що склалась на даному підприємстві свідчать також коефіцієнти забезпеченості запасів та всіх оборотних активів власними обіговими коштами: вони мають від'ємні значення. Це говорить про відсутність у складі джерел формування оборотних коштів власних фінансових ресурсів. Наявний дефіцит власних оборотних коштів у розрахунку на 1 грн. запасів та 1 грн. обігових активів станом на 31 грудня 2002 року, відповідно, склав 9 грн. 70 коп. і 5 грн. 60 коп. Тенденції росту вказаних показників, які спостерігаються протягом 2001 – 2002 років, чи обумовлені, з одного боку, зниженням суми оборотних коштів в цілому і запасів, зокрема; а з іншого – збільшенням розміру дефіциту власних фінансових ресурсів у фінансуванні поточного господарського обороту. Негативна динаміка рівня забезпеченості підприємства власними коштами підтверджує висновок про порушення фінансової рівноваги та відсутності матеріальної основи для здійснення самофінансування.

На рисунку 4.7.3. приведено динаміку зміни основних показників, які характеризують фінансову стійкість ТОВ „Сарго".

Узагальнюючи результати аналізу фінансової стійкості, можемо зробити висновок про вкрай незадовільну ситуацію, що склалась на ТОВ „Сарго". Підприємство внаслідок своєї збитковості не має власних коштів для фінансування поточної господарської діяльності. Тому, фактично джерела формування майна – це позиковий капітал та інші залучені кредитні ресурси. На підприємстві не здійснюються основні принципи ведення господарської діяльності: самоокупність та самофінансування. Їх порушення свідчить про незадовільний фінансовий стан підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...