WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Облік, контроль та ревізія готової продукції - Дипломна робота

Наведена у таблицях 4.5.1 та 4.5.2. динаміка майна підприємства свідчить про суттєве погіршення стану ліквідності матеріальних цінностей, які знаходяться у його розпорядженні. Насамперед, це підтверджено зниженням загальної вартості активів підприємства. Так, за 2002 рік сума майна ТОВ „Сарго" скоротилась майже у півтора рази.

Таблиця 4.5.2.

Структура ліквідності активів ТОВ „Сарго"станом на 31 грудня 2002 року

Показник

Станом на 01.01.2002 року

Станом на 31.12.2002 року

Зміни

сума, тис.грн.

питома вага,%

сума, тис.грн.

питома вага, %

сума, тис.грн

питома вага, %

1. Найбільш ліквідні активи, А1

59,0

0,04

402,0

0,35

343,0

0,31

2. Активи, що швидко реалізуються, А2

127731,0

88,45

104602,0

91,3

– 23129,0

2,85

3. Активи, що повільно реалізуються, А3

13812,0

9,56

6899,0

6,02

– 6913,0

– 3,54

4. Активи, що важко реалізуються, А4

2801,0

1,94

2663,0

2,3

– 138,0

0,36

Баланс

144403,0

100,0

114566,0

100,0

29837,0

Активи, що повільно реалізуються (запаси товарно-матеріальних цінностей поточного характеру використання) за період з початку 2001 року до початку 2002 року зросли на 4'629 тис. грн., тобто у 1,5 разів, та запаси готової продукції. Важливо відмітити, що за вказаний період виробничі запаси скоротились у два рази (у вартісному вираженні це склало 4'505 тис. грн. або на 49 %), при одночасному виникненні залишків товарів та готової продукції. Станом на 1 січня 2002 року запаси товарів становили 8'603 тис. грн., а готової продукції 531 тис. грн. У поточному році для виробничих запасів підприємства характерною залишилася тенденція зменшення. А динаміка зміни залишків готової продукції та товарів не збереглася: протягом 2002 року залишки готової продукції знизились на 469 тис. грн. або на 88,33%, в той час, коли залишки товарів скоротились більше ніж у 2 рази, що в сумі склало 4'831 тис. грн. або на 56,2%.

Пов'язуючи виявлену динаміку запасів із одночасним скороченням виручки від реалізації, грошових коштів та коштів у розрахунках із споживачами та замовниками, можемо зробити висновок про наявність тенденції до згортання господарської діяльності підприємства. Більше того, враховуючи порівняно короткий період часу, за який відбувся стрімкий розвиток кризових процесів, слід відмітити високу швидкість розгортання фінансової кризи. Тому, підприємство потребує термінового застосування антикризових заходів.

Характеризуючи структуру майна ТОВ „Сарго" з точки зору швидкості переведення матеріальних цінностей у засоби платежу, відмічаємо наявність негативних факторів, які обумовлюють погіршення рівня ліквідності підприємства. Серед них перше місце займає висока питома вага оборотних активів у загальній вартості майна підприємства. Вказана група матеріальних цінностей формує основний капітал підприємства, однак має найнижчий рівень ліквідності. Так, частка активів, що швидко реалізуються в загальній сумі майна ТОВ „Сарго" в 2002 році склала 91,3 %.

На наступному етапі аналізу фінансово-господарської діяльності розглянемо ліквідність балансу даного об'єкта дослідження.

Ліквідність балансу – це ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошову форму відповідає терміну погашення зобов'язань. Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні засобів по активу, згрупованих за ступенем їхньої ліквідності і розташованих у порядку її зменшення, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їхнього погашення і розташованих у порядку їх зростання.

Для визначення ліквідності балансу слід порівняти підсумки наведених груп по активу і пасиву. При виконанні наступних умов: A1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4, баланс вважається абсолютно ліквідним. У випадку коли хоча б одна нерівність не виконується, баланс визнається як не ліквідний.

Розрахунок показників для оцінки ліквідності балансу ТОВ „Сарго" в 2001 році приведено у таблиці 4.5.3.

Таблиця 4.5.3.

Оцінка ліквідності балансу ТОВ „Сарго" станом на 2002 рік

Актив

Станом на 1.01.2002 року

Станом на 31.12.2002 року

Пасив

Станом на 1.01.2002 року

Станом на 31.12.2002 року

Платіжний лишок чи нестача

Порівняння відповідних груп активу і пасиву балансу

на 1.01.2002 року

на 31.12.2002 року

на 1.01.2002 року

на 31.12.2002року

1. Найбільш ліквідні активи А1

59,0

1. Найбільш термінові зо-бов'язання П1

201058,0

45898,0

-201058

-45839

А1<П1

А1>П1

2. Швидко реалізуємі активи А2

175780,0

127731,0

2. Короткост-рокові пасиви П2

175780

127731

А2>П2

А2>П2

3. Повільно реалізуємі активи А3

9183,0

13812,0

3. Довгострокові пасиви ПЗ

107510,0

9183

-93698

А3>П3

А3<П3

4. Важко реалізуємі активи А4

2139,0

2801,0

4. Постійні пасиви П4

-13956,0

-9005,0

16095

11806

А4>П4

А4>П4

Баланс

187102,0

144403,0

Баланс

187102,0

144403,0

X

X

Х

Х

Характеризуючи ліквідність балансу ТОВ „Сарго" на 2002 рік, можемо зробити висновок про наявність порушення визначених умов ліквідності. А саме дві з чотирьох встановлених вимог до ліквідності балансу не виконуються: А1<П1 та А4>П4. Порушення вказаних співвідношень свідчить, по-перше, про наявність розміру платіжної нестачі найбільш ліквідних активів – грошових коштів – у сумі 201'058 тис. грн.; по-друге, – про наявність дефіциту власних внутрішніх фінансових ресурсів у сумі 13'956 тис. грн. Виконання двох інших умов ліквідності балансу забезпечується за рахунок того, що підприємство не використовує в господарській діяльності ні довгострокових позикових коштів, ні короткострокових банківських кредитів. Тому, відсутність залишків довго – та короткострокових пасивів обумовлює дотримання наступних співвідношень: А2>П2 і А3>П3.

Отже, структура балансу станом на 1 січня 2002 року визнається неліквідною. Крім того, динаміка показників свідчить про тривалий характер кризових процесів: протягом 2001 року ситуація щодо ліквідності балансу погіршилась. Це виявляється у тому, серед чотирьох вказаних умов ліквідності балансу станом на кінець 2002 року не виконується три: А1<П1, А3<П3, А4>П4 (порівняно з двома невиконаними умовами на початок цього ж року). Однак, як позитивний фактор в діяльності підприємства слід відмітити формування тенденції до скорочення розміру платіжної нестачі грошових коштів (за вказаний період вона зменшилась у 4,4 рази). Одночасно, спостерігається зменшення суми дефіциту власних фінансових ресурсів на 35,5%, тобто майже у півтора рази.

Баланс на 2003 рік характеризувався поглибленням кризи ліквідності ТОВ „Сарго" (таблиця 4.5.4).

Таблиця 4.5.4.

Оцінка ліквідності балансу ТОВ „Сарго" на 2002 рік


 
 

Цікаве

Загрузка...