WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Кгп(2002)= 32,931/55,582=0,59.

За період 2001-2002 років, за який досліджувался коефіцієнт платоспроможності, він знизився на 0,08 пункта, або платоспроможність зменшилась на 13,6% в порівнянні з початком цього періоду. Цей показник свідчить, що на кінець періоду підприємство мало можливість погасити 59% своїх зобов'язаннь.

Коефіцієнт розрахункової платоспроможності:

2001 Крп. = 48,893/55,46=0,88

2002 К.р.п.= 63,028/55,582=1,12

Цей коефіцієнт не мав стабільної тенденції, тому, що не мало стабільної тенденції співвідношення засобів платежу та короткострокових зобов'язаннь. В 2002 році цей коефіцієнт знизився на 10,2%, а в 2003 році він підвищився на 27,3% порівняно з 2002 роком, тобто розрахункова платоспроможність за період, що досліджується збільшилась на 15%.

З розрахунків, що проведені вище можна зробити висновок, що підприємство має тенденцію до поліпшення показників платоспроможності. В кінці періоду підприємство при застосуванні тільки своїх грошових коштів мало змогу погасити 59% всіх своїх зобов'язань, а при застосуванні, як засіб платежу , своїх виробничих запасів — покрити свої зобов'язання на 112%. Треба також сказати, що за всі два роки дослідження підприємство покривало на 100% не тільки свої зобов'язання, а й власні обігові кошти при застосуванні, як засіб платежу грошові кошти, та виробничі запаси.

4.7. Аналіз джерел власних коштів

Виникнення кризового становища на ТОВ „Сарго" обумовлено неспроможністю підприємства забезпечити такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов'язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, трудовим колективом.

Рівень фінансової незалежності підприємства від залучених джерел фінансування основний критерій, що визначає здатність підприємства досягти стабільності своїх фінансів при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним серед яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства – це забезпеченість підприємства необхідними фінансовими ресурсами, їх раціональне розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями.

Важливу роль у формуванні фінансового стану підприємства відіграє величина запасу власних коштів. Запас власних коштів – це запас фінансової стійкості підприємства, який забезпечується перевищенням власного капіталу над залученим.

Фінансова стійкість підприємства – це такий стан фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, який забезпечує розвиток підприємства на основі росту прибутку при збереженні платоспроможності. Тому, важливе значення має аналіз фінансової стабільності підприємства.

При аналізі фінансового стану підприємства необхідно знати про запас його фінансової стійкості (зону безпечності). З цією метою насамперед всі затрати підприємства необхідно розбити на дві групи в залежності від об'єму виробництва і реалізації продукції: змінні і постійні.

Змінні зтрати збільшуються чи зменшуються пропорційно об'єму виробництва продукції. Це витрати сировини, матеріалів, енергії, палива, заробітної плати робітників на підрядній формі оплаті праці, відрахування і податки від заробітної плати і виручки і т.д.

Постійні затрати не залежать від об'єму виробництва і реалізації продукції. До них відноситься амортизація основних засобів і нематеріальних активів, суми виплачених процентів за кредити банків, орендна плата, витрати на управління і організацію виробництва, заробітна плата персоналу підприємства на почасовій оплаті і ін.

Постійні затрати разом з прибутком складають маржинальний доход підприємства.

Поділ затрат на постійні і змінні і використання показника маржинального доходу дозволяє розрахувати поріг рентабельності, тобто суму виручки , яка необхідна для того, щоб покрити всі постійні витрати підприємства. Прибутку при цьому не буде, але не буде і збитків. Рентабельність при такій виручці буде дорівнювати нулю.

Розраховується поріг рентабельності відношенням суми постійних затрат у складі собівартості реалізованої продукції до долі маржинального доходу у виручці.

Поріг рентабельноті = постійні затрати в соб-ті реаліз-ї прод-ї (4.7.1.)

доля маржинального доходу у виручці

Якщо відомий поріг рентабельності, то неважко підрахувати запас фінансової стійкості (ЗФС):

ФС = виручка – поріг рентабельності *100 (4.7.2.)

Виручка

Як показує розрахунок на початок року необхідно було реалізувати продукції на суму 5743 тис.грн., щоб покрити всі затрати. При такій вируці рентабельність рівна нулю. Фактично виручка склала 17967 тис.грн., що вище порога на 12224 тис.грн., або на 68 %. Це і являється запасом фінансової стійкості. На кінець року запас фінансової стійкості значно збільшився, так як зменшилась доля постійних витрат в собівартості реалізованої продукції і підвищився рівень рентабельності продаж від 16.45 до 17.68 %. Запас фінансової стійкості досить високий. Виручка ще може зменшитись на 72.9 % і лише тоді рентабельність буде дорівнювати нулю. Якщо ж виручка стане ще меншою, то підприємство стане збитковим, буде "поглинати" власний і залучений капітал і збанкрутіє. Тому необхідно постійно слідкувати за ЗФС, вияснити, наскільки близький чи далекий поріг рентабельності, нижче якого не повинна опуститись виручка підприємства.

Таблиця 4.7.1.

Розрахунок порогу рентабельності і запасу фінансовоої стійкості підприємства.

Показник (тис.грн.)

Минулий рік

Звітний рік

Виручка від реалізації за мінусом ПДВ, акцизів і іншого.

17967

34220

Прибуток

3290

6720

Повна собівартість реалізованої прод-ї

14677

27500

Сума змінних витрат

13132

25000

Сума постійних витрат

1545

2500

Сума маржинального доходу

4835

9220

Доля маржинального доходу у виручці (%)

26.90

26.94

Поріг рентабельності

5743

9230

Запас фінансової стійкості: тис.грн.

(%)

12224

68.0

24940

72.9

Графічно динаміка фінансової стійкості відображена на рисуноку 4.7.1


Рисунок 4.7.1. Динаміка фінансової стійкості ТОВ „Сарго"

Крім абсолютних показників для оцінки фінансової стійкості підприємства доцільно використовувати комплекс відносних величин. У таблиці 4.7.2. та 4.7.3. наведено розрахунок часткових показників, що характеризують фінансовий стан ТОВ „Сарго" .

Таблиця 4.7.2.

Показники фінансової сталості ТОВ „Сарго" за 2002 рік

Показник

Станом на 01.01.2002 року

Станом на 31.12.2002 року

Відхилення (+, –) у 2002 р. в порівнянні з 2000 р.

Коефіцієнти, що оцінюють структуру капіталу підприємства

1

Коефіцієнт автономії (економічної незалежності)

– 0,07

– 0,06

0,01

2

Коефіцієнт співвідношення власних і позичкових коштів (заборгованості)

– 0,069

– 0,059

0,01

3

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

1,07

1,06

– 0,01

4

Коефіцієнт концентрації поточних зобов'язань

1,00

0,30

– 0,70

5

Коефіцієнт концентрації кредиторської заборгованості

1,00

0,30

– 0,70

Коефіцієнти, які характеризують стан оборотних коштів

6

Коефіцієнт маневреності

1,15

1,31

0,16

7

Коефіцієнт мобільності всіх коштів

0,99

0,98

– 0,01

8

Коефіцієнт мобільності оборотних коштів

0,0038

0,0038

9

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами їх формування

– 1,75

– 0,89

0,87

10

Коефіцієнт забезпеченості оборотних коштів власними джерелами їх формування

– 0,09

– 0,08

0,01


 
 

Цікаве

Загрузка...